Wörterliste Deutsch Niederländisch

Dies ist eine Export meiner Anki-Kartendatei vom Ende November 2012. Vielleicht ist die eine oder andere Übersetzung für jemanden nützlich.

Deutsch Niederländisch
… aber das liegt an/bei euch. … maar dat is aan jullie.
… denn die Unwissenheit der heutigen Niederländer hierüber ist oft noch erstaunlich groß. …want de onwetendheid hierover bij de huidige Nederlanders is vaak nog verbazingwekkend groot.
… einen Film anschauen … … naar een film kijken …
… oder hast du keine Ahnung worüber es gerade geht. … of heb je geen idee waar we het over hebben?
… ohne dass er es merkte. … zonder dat hij het in de gaten had.
… wodurch de Schränke Feuer gefangen haben. waardoor de kasten vlam hebben gevat.
(an einen Makler) herantreten (een makelaar) benaderen
(an-)gelernt aangeleerd
(auf-)zeigen (vorführen) – zeigte auf – aufgezeigt vertonen – vertoonde – vertoond
(Auto-)Fahrer de chauffeur (de chauffeurs)
de bestuurder (de bestuurders)
(be-)klauen ((be-)stehlen) – klaute – geklaut rollen – rolde – gerold
(Bett-)Decke de deken (de dekens)
(das Spielfeld) berühren
mit murmeln spielen
stuiteren
(durch-)fließen – floss – geflossen dóórstromen – stroomde door – (is) doorgestroomd
(ein Haus) besetzen – besetzte – besetzt (een huis) kraken – kraakte – gekraakt
(ein Musikinstrument) spielen bespelen – bespeelde – bespeeld
(ein-)prägen – prägte ein – eingeprägt prenten – prentte – geprent
(ein-)sparen uitsparen
(einen Damm) bauen – baute – gebaut (een dam) leggen – legde – gelegd
(Frauen-)Gürtel [fein] de ceintuur
(Fuß-)Boden de vloer
(große) Mode, Manie de rage (de rages)
(herum-)führen – führte – geführt rondleiden – leidde rond – rondgeleid
(ich finde es) lecker (ik vind het) lekker
(in eine bessere Wohnung) umziehen – zog um – umgezogen doorstromen – doorstroomde – is doorgestroomd
(jdm.) entgegenkommen – kam entgegen – entgegengekommen tegemoetkomen (aan) – kwam tegemoet – is tegemoetgekomen
(Oliven-)Öl de (olijf-)olie (de olies/oliën)
(Schaden ab-)decken schade dekken – dekte – gedekt
(Schul-)Klasse de klas
(sich) eine Übersicht verschaffen in kaart brengen
(sich) festhalten (an), halten (zich) vasthouden (aan)
(sich) getrauen – getraute – getraut durven – durfde – gedurfd
(sich) spiegeln – spiegelte – gespiegelt (zich) spiegelen – spiegelde – gespiegeld
(sich) verdoppeln – verdoppelte – verdoppelt verdubbelen – verdubbelde – verdubbeld
(un-)bestimmter Artikel het (on-)bepaald lidwoord
[Computer-]Maus über den [Internet-]Link bewegen muis over de link
[das] Ganze(s) het geheel (de gehelen)
[Fahrt-]Ziel, Bestimmung de bestemming
[Haut-]Falten kann man nicht verhindern! Rimpels kun je niet voorkomen.
[weibliche] Brust
Titten [vulgär]
de borst (de borsten)
„de tringel“, wie heißt das auf Niederländisch, ist kaputt. De tringel, hoe zeg je dat in het Nederlands, is kapot.
„Drei entgangene Anrufe“ [Handy] „Drie oproepen gemist“
„König hat nicht vor ab zu danken“ [Zeitung] „Koning is niet van plan troonafstand te doen“
„Mignon-Größe“ Penlite
„Ölbälle“ zu Silvester oliebollen
„Sie sprach kaum Englisch“, so die Polizei. ‚Ze sprak nauwelijks Engels‘, aldus de politie.
„Sommerhitze“ is niederländisch geprochen und „Earth“ ist untertitelt „Zomerhitte“ is Nederlands geproken en „Earth“ is ondertiteld.
22% beklagen sich über 22% klaagt over…
24mm Weitwinkel [Kameraobjektiv] 24mm groothoek
50 + 32 = 82 (ausgeschrieben/-gesprochen) vijftig plus tweeëndertig is tweeëntachtig
7 Haare 7 sprieten haar
9 jährigen 9-jarige
ab [Uhrzeit] vanaf
Ab 13 Uhr bin ich wieder da. Vanaf 13.00 uur ben ik er wel weer.
Ab heute darf auf dem „Abschlussdeich“ 130 gefahren werden. Vanaf vandaag mag er 130 worden gereden op de afsluitdijk.
ab und zu af en toe
abbrechen (abreißen, abbauen) – brach ab – abgebrochen afbreken – brak af – afgebroken
Abend de avond (de avonden)
Abendbrot het avondeten
abends ’s avonds
Abenteuer het avontuur (de avonturen)
Aber er will mehr, er lauert auf Titel und Ruhm. Maar hij wil meer, hij aast op titels en roem.
aber er würde das auch umsonst machen maar hij zou het ook voor niks doen
Aber es ist schon Wasser im Kaffee, oder? Maar er zit toch wel water in de koffie, hé?
Aber es war niemand zu Haus. Maar er was niemand thuis.
Aber es wird langsam die Sonne durchkommen. Maar het gaat langzaam de zon doorbreken.
Aber gut, die Wirklichkeit ist nun einmal… Maar goed, de werkelijkheid is nu eenmaal…
Aber ich lege keine Berufung ein. [Gericht] Maar ik ga niet in hoger beroep.
Aber im Ernst: … Maar in ernst: …
aber, allerdings, dennoch, jedoch, freilich echter
aber, sondern maar
Aberglaube het bijgeloof
abfahren vertrekken
Abfall, Müll het vuil [geen meervoud]
abfeuern – feuerte ab – abgefeuert lossen – loste – gelost
Abgas de verbrandingsgas (de verbrandingsgassen)
abgebrochen afgebroken (afbreken)
Abgeordnetenhaus het Huis van Afgevaardigden
abgeschlossen abgesloten
abgesehen von… afgezien van…
abgewendet afgewend
abgleichen, einstellen, justieren afstellen – stelde af – afgesteld
abhängig (von) afhankelijk (van)
abholen ophalen
abisolieren – isolierte ab – abisoliert strippen – stripte – gestript
Abisolierwerkzeug
Abisolierzange
de striptang (de striptangen)
Abitur het eindexamen (de eindexamens)
Ablauf, Ende, Ausgang de afloop (de aflopen)
abliefern – lieferte ab – abgeliefert inleveren – leverde in – ingeleverd
Ablieferung
Folge [z.B. Fernsehserie]
de aflevering (de afleveringen)
abnehmen – nahm ab – abgenommen [Körpergewicht] afslanken – slankte af – is afgeslankt
abnehmen (abmagern!) – nahm ab – abgenommen afvallen – viel af – is afgevallen
Abnutzung de uitslijting (de uitslijtingen)
Abreise, Abflug de vertrek
Absatz de alinea
Abschied, Verabschiedung het afscheid [geen meervoud]
abschließen – schloss ab – abgeschlossen afsluiten – sloot af – afgesloten
abschließend, schlussendlich tenslotte/ten slotte
Abschlussprüfung het eindexamen
abschneiden afsnijden
Absender
Absenderin
de afzender (de afzenders)
de afzendster (de afzendsters)
Absicht het opzet (de opzetten)
Absicht, Zweck de bedoeling (de bedoelingen)
absolut, unbedingt absoluut
abspielen afspelen
Abstellraum de opbergruimte (de opbergruimtes)
abstimmen über – stimmte ab – abgestimmt afstemmen op – stemde af – afgestemd
Abstrafung, Betrafung de afstraffing (de afstraffingen)
Abstufung de gradatie (de gradaties)
Abteilung de divisie (de divisies)
abtransportieren (abführen) – transportierte ab – abtransportiert afvoeren – voerde af – afgevoerd
Abtreibung de abortus (de abortussen)
abtrocknen – trocknete ab – abgetrocknet afdrogen – droogde af- afgedroogd
Abwasch de afwas
de vaatwas
abwaschen – wusch ab – abgewaschen afwassen – waste af / wies af – afgewassen
abwechselnd afwisselend
abweichen (von) – wich ab – abgewichen afwijken (van) – week af – is afgeweken
ach ja,… o ja,…
ach nein oh nee
Achselschweiß het okzelzweet [geen meervoud]
acht acht
achte [Zahlwort] achtste
Ackerland de akkergrond (de akkergronden)
addieren, zusammenzählen optellen
adoptieren adopteren, aannemen
Adoption de adoptie (de adopties)
Adoptiveltern de adoptieouders
Adoptivkind het adoptiekind (de andoptiekinderen)
Adresse, Anschrift het adres (de adressen)
ah ah
äh eh
Ah, du hast Geld dabei!? Ah, je hebt geld bij?
Akku de accu (de accu’s)
Akkupaket eines Elektroautos accupakket van een elektrische auto
Aktion de actie (de acties)
Aktivität, Tätigkeit, Termin de activiteit (de activiteiten)
de afspraak (de afspraken)
Akzent het accent (de accenten)
Alarm het alarm (de alarmen)
Alarmsignal het alarmsignaal
Alkoholproblem het drankprobleem (de drankproblemen)
Alkoven [Bettnieschen] de bedstede (de bedsteden)
All das Elend der Welt. Al die ellende in de wereld.
alle zusammen allemaal
alleinstehend alleenstaand
allergische allergische (allergisch)
alles alles
Alles in Ordnung? Alles goed?
alles Mögliche van alles
Alles passiert zu seiner Zeit. Voor alles wat er gebeurd is er een uur.
Allgemeinbildung de algemene vorming
allmählich stilaan
gaandeweg
Alpen de Alpen
alphabetisch alfabetisch
als (Vergleich)
dann
dan
als Erster haben/bringen/melden/beginne de primeur hebben
als Geisel nehmen – nahm als Geisel – als Geisel genommen gijzelen – geijzelde – gegijzeld
Als ich vierzehn war zogen wir in eine andere Stadt um. Toen ik veertien was, verhuisden we naar een andere stad.
Als wir uns nach 15 Jahren wieder sahen, mussten wir vor Freude weinen. Toen we ons na vijftien jaar weer zagen, moesten we van blijdschap een traantje wegpinken.
also dus
Also vier [Gerichts-]Prozesse insgesamt. Dus vier processen in totaal.
Also, dein Entschluss steht fest? Dus, jouw beslissing staat vast?
also, folglich, auf diese Weise zodoende
alten oude (oud)
Altersklasse, Altergruppe de leeftijdsgroep (de leeftijdsgroepen)
Altersvorsorge, Rentenvorsorge de pensioenvoorziening (de pensioenvoorzieningen)
altmodisch, rückständig oubollig
Aluminiumstab de aluminium stok
am Bahnhof op station
am Computer achter de computer
am liebsten bij voorkeur
Am Quai ist ein Schiff festgemacht. Aan de kade is een schip aangemeerd
am Tisch sitzen aan tafel zitten
Ameise de mier (de mieren)
Ampère het ampertje (de ampertjes)
amphibisch amfibisch
amüsant, lustig vermakelijk
an aan
an der Bildung sparen bezuinigen op het onderwijs
an der Reihe sein aan de beurt zijn
an etwas schuld sein debet zijn aan iets
an und für sich, unbedingt perse
analoge Audioverstärker analoge geluidsversterker
Analphabet de analfabeet (de analfebeten)
Analyse, Auswertung de analyse (de analyses/analysen)
anbauen (züchten, ziehen) – baute an – angebaut telen – teelde – geteeld
anbieten – bot(en) an – angeboten aanbieden – bood aan, boden aan – aangeboden
Anbieter, Provider de provider
andauernd, ständig voortdurend
andere andere
Andere Gemüse könnten gezüchtet werden. Andere groenten zouden kunnen worden geteeld.
anderer Leute, andrer Leut‘ andermans
andererseits anderzijds
anderes, anderem, sonst anders
anders als der Vater anders dan de vader
anderswo, sonstwo, woanders elders
Änderung de wijziging (de wijzigingen)
andeuten (bezeichnen) – deutete an – angedeutet aanduiden – duidde aan – aangeduid
andrehen (aufreden) – drehte an – angedreht aansmeren – smeerde aan – aangesmeerd
aneignen – eignete an – angeeignet toeëigenen – eigende toe – toegeëigend
aneinanderreihen (verketten) – reihte aneinander – aneinandergereiht aaneenschakelen – schakelde aaneen – aaneengeschakeld
anerkannt, renommiert gerenommeerd
Anfall, Attacke, Angriff de aanval (de aanvallen)
Anfang, Ansatz het begin (de beginnen)
Anfang, Begin de aavang [geen meervoud]
Anfänger de beginner (de beginners)
Anfangsbuchstabe de beginletter (de beginletters)
Anforderungen stellen eisen stellen
Angabe, Information het gegeven (de gegevens)
Angaben, Daten gegevens (het gegeven)
angeboren aangeboren
Angebot het aanbod [geen meervoud]
angekündigt aangekondigd
angesagt sein aan de orde zijn
angeschaut bekeken (bekijken)
angreifen – griff an – angegriffen aanvallen – viel aan – aangevallen
Angreifer, Verfolger, Täter de belager (de belagers)
Angriffsfach (?) het aanvalsvak
Angst haben bang zijn
Angst vor Schlangen ist verständlich, da viele giftig sind. Bang zijn voor slangen is verstandig want veel slangen zijn giftig.
Angststörungen angststoornissen (de ~stoornissen)
Anhänger, Befürworter aanhangers (de aanhanger)
anheben, aufheben (op-)tillen – tilde op – opgetild
anhören luisteren (naar)
Ankleidekabine de paskamer (de paskamers)
Anlage, Anhang, Beilage de bijlage (de bijlagen/bijlages)
Anlass, Veranlassung de aanleiding (de aanleidingen)
anlässlich naar aanleiding van
anlegen (bauen) – legte an – angelegt aanleggen – legde aan – aangelegd
Anleitung, Leitfaden de leidraad (de leidraden)
anmachen, anstellen, einschalten aandoen
Anmeldebestätigung de inschrijfbevestiging (de inschrijfbevestigingen)
Anmeldeformular het aanmeldingsformulier (de ~formulieren)
Annäherung de toenadering (de toenaderingen)
Annahme, Vermutung, Voraussetzung de veronderstelling (de veronderstellingen)
annehmen (hinnehmen, akzeptieren) – nahm an – angenommen aanvaarden | aanvaardde – heeft aanvaard |
Annehmlichkeit het gemak (de gemakken)
anonym anoniem
anprobieren, passen passen
Anrede de aanspreking (de aansprekingen)
Anrede, Anschrift, Briefanfang de aanhef (de aanheffen)
anregend, ermunternd opwekkend
Anregung, Belebung de beleving (de belevingen)
Anreiz, Impuls, Anstoß de impuls (de impulsen)
anrichten – richtete an – angerichtet aanrichten – richtte aan – aangericht
anrufen – rief an – angerufen (op-)bellen – belde (op) – (op-)gebeld
Ansatz, Vorgehensweise de aanpak (de aanpakken)
Anschluss de aansluiting (de aansluitingen)
ansehen, betrachten beschouwen
Ansicht, Auffassung de opvatting (de opvattingen)
Ansichtskarte de ansichtkaart (de ansichtkaarten)
ansonsten voor de rest
overigens
ansprechen – sprach an – angesprochen benaderen – benaderde – benaderd
Anstalten machen aanstalten maken
Anstand [Höflichkeit] het fatsoen
anständig, vernünftig fatsoenlijk
anstelle in plaats van
Anstieg, Zunahme, Wachstum de groei [geen meervoud]
anstrengend, ermüdend vermoeiend
Ansturm, Run, Sturmlauf de stormloop (de stormlopen)
Anti-Terrorübung de anti-terreuroefening
Antihaftbeschichtung de anti-aanbaklaag
Antrieb, Motivation de motivatie (de motivaties)
Antwort het antwoord (de antwoorden)
Antwort, Reaktion de respons [geen meervoud]
Anwalt [Gericht] de advocaat (de advocaten)
anwendbar sein van toepassing zijn
anwendbar, verwendbar toepasbaar
anwenden toepassen
anwenden (verwenden) – wandte an – angewandt aanwenden – wendde aan – aangewend
Anwendung, Handhabung de toepassing (de toepassingen)
Anzahl, Zahl het aantal (de aantallen)
Anzeige erstatten aangifte doen
Anzeige, Inserat, Annonce de advertentie
Anzeigenzeitung de advertentie krant
anziehen [Kleidung] aantrekken
anziehend aantrekkelijk
Anziehungskraft da aantrekkingskracht (de aantrekkingskrachten)
Anzugjacke, Sakko het colbert
Apfel de appel
Apfelkuchen zu Silvester appelvlap
Apfelsine de sinaasappel
Appartement het appartement
Appartement, Eigentumswohnung de flat (de flats)
Appartur, Geräte de apparatuur [geen meervoud]
Applaus, Beifall het applaus
de toejuiching (de toejuichingen)
April de april
Arbeit het werk (de werken)
Arbeit, Seminararbeit, Leistungsnachweis het werkstuk (de werkstukken)
Arbeitest du? Werk je?
Arbeitgeber de werkgever (de werkgever)
Arbeitsbedingungen de werkomstandigheden
Arbeitsblatt de werkblad
Arbeitsdruck de werkdruk [geen meervoud]
Arbeitslosengeld de werkloosheidsuitkering
het stempelgeld (Belg.)
Arbeitslosigkeit de werkeloosheid
Arbeitsmarkt de arbeidsmarkt
Arbeitsplatte de werkvlak
Arbeitsplatz, Arbeitsbereich de werkplek (de werkplekken)
Arbeitsplätze de werkgelegenheid [geen meervoud]
Arbeitsunfähigkeit de arbeidsongeschiktheid
Arbeitszeit de werktijd (de werktijden)
Arbeitszimmer de werkkamer
ärgerlich, unangenehm vervelend
ärgern (hänseln, schikanieren, mobben) – ärgerte – geärgert pesten – pestte – gepest
Ärgernis de ergernis (de ergernissen)
Argumentation de redenering
Arie de aria (de aria’s)
Arm de arm (de armen)
Arm in Arm gearmd
Armbanduhr het horloge (de horloges/horlogen)
armselig armzalig
Arrest, Beschlagnahmung het arrest (de arresten)
Arrogant und selbstgerecht ijdel en zelfingenomen
Arschloch, Wichser, Drecksack de klootzak (de klootzakken)
Art, Sorte de soort
Art, Weise, Umgangsform de manier (de manieren)
Artikel [Sprache] het lidwoord (de lidwoorden)
Artikel [Zeitung, Gesetz] het artikel (de artikelen/artikels)
Aspekt, Gesichtspunkt het aspect (de aspecten)
asphaltieren – asphaltierte – asphaltiert asfalteren – asfalteerde – geasphalteerd
Aspirin de aspirine
assembliert, zusammengebaut geassembleerde
Assimilation stört sich also nicht an Wortgrenzen. Assimilatie trekt zich dus niets aan van woordgrenzen.
Asylbewerber de asielzoeker (de asielzoekers)
Asylpolitik het asielbeleid
Atem de adem
athletisch atletisch
Atmosphäre de atmosfeer (atmosferen)
Atmung, Atemzug de ademhaling (de ademhaligen)
Atomkraft de atoomenergie
auch ook
Auch diese Methode ist nicht ideal/perfekt. Ook deze methode is niet ideaal.
auch im Namen vom mede namens
auf op
auf Dauer, für immer, endgültig voorgoed
auf deinen Geburtstag op je verjaardag
auf deinen Zehenspitzen gehen op je tenen lopen
auf dem Schoß op schoot
auf den Boden starren staren naar de bodem
Auf der einen Seite stimme ich dir zu, aber auf der anderen Seite… Aan de ene kant ben ik het met je eens maar aan de andere kant…
auf der Höhe von ter hoogde van
auf der Lauer liegen op de loer liggen
Auf der Mailbox sind 4 Nachrichten. Op het mobieltje zitten vier voicemails.
auf der Rückseite achterop
auf der Rückseite des Blattes op de achterkant van het bladje
auf der Straße op straat
auf der Suche sein nach op zoek zijn naar
auf die Kinder aufpassen op de kinderen passen
auf eigene Faust op eigen houtje
op zijn eigen handje
auf ein Mal in eens
Auf eine dünne Schicht leitende Aluminiumfolie wird eine superdünne Lage Kathodenmaterial gesprüht Op een dunne laag geleidend aluminiumfolie wordt een superdunne laag kathodemateriaal gespoten.
auf eine entsprechende Anfrage (hin) desgevraagd
auf eine ziemlich extreme Weise op een vrij extreme wijze
auf etwas Lust haben zin hebben in
auf etwas nicht gut zu sprechen sein niet te spreken zijn over iets
auf etwas verzichten, etwas aufgeben afstand doen van
auf etwas Wert legen/schätzen iets op prijs legen
auf Kosten von op kosten van
auf seine Kosten kommen waar voor zijn geld krijgen
auf und ab heen en weer
auf Widerstand stoßen op weerstand stuiten
auf Wiedersehen tot ziens
Aufbau und Arbeitsweise opbouw en werking
aufbauen opbouwen
aufessen opeten
auffallend, auffällig, prägnant opvallend
opzichtig
Auffassung, Betrachtungsweise de visie (de visies)
auffegen – fegte auf – aufgefegt opvegen – veegde op – opgeveegd
Aufgabe de opgave (de opgaven)
de opdracht (de opdrachten) [Übungsaufgabe]
aufgeben – gab auf – aufgegeben opgeven – gaf op – opgegeven
aufgehen (steigen) – ging/-en auf – aufgegangen rijzen – rees, rezen – is gerezen
aufgeräumt aan kant
aufgeschrieben – schrieb(-en) auf – aufgeschrieben opschrijven – schreef/schreven op – opgeschreven
aufgewachsen, aufgezogen getogen
aufhalten (anhalten, stoppen) – hielt auf – aufgehalten tegenhouden – hield tegen – tegengehouden
aufheben, abschaffen afschaffen
Aufhebung, Auflösung de opheffing
Aufholjagd de inhaalslag (de inhaalslagen)
aufhören (enden) – hörte auf – aufgehört ophouden – hield op – is opgehouden
aufhören, stoppen stoppen
Aufladen het opladen
aufmerksam machen auf, hinweisen auf attenderen op
Aufmerksamkeit schenken/widmen aandacht besteden aan
aufpassen opletten
Aufregung de commotie
Aufsatz, Abschlussarbeit de scriptie (de scripties)
aufschreiben opschrijven
Aufschub het uitstel (de uitstellen)
aufschwatzen (einreden) – schwatzte auf – aufgeschwatzt aanpraten – praatte aan – aangeprat
Aufsehen het opzien [geen meervoud]
Aufsichtsperson de toezichthouder (de toezichthouders)
aufsteigen – stieg auf – aufgestiegen opstijgen – steeg op – is opgestegen
Aufstellung de opstelling (de opstellingen)
aufteilen (zerspalten, verteilen) – teilte auf – aufgeteilt verdelen – verdeelde – verdeeld
Aufteilung de splitsing
auftragen, anbringen opdoen
auftreten – trat auf – aufgetreten optreden – trad op – opgetreden
Auftreten, Auftritt het optreden (de optredens)
aufwärts opwaarts
aufwenden (verwenden) – wandte auf – aufgewendet [Zeit, Geld] besteden – besteedde – besteed
Aufwind de stijgstroom (de stijgstromen)
Aufzählung, Auflistung de opsomming
Auge het oog
Augenblick, Moment het ogenblik
Augenbraue de wenkbrauw
August augustus
aus uit
aus dem Blickfeld gerate uit het blikveld raaken
aus dem Internet herunter geladen gedownload van internet
Aus dem letzten Absatz lese ich heraus, dass… Uit de laatste alinea maak ik op dat…
Aus dem vor der norwegischen Küste aufgelaufenen Schiff läuft Öl. Uit het schip dat is vastgelopen voor de kust van Norwegen lekt olie.
aus den Fugen geraten uit de voegen barsten
aus lauter Langeweile louter uit verveling
aus Sicherheitsgründen in het verband met de veiligheid
Aus welchem Land kommst du? Uit welk land kom je?
Ausarbeitung, Verwertung, Bearbeitung de verwerking (de verwerkingen)
Ausbilder de opleider
Ausbildung de opleiding (de opleidingen)
Ausbildungsniveau het opleidingsniveau (de opleidingsniveaus)
ausbrechen – brach aus – ist ausgebrochen uitbarsten – barstte uit – is uitgebarsten
Ausbruch, Eruption de uitbarsting (de uitbarstingen)
ausbürsten – bürstete aus – ausgebürstet uitborstelen – borstelde uit – uitgeborsteld
Ausdehnung, Erweiterung de uitbreiding (de uitbreidingen)
ausdenken (erfinden) – dachte aus – ausgedacht verzinnen – verzon – verzonnen
Ausdruck [Sprache] de uitdrukking (de uitdrukkingen)
ausdrücken, äußern uitdrukken
auseinanderlaufen (auseinandergehen) – lief auseinander – auseinandergelaufen uiteenlopen – liep uiteen – uiteengelopen
ausfallen – fiel aus – ausgefallen uitvallen – viel uit – (is) uitgevallen
Ausflug, Exkursion de excursie (de excursies)
Ausflug, Tour, Abstecher het uitstapje (de uitstapjes)
ausführen (durchführen) – führte aus – ausgeführt uitvoeren – voerde uit – uitgevoerd
ausführlich uitvoerig
uitgebreid
Ausgangspunkt het uitgangspunt (de uitgangspunten)
ausgehen von – ging aus von – ist ausgegangen von uitgaan van – ging uit van – is uitgegaan van
ausgerechnet, gerade uitgerekend
ausgeschaltet uitgeschakeld
ausgestattet sein mit voorzien zijn van
ausgewachsen volgroeid
ausgewogen uitgewogen
ausgezeichnet, hervorragend, überstehend uitstekend
ausgleichen – glich aus – ausgeglichen compenseren – compenseerde – gecompenseerd
ausgleichen, nivellieren nivelleren – nivelleerde – genivelleerd
Ausland het buitenland
Ausländer de buitenlander (de buitenlanders)
auslassen (übergehen, übergreifen) – lies aus – ausgelassen overslaan – sloeg over – overslagen
Auslautverhärtung de verscherping
ausleihen (borgen) – lieh aus – ausgeliehen lenen – leende – geleend
Auslese, Wahl, Kür de keuze
Ausnahme de uitzondering (de uitzonderingen)
ausnutzen – nutzte aus – ausgenutzt uitbuiten – buitte uit – uitgebuit
Auspuffgase de uitlaatgas (de uitlaatgassen)
ausrüsten – rüstete aus – ausgerüstet uitrusten – rustte uit – uigerust
Ausrüstung, Einrichtung de voorziening (de voorzieningen)
ausschalten – schaltete aus – ausgeschaltet uitschakelen – schakelde uit – uitgeschakeld
ausschalten (abstellen) – schaltete aus – ausgeschaltet uitzetten – zette uit – uitgezet
ausschließlich uitsluitend
aussehen – sah(-en) aus – ausgesehen eruitzien – zag eruit – eruitgezien
außenherum [Umweg] buitenherom
Außenpolitik het buitenlandse beleid
Außenseiter, Eigenbrötler het buitenbeentje
außer behalve
außer wenn
es sei denn, dass
tenzij
Äußere(s), Äußerlichkeit het uiterlijk [geen meervoud]
außergewöhnlich uitzonderlijk
buitengewoon
außergewöhnlich langweilig buitengewoon saai
Äußerung, Ausdruck de uiting
Aussicht [Zukunft] het vooruitzicht (de vooruitzichten)
Aussicht aus einem Zug het uitzicht vanuit een trein
aussortieren – sortierte aus – aussortiert uitsorteren – sorteerde uit – uitgesoorteerd
Aussprache, Verkündung de uitspraak (de uitspraken)
Ausstellung de tentoonstelling (de tentoonstellingen)
de expositie (de exposities)
aussterbende Tierart de uitstervende diersoort
ausstoßen – stieß aus – ausgestoßen uitstooten – stootte uit – uitgestoten
Ausstrahlung de uitstraling (de uitstralingen)
aussuchen – suchte aus – ausgesucht selecteren – selecteerde – geselecteerd
ausüben, (be-)treiben beoefenen
Ausweis, Karte het pasje (de pasjes)
auswendig lernen uit het hoofd leren
Auswertungs-/Bewertungsgespräch het functioneringsgesprek (de functioneringsgesprekken)
Auswirkung de impact (de impacts)
Auswirkung, Effekt
Wertpapier
het effect (de effecten)
auszahlen, ausschütten uitkeren
ausziehen [Wohnung] uitdoen
Auto de auto
Autobahn de snelweg (de snelwegen)
Autofahrer de automobilist (de automobilisten)
Autohersteller, Fahrzeughersteller de autofabrikant (de autofabrikanten)
Automat de automaat
Autor de schrijver
autoritär autoritair
Autorität, Obrigkeit het gezag (de gezagen)
Autoscooter de botsauto (de botsauto’s)
Autotür het portier (de portieren)
Baby de baby (de baby’s)
backen – backte, backten – gebacken bakken – bakte, bakten – gebakken
Bäcker de bakker
Badehose de zwembroek (de zwembroeken)
Badewanne het bad (de baden)
het ligbad (de ligbaden)
Badezimmer de badkamer
Bagger de graafmachine (de graafmachines)
Bahnhof het station
Bahnsteig het perron (de perrons)
Balkon het balkon (de balkons)
Banane de banaan
Bank de Bank
Bankkarte de bankpas
Bankkonto de bankrekening
Bär de beer (de beren)
bar bezahlen contant betalen
bar, gegen Barzahlung contant
Basis de basis (de basissen/bases)
basteln – bastelte – gebastelt knutselen – knutselde – geknutseld
Batterie de batterij (de batterijen)
Batteriefach de batterijhouder (de batterijhouders)
Batterieladegerät de accu oplader (de accu opladers)
Batteriemanagementsystem (BMS) het batterij management systeem
Batteriepack de batterijpakket (de batterijpakketten)
Batteriewechsel de vervanging van de batterijen
Bauarbeiten de werkzaamheden
Bauch (Körperteil) de buik
Bauch, Leib de buik (de buiken)
Bauchnabel de navel
Bauernhof de boerderij
Baugenossenschaft de woningbouwvereniging (de verenigingen)
Baum de boom
baumeln [hängen] bungelen
Bauzeichnung de bouwtekening
Bayern Beieren
Beachtung, Aufmerksamkeit de aandacht
Beamtenapparat [umgangsspr.] de vierde macht
bedauernswert, bedauerlich zielig
bedenken (sich ausdenken) – bedachte – bedacht bedenken – bedacht – bedacht
Bedenken, Beschwerde het bezwaar (de bezwaren)
bedeuten betekenen
bedeuten – bedeutete – bedeutet betekenen – betekende – betekend
Bedeutung, Belang, Wichtigkeit het belang (de belangen)
Bedeutung, Sinn de betenkenis
Bedingung de voorwaarde (de voorwaarden)
bedingungslos onvoorwaardelijk
bedrohen – bedrohte – bedroht bedreigen – bedreigde – bedreigd
bedrückt sip
beeinflussen – beeinflusste – beeinflusst beïnvloeden – beïnvloedde – beïnvloed
Beeinflussung de beïnvloeding (de beïnvloedingen)
beeinträchtigen (beschweren, behindern) – beeinträchtigte – beeinträchtigt belemmeren – belemmerde – belemmerd
Beerdigung, Beisetzung de uitvaart (de uitvaarten)
Befehl, Verfügung [jur.] het bevel (de bevelen)
befreien bevrijden
befreien – befreite – befreit ontdoen – ontdeed – ontdaan
Befund, Erkenntnis de bevinding (de bevindingen)
Befürworter, Anhänger de voorstander (de voorstanders)
begegnen – begegnete – begegnet aanlopen tegen – liep aan – is aangelopen
begehbarer Kleiderschrank de inloopkast
begehrt begeerd
begeistert anthousiast
beginnen (mit) (anfangen) – began, begannen – begonnen beginnen (met) – begon, begonnen – is begonnen
begleiten (betreuen) – begleitete – begleitet begeleiden – begeleidde – begeleid
Begräbnis de begrafenis (de begrafenissen)
begrenzt, beschränkt beperkt
begrüßen begroeten
behalten (sich merken) – behielt – behalten onthouden – onthield – onthouden
behalten, bewahren, unversehrt behouden
behandeln – behandelte – behandelt behandelen – behandelde – behandeld
behaupten – behauptete – behauptet beweren – beweerde – beweerd
beherrschen – beherrschte – beherrscht beheersen – beheerste – beheerst
bei all den Frauen, deren Männer schliefen bij al die vrouwen wier mannen sliepen
bei jemandem vorbei gehen bij iemand langs gaan
bei, an bij
beide allebei
beide
Beifall ernten, Begeisterung wecken de handen op elkaar krijgen
beim ersten Versuch bij de eerste poging
beim Hausarzt bij de huisarts
Beim Unisport kann man ein paar Sportarten ausüben für die man zuzahlen muss. Je kunt bij studentensport een aantal sporten doen waarvoor je moet bijbetalen.
Bein het been (de benen)
beinahe, fast bijna
Beispiel het voorbeeld (de voorbeelden)
beißen – biss, bissen – gebissen bijten – beet, beten – gebeten
bekämpfen (bestreiten) – bekämpfte – bekämpft bestrijden – bestreed – bestreden
Bekämpfungsmittel het bestrijdsmiddel (de bestrijdsmiddelen)
bekannt bekend
bekannt werden als de faam maken als
Bekanntheit, Bekanntschaft de bekendheid (de bekendheden)
Bekanntmachung de bekendmaking (de bekendmakingen)
Bekanntschaft machen kennismaken
Bekanntschaft machen mit in aaraking komen met
Bekleidungsgeschäft de kledingzaak
bekommen (erhalten, bekommen) – empfing – empfangen ontvangen – ontving – ontvangen
bekommen (kriegen) – bekam, bekamen – bekommen krijgen – kreeg, kregen – gekregen
Bekommst du noch Besuch? Krijg je nog bezoek?
belehrend(e) belerend(e)
beleidigen, bloßstellen, blamieren wegzetten
Beleidigung de belediging (de beledigingen)
Belgien België
Belgier de Belg (de Belgen)
bellen – bellte – gebellt blaffen – blafte – geblaft
Belohnung de beloning (de beloningen)
Bemerkung, Anmerkung de opmerking (de opmerkingen)
Ben Bril, der legendäre Boxer und Schiedsrichter der vor acht Jahren verstarb. Ben Bril, de legendarische bokser en arbiter die acht jaar geleden overleed
benachteiligt sein durch nadeel hebben van
Benehmen, Verhalten, Betragen het gedragen
benötigen, brauchen nodig hebben
Benutze den Text der zu dem Fernsehausschnitt gehört. Gebruik de tekst die bij het tv-fragment hoort.
Benutzername de inlognaam
Benzin de benzine
Benzinpumpe [Tankstelle]
Dieselpumpe [Tankstelle]
de benzinepomp (de benzinepompen)
de dieselpomp (de dieselpompen)
Beobachter, Hospitant de observant (de observanten)
Berater de adviseur (de adviseurs)
berechtigt, befugt gerechtigd
bevoegd
bereite mich vor auf bereid me voor op (zich voorbereiden op)
Berg de berg
Bericht, Rapport, Gutachten het rapport (de rapporten)
Berichterstatter de verslaggever (de verslaggevers)
Berlin Berlijn
bersten (brechen, platzen) – barst – geborsten barsten – barstte – is gebarsten
Beruf, Berufung [jur.] het beroep (de beroepen)
beruhigen (besänftigen) – beruhigte – beruhigt kalmeren – kalmeerde – gekalmeerd
beruhigend geruststellend
kalmerend
berühren aanraken
Besatzung de bemanning
beschädigt beschadigt
beschäftigt sein in de weer zijn
beschleunigen versnellen
Beschluss, Entschluss, Schlussfolgerung het besluit (de besluiten)
Beschränkung, Einschränkung de beperking (de beperkingen)
beschreiben, was du siehst beschrijven wat je ziet
beschreibt beschrijft (beschrijven)
Beschreibung einer Landschaft de beschrijving van een landschap
beschummeln bedonderen – bedonderde – bedonderd
beschützen vor – beschützte – beschützt beschermen tegen – beschermde – beschermd
Beschützer, Chef, Muster, Vorlage de patroon (de patronen)
Beschwerde, Klage de klacht (de klachten)
besetzt bezet
besiegen – besiegte – besiegt verslaan – versloeg – verslagen
Besitz, Eigentum, Habseligkeit het bezit (de bezittingen)
besitzen in bezit hebben
besonders bijzonder
Besorgtheit de bezorgdheid (de bezorgdheden)
besprechen/beratschlagen overleggen
besser/schlechter als erwartet dat valt mee/tegen
besserwisserische beterweterige
bestechen omkopen
Besteck het bestek
bestehen (durchkommen) – bestand – bestanden slagen voor – slaagde – is geslaagd
bestehen (existieren) – bestand – bestanden bestaan – bestond – bestaan
Bestell‘ ihr auch viele Grüße (zurück). Doe haar de groeten terug.
bestellen bestellen
bestimmt, festgesetzt, entschieden bepaald
Besuch het bezoek (de bezoeken)
besuchen bezoeken
Beteiligung, Teilnahme da participatie (de participarties)
beten – betete, beteten – gebetet bidden – bad, baden – gebeden
beteuern – beteuerte – beteuert bezweren – bezwoer – bezworen
Beton het beton
betonen benadrukken
Betonung de nadruk (de nadrukken)
Betrachte den untenstehenden Rahmen. Kijk naar het kader hieronder.
beträchtlich, ansehnlich, erheblich, beträchtlich aanzienlijk
Betrag, Summe het bedrag (de bedragen)
Betreiber de uitbater
Betrieb, Firma, Gewerbe het bedrijf (de bedrijven)
Betriebsausflug het bedrijfsuitje (de bedrijfuitjes)
Betriebsklima de werksfeer
Betriebssystem [EDV] het besturingssysteem (de ~systemen)
Betrug de fraude (de fraudes)
de fake (de fakes)
Betrug, Täuschung het bedrog
betrügen – betrog – betrogen frauderen – fraudeerde – gefraudeerd
Bett het bed (de bedden)
Bettdecke het dekbed (de dekbedden)
Bettler de bedelaar (de bedelaars)
beunruhigt verontrust
ongerust
Beute de buit [geen meervoud]
Beutel, Sack
Tüte
de zak (de zakken)
het zakje (de zakjes)
Bevölkerung de bevolking
de populatie
Bevölkerungsexplosion de bevolkingsexplosie
Bevölkerungsgruppe de bevolkingsgroep (de bevolkingsgroepen)
bevor voordat
bewegen – bewegte, bewegten – bewegt bewegen – bewoog, bewogen – bewogen
Beweis, Nachweis, Beleg het bewijs (de bewijzen)
beweisen – bewies – bewiesen bewijzen – bewees – bewezen
Bewerbung de sollicitatie (de sollicitaties)
Bewerbungsgespräch het sollicitatiegesprek
Bewerbungsschreiben de sollicitatiebrief (de ~brieven)
bewölkt bewolkt
bewundern bewonderen
bewusst oder unbewusst bewust of onbewust
bezahlen betalen
bezeichnend, kennzeichnend kenmerkend
Beziehung, Bezug de betrekking (de betrekkingen)
Beziehungsfähigkeit het relatiepotentieel [geen meervoud]
Beziehungsprobleme relatieproblemen
Bezirk, Region, Landkreis het district (de districten)
bezogen auf, verbunden mit gerelateerd met
BH [Kleidungsstück] de beha
Bibel de bijbel
biegen (sich beugen) – bog, bogen – gebogen buigen – boog, bogen – gebogen
Biene de bij (de bijen)
Bienen dagegen tanzen ihr Tänzchen ungeachtet der Antwort/Reaktion von anderen Bienen. Bijen daarentegen dansen hun dansje ongeacht de respons van de andere bijen.
Bier het pilsje (de pilsjes)
het biertje (de biertjes)
bieten – bot, boten – geboten bieden – bood, boden – geboden
Bikini de bikini
Bild de plaat
het plaatje
Bild, Statue, Skulptur het beeld
bilden (formen) – bildete – gebildet vormen – vormde – gevormd
bildend beeldend
Bildschirm het beeldscherm (de beeldschermen)
billig, preiswert, günstig goedkoop
Bin ich hinten gut zu hören (verstehen)? Ben ik goed te horen achterin?
binär binair
binden – band, banden – gebunden binden – bond, bonden – gebonden
bindend bindend
Bindung de binding (de bindingen)
Birke [Baum] de berk (de berken)
Birne de peer
bis tot
bis dann tot dan
bis gleich tot straks
tot zo
bis in die 60er Jahre tot de jaaren 60
bis mitten in der Nacht tot midden in de nacht
bis morgen tot morgen
bis zum bitteren Ende tot het bittere einde
bis zum Ende (gehen) uitlopen
bisher, bislang tot nu toe
bisschen beetje
Bist du da schon ein Mal gewesen? Ben jij er eens geweest?
Bist du einverstanden? Ben jij het er mee eens?
Bist du gestern 21 geworden? Ben je gisteren 21 geworden?
bitte alsjeblieft
alstublieft
Bitz und Donner bliksem en donder
bizarr bizar
Blamage de afgang
Bläschen het bobbeltje (de bobbeltjes)
blasen – bließ, bließen – geblasen blazen – blies, bliezen – geblazen
Blatt, Magazin het blad (de bladen)
blätter die Seite eben um [Papier] sla de bladzijde even om
blättern – blätterte – geblättert bladeren – bladerde – gebladerd
blau blauw
Blaumann, Overall de overall
Blei het lood
Bleiakku de loodaccumulator (de loodaccumulators loodaccumulatoren)
Bleib mal ruhig, junge! Blijf eens normaal man!
bleiben – blieb, blieben – ist geblieben blijven – bleef, bleven – is gebleven
bleibst blijf (blijven)
Bleibt mir nicht mehr, als euch einen schönen Rest-Sommer zu wünschen. Rest mij niets dan jullie een mooi rest zomer te wensen!
Bleistift het potlood
Blickfang de blikvanger (de blikvangers)
Blickkontakt herstellen oogcontact maken
blind blind
Blindenschrift het brailleschift
blitzen – blitzte – geblitzt bliksemen – bliksemde – gebliksemd
blitzschnell razendsnel
blöd, doof, dämlich oenig
Blödsinn, Quatsch de flauwekul [geen meervoud]
blondes blond
blühend bloeiend
Blume de bloem (de bloemen)
Blumenkohl de bloemkool
Blumenzwiebel de bloembol (de bloembollen)
Bluse de bloes
Blüte de bloesem (de bloesems)
Blutvergießen het bloedvergieten
Bob [Sportgerät] de bobslee (de bobslees)
Boden de bodem (de bodems)
de vloer (de vloeren)
Bohne de boon (de boontjes)
Boiler
Wasserspeicher
de boiler (de boilers)
Boot de boot (de boten)
böse sein (auf) boos zijn (op)
boshaft, böse kwaadaardig
Bourtange ist nur ein Steinwurf entfernt. Bourtange is maar op een steenworp afstand.
Box mit Deckel de box met deksel (de boxen ~)
Boxer de bokser (de boksers)
Brandschutz, Brandsicherheit de brandveiligheid
Brasilien Brazilië
braten – briet, brieten – gebraten braden – braadde, braadden – gebraden
brauche heb nodig (nodig hebben)
brauchen (nicht/kein) – brauchte – gebraucht hoeven (niet/geen) – hoefde – hoefden
(niet/geen) nodig hebben – had nodig – nodig gehad
brauchen [bei Verneinung] hoeven
Brauchen Sie/Braucht ihr eine Badewanne? Moeten jullie een bad (hebben)?
braun bruin
brechen – brach, brachen – gebrochen breken – brak, braken – gebroken
breit breed
Bremse de rem (de remmen)
brennen (leuchten) – brannte – gebrannt branden – brandde – gebrand
Brennpunkt het brandpunt (de brandpunten)
Brennstoffzelle de brandstofcel (de brandstofcellen)
Briefe brieven (de brief)
Briefkasten de brievenbus (de brievenbussen)
Briefmarke de (post-)zegel
Brille de bril
Bring mir mal ein Pils. Doe mij maar een pilsje.
bringen – brachte, brachten – gebracht brengen – bracht, brachten – gebracht
brodeln borrelen – borrelde – geborreld
Brokkoli de broccoli
Brombeere de braam
Bronze het brons
Brot het brood
Brötchen het broodje (de broodjes)
Bruchlinie de breuklijn (de breuklijnen)
Bruchstück, Trümmer het brokstuk (de brokstukken)
Bruder de broer (de broers)
Brunnen de put (de putten)
Brust de borst
Brustkorb de borstkas (de borstkassen)
Brustwarze
Zitzen
de tepel (de tepels)
Bruttokaltmiete, wohngeldfähige Miete de rekenhuur (de rekenhuren)
Buch het boek
Buche [Baum] de beuk (de beuken)
buchen [z.B. Reise] boeken
Bücherei, Bibliothek de bibliotheek (de bibliotheken)
Buchhandlung de boekhandel
Buchstabe de letter
buchstabieren spellen
Bude, Stand het kraampje (de kraampjes)
Bügeleisen het strijkijzer (de strijkijzers)
bügeln (plätten) – bügelte – hat/ist gebügelt strijken – streek – gestreken
Buhmann de boemann
Bund het bosje (de bos)
Bündel, Bund, Sammlung de bundel (de bundels)
Bundesstraße [Provinzstraße] de provinciale weg
Bunker de kazemat (de kasematten)
Buntstift het kleurpotlood (de kleurpotloden)
Bürgerkrieg de burgeroorlog (de burgeroorlogen)
Bürgerschaft de burgerij (de burgerijen)
Bürgersteig het trottoir (de trottoirs)
Büro het kantoor
Bürste de schuier (de schuiers)
Bus de bus
Busfahrer de buschauffeur
Bushaltestelle de bushalte
Bußgeld, Geldbuße, Geldstrafe de boete (de boeten/boetes)
Butter de boter
Butterbrot, Stulle de boterham (de boterhammen)
bzw./beziehungsweise oftewel
Café/Kneipe het café
Camcorder de camcorder
campen (zelten) – campte – gecampt kamperen (camperen) – kampeerde – gekampeerd
Cappuccino de cappuccino
CD de cd
CE-Kennzeichnung de CE-aanduiding
Cent de cent
Champignon de champignon (de champignons)
Chance de kans
Chance, Möglichkeit, Gelegenheit de kans (de kansen)
Charakter het karakter (de karaters)
charakteristisch karakteristiek
Charley Sheen war Amerikas bestbezahlter Fernsehschauspieler. Charley Sheen was de best betaalde televisie-acteur van Amerika.
Charmeur, Verführer de charmeur (de charmeurs)
Chef de baas
Chefredakteur de hoofdredacteur (de hoofdredacteurs/-en)
Chemie de scheikunde [geen meervoud]
Chile Chili
Chimpanse de chimpansee (de chimpansees)
Chronik de kroniek
chronischer Personalmangel het chronisch personeelstekort
CO2-Ausstoß de CO2-uitstoot (de uitstoten)
Codierung de codering (de coderingen)
Cola de cola
Computer de computer
da drüber kann man streiten/verschiedener Meinung sein daarover kan je strijden
Da fällt mir (übrigens) was ein! Daar schiet me (trouwens) iets binnen!
Da habe ich nichts mit am Hut. Daar bemoei ik niet mee.
Da ist auch schon kein Konjunktion drin. Ook al zit er geen voegwoord in.
Da ist für euch gut zu lesen! Dat leest voor jullie lekker!
Da kann man nichts machen. Daar doe je niks aan.
Da kommt er gerade (an). [zeitlich] Daar komt hij net aan.
Da mache ich mir keine Sorgen! Dat zal me een zorg zijn!
Da spricht schon einiges für, aber… Daar is wel iets voor te zeggen maar…
Da weißt du gleich wo Westerstede ist. Daar weet je meteen waar Westerstede is.
Da wird es (sicher) auch voll sein. Daar zal het ook wel druk zijn.
da, denn er
da(hin)gegen daarentegen
dabei erbij
Dach het dak
Dachboden de zolder
Dachterrasse het dakterras (de dakterrassen)
Dadurch geht der Gewichtsvorteil zum Teil verloren. Daardoor gaat het gewichtsvoordeel deels verloren.
Dagegen gab es Widerstand. Daar kwam ophef over.
dagegen vorgehen [Gesetz missachten] tegenin gaan
damals, zeinerzeit destijds
damit ermee
Damit bin ich nicht einverstanden. Daar ben ik het niet mee eens.
Damm de dam (de dammen)
danach daarna, vervolgens
Danach zeigte ein Test mit Mäusen, dass… Een test met muizen toonde vervolgens aan dat…
danebenhauen, auf dem Holzweg sein de plank misslaan – sloeg mis – misgeslagen
Dänemark Denemarken
dank dankzij
dank unserer Tochter dankzij onze dochter
danke bedankt
Danke/Vielen dank dank je wel
dank u wel
bedankt
Dann taten sie… [Imperfekt] Toen deden ze…
dann, als (in der Vergangenheit) toen
daran eraan
Daran ist nichts falsch. Daar is niets mis mee.
Daran kann ich nichts machen. Daar kan ik niets aan doen.
Daran konnte ich mich erinnern. Dat kon ik me herinneren.
Darauf gebe ich lieber keine Antwort. Daar geef ik liever geen antwoord op.
Darauf habe ich keine Antwort. Daar heb ik geen antwoord op.
Daraus wird ersichtlich… Daaruit blijkt…
Darf ich (bitte) die Rechnung haben? Mag ik de rekening(, alstublieft)?
darlegen (erörtern) – legte dar – dargelegt uiteenzetten – zette uiteen – uiteengezet
Darm de darm (de darmen)
darstellen (skizzieren) – stellte dar – dargestellt schetsen – schetste – geschetst
Darüber ärgere ich mich schwarz. Ik erger me daar dood aan.
darüber hinaus, des Weiteren verder
voorts
Darüber werden sehr viele Witze gemacht. Daar zijn heel veel grappen voor gemaakt.
Darüberhinaus haben beide so ihre Charakterzüge. Bovendien hebben beide zo hun karaktertrekken.
darüberhinaus, außerdem bovendien
Darum geht es. Daar gaat het om.
darum, deshalb, deswegen daarom
vandaar
das (hier) ist dit is
Das „notwendig“ ein dehnbarer Begriff ist beweisen die Einsendungen. Dat noodzakelijk een rekbaar begrip is bewijzen de inzendingen.
Das akzeptiere ich nicht. Dat accepteer ik niet.
Das Auto fährt sich gut. Die auto rijd lekker.
das Auto rein fahren [Garage] de auto binnen zetten
Das Auto steht neben dem Haus. De auto staat naast het huis.
das Baumwoll-Kleid de katoenen jurk
Das benutzen wir doch nicht. Dat gebruiken we toch niet.
Das berücksichtigen wir. Daar houden we rekening mee.
Das Bett steht im Schlafzimmer. Het bed staat in de slaapkamer.
das deinige de/het jouwe
Das erfordert viel Zeit und Aufmerksamkeit. Dat vergt veel tijd een aandacht.
Das Ergebnis war gleich Null. Het resultaat was nihil.
Das Essen von Fleisch bringt das Schlechteste des Menschen zum Vorschein. Vlees eten haalt het slechtste in mens naar boven.
Das Fahrrad steht (lehnt) an der Mauer. De fiets staat tegen de muur.
Das finde ich auch. Dat vind ik ook.
Das finde ich nicht akzeptabel. Dat vind ik niet acceptabel.
Das Foto hängt an der Wand. De foto hangt aan de muur.
Das Foto ist in der Zeitung. De foto staat in de krant.
das Frühjahr het voorjaar
Das führte dazu, dass… Dat leidde ertoe dat…
Das geht (funktioniert) nicht ohne Probleme. Dat gaat niet zonder horten en stoten.
Das geht auch! Dat kan ook!
Das geht mich nichts an. Dat gaat me niets aan.
das gelandete Flugzeug het gelande vliegtuig
Das Geld kann ich mir nicht aus den Rippen schneiden. Het geld groeit niet op mijn rug.
das geschlossene Zimmer de gesloten kamer
das gilt erst recht für dat geldt al helemaal voor
Das Gleiche gilt für… Hetzelfde geldt voor…
das gleiche, dasselbe hetzelfde
das größtenteils unbekannte „Südland“… het goedendeels onbekende ‚zuidland’…
Das habe ich nicht erlebt/durchgemacht. Dat heb ik niet beleefd.
Das hängt davon ab ob… Dat hang ervan af of…
Das hängt von der Situation ab. Dat hangt van de situatie af.
das hat zu tun mit dat heeft te maken met
das hätte auch guten Seiten dat zou ook goeie kanten hebben
Das hatten wir eben/vorhin schon. Dat hadden we even al.
Das hättest du nicht tun müssen! Dat had je niet hoeven doen!
das ihre [possessiv, Singular] de/het hare
das ihre [possessiv; Plural] de/het hunne
das Ihre [possessiv] de/het uwe
das ist (2) dat is
Das ist alles?
Das war’s? [Einkauf]
Das was het?
Das ist Amira aus Kolumbien. Dit is Amira uit Colombia.
Das ist an sich gut, aber… Dat is op zich goed, maar…
Das ist bald Vergangenheit. Dat is verleden tijd aan het worden.
Das ist dafür gedacht, das Fenster kaputt zu schlagen. Dat is bedeold om het raam kapot te slaan.
Das ist das richtige Wort. Dat is het juiste woord.
Das ist die kleinste von diesem Modell. Dit is de kleinste van dit model.
Das ist eigentlich praktischer. Dat is eigenlijk handiger.
Das ist ein Schnäppchen Dat is een koopje.
Das ist ein teurer Spaß! Dat is een dure grap!
Das ist ein wunderschönes Stückchen Niederland. Dat is een prachtig stukje Nederland.
Das ist eine Beleidigung eines Beamten im Dienst Dat is een belediging van een officier in functie
Das ist eine Katastrophe. Dit is een ramp.
Das ist eine Kleinigkeit für mich. Dat is voor mij een kleinigheid.
Das ist eine Serie zum Thema Psychologie. Dat is een serie met als thema psychologie.
Das ist etwas ganz anderes. Dat is heel andere koek.
Dat is heel wat anders.
Das ist glatter Betrug. Dat is gewoonweg bedrog.
Das ist interessant. Wat interessant.
Das ist inzwischen deutlich geworden. Dat is inmiddels wel duidelijk geworden.
Das ist jedoch nicht wahr. Dat is echter niet waar.
Das ist kein niederländisches Buch, oder doch? Dit is geen Nederlands boek, of wel?
Das ist kein Zuckerschlecken. Dat is geen sinecure.
Das ist lange her. Dat is lang geleden.
Das ist mir zu persönlich. Dat is me te persoonlijk.
das ist nicht der Fall dat is niet het geval (het geval zijn)
Das ist nicht meine Schuld. Dat is niet mijn schuld.
Das ist nicht so furchtbar interessant. Dat is niet zo vreselijk interessant.
Das ist Pflicht, nicht freiwillig. Dat is verplicht, niet vrywillig.
das ist sicher irgendwo aufgeschrieben het staat zeker ergens opgeschreven
Das ist überhaupt nicht teuer. Dat is helemaal niet duur.
Das ist wirklich/echt frustrierend. Dat is echt frustrerend.
Das kann alles sein. Dat kan vanalles zijn
Das kann man nicht so allgemein sagen. Dat kun je niet zo in het algemeen zeggen.
Das kann man so nicht sagen. Dat kun je zo niet zeggen.
Das kann man wohl sagen! Zeg dat wel!
Das kannst du im Internet finden. Dat kun je op internet vinden.
Das kannst du nicht machen! [Ausruf] Dat kun je niet maken!
Das Kind ist sehr böse auf seine Mutter. Dat kind is erg boos tegen zijn moeder.
Das Kind sieht aus wie ein Ferkel. Het kind lijkt op een varkentje.
Das klingt beeindruckend. Dat klinkt indrukwekkend.
das klingt gut dat klinkt goed
das klingt wunderbar dat lijkt me fantastisch
dat klinkt fantastisch
Das klingt zuerst etwas mühsam. Dat klinkt in de eerste instantie een beetje lastig.
Das klinkt ganz anders. Dat klinkt helemaal anders.
Das kommt daher, dass ich zu faul bin um… Dat komt omdat ik te lui ben om…
Das kommt davon, dass du zu viel gesoffen hast. Dat komt daarvan, dat je te veel gezopen hebt.
Das kommt davon! [allgemeiner Zustand] Dat komt ervan!
Das kommt schon mal vor. Het komt wel eens voor.
Das können Sie eigentlich erwarten. Dat kunt u eigenlijk verwachten.
Das könnte für uns ein Beispiel sein. Dat zou voor ons een voorbeeld kunnen zijn.
Das könnte sein. Dat zou kunnen.
Das lasse ich mir nicht gefallen. (informell) Dat pik ik niet. (informeel)
Das macht dann sechs Euro. (Einkauf) Dat is dan zes euro.
Das macht keinen Sinn! Dat slaat nergens op!
Das Mädchen ärgert ihren Bruder. Het meisje ergert haar broer.
das meine de/het mijne
Das Metall der Kathode gibt beim Laden ein Elektron ab. Het metaal van de kathode staat bij het laden een elektron af.
Das müssen wir ernst nehmen. Dat moeten we serieus nemen.
Das nehme ich nicht. Dat neem ik niet.
das Niveau het nivo
das Perfekt (sprachlich) het perfectum
das Rad hat eine 8 er zit een slag in het wiel
Das Restaurant ist auf der rechten Seite. Het restaurant is aan de rechterkant.
Das sage ich lieber nicht. Dat zeg ik liever niet.
Das sage ich so einfach, aber… Ik heb makkelijk praten, maar…
Das scheint etwas übertrieben… Dat lijkt wat overdreven…
das scheint nicht der Fall zu sein dat lijkt niet het geval
Das Schlafzimmer ist über der Küche. De slaapkamer is boven de keuken
Das Schlafzimmer ist zwischen der Küche und dem Dachboden. De slaapkamer is tussen de keuken en de zolder.
das schmelzende Polareis het smeltend poolijs [geen meervoud]
das Schuljahr wiederholen doubleren
Das sind Onkel Tjeerd und Tante Lena. Dit zijn oom Tjeerd en tante Lena.
Das sind Shetlandponys. Dat zijn shetlandpony’s.
Das Spielfeld hat auf beiden Seiten ein Tor in dem ein Torhüter steht. Het veld heeft an beide kanten een doel waarin een keeper staat.
das steht unter der Überschrift xyz dat staat onder het kopje xyz
das stimmt dat klopt
Das stimmt! Dat klopt!
Das Telefon klingelt. De telefoon gaat.
Das tut mir leid für dich. Wat vervelend voor je.
Das überlasse ich dir. Dat laat ik aan jou over.
Das Verb steht im Niederländischen am Ende. Het werkwoord staat in het Nederlands aan het einde.
das Verhältnis zwischen den Niederlanden und Belgien de verhoudingen tussen Nederland en België
Das versetzte unsere Vorfahren in die Lage mit täglichen Stress und Konflikten um zu gehen. Dat stelde onze voorouders in staat om met dagelijkse stress en conflicten om te gaan.
Das war nicht so gemeint. Dat was niet de bedoeling.
Das war’s bis jetzt. [Nachrichten-Verabschiedung] Dat was het voor nu.
das wäre ganz schön dat zou best leuk zijn
Das werde/will ich tun. Dat zal ik doen.
Das werfe ich dem Gericht immernoch vor. Dat verwijt ik de rechtbank nog steeds.
Das wichtigste Ziel ist nicht schnell und weit auf der Autobahn zu fahren sondern Energieeinsparung. Het belangrijkste doel is niet hard en lang op de snelweg rijden, maar energiebesparing.
das Wiedersehen het weerzien
Das willst du nicht zugeben. Dat wil je niet toegeven.
Das wir verschiedene Geschmäcker auf verschiedenen Teilen der Zunge schmecken scheint nicht wahr zu sein. Dat we verschillende smaken op verschillende delen van de tong proeven, blijkt niet waar te zijn.
Das Wohnzimmer ist unter dem Balkon. De woonkamer is onder het balkon.
Das Wort „prof“ endet auf ein „f“. Het woord „prof“ eindigt op een „f“.
Das würde ich nicht behaupten wollen. Dat zou ik niet willen beweren.
Das zeigt eine Untersuchung. Dat blijkt uit een onderzoek.
Das Zimmer ist 5 Meter breit. De kamer is 5 meter breed.
Das Zimmer muss zum ersten September verfügbar sein. De kamer moet per 1 september beschikbaar zijn.
das(s) dat
Datei [Computer] het bestand (de bestanden)
Dateisystem [Computer] het bestandssysteem (de bestandssystemen)
Datenübertragung de datatransmissie (de datatransmissies)
Datum de datum (de datums/data)
dauerhaft, nachhaltig duurzaam
dauern – dauerte(-n) – gedauert duren – duurde(-n) – geduurd
dauernd, ständig steeds
Daumen de duim (de duimen)
davor ervoor
dazu ertoe
de durchschnittliche Mensch de gemiddelde mens
de schlaueste Affe der Welt de slimste aap ter wereld
Debatte, Diskurs het debat (de debatten)
Deckel, Kappe de dop (de doppen)
defekt defect
dein jouw
deine Eltern jouw/je ouders („je“ ist immer korrekt)
dem Meer abgetrotztes Land land dat op de zee gewonnen is
dem Tode geweiht sein ten dode opgeschreven zijn
Dem wollen wir entsprechen. Daar willen we op inspelen.
Demokratie de democratie (de democratieën)
den Abwasch machen de afwas doen
Den kleinen Bund bitte. Dat kleine bosje graag.
den Ruf haben, im Ruf stehen de naam hebben
den Sieg davon tragen de overwinning behalen
den Weg erfragen de weg vragen
den Weg weisen de weg wijzen
den Zugang zu Ihrer Wohnung verweigern de toegang naar uw woning weigeren
denken – dachte, dachten – gedacht denken – dacht, dachten – gedacht
denken (glauben) – dachte(-n) – gedacht denken – dacht(-en) – gedacht
Denkmal het standbeeld (de standbeelden)
het monument (de monumenten)
denn want
deponieren (hinterlegen) deponeren – deponeerde – gedeponeerd
der Abgeordnete de afgevaardigde (de afgevaardigden)
Der Aschenbecher war voller Stummel. De asbak lag vol peuken.
Der Ball ist aus Leder. De bal is van leer (gemaakt).
Der Ball mit dem ich spiele. De bal waarmee ik speel.
Der Bauer ist genesen. De boer is gezond geraakt
Der Baum steht hinter dem Haus. De boom staat achter het huis.
der Besuch de visite
der blaue Himmel de blauwe hemel
Der Deckel ist auf der Flasche. De dop zit op de fles.
Der Diebstahl fand am 2. August statt. De diefstal vond plaats op 2 augustus.
der einfache Mann, Vertreter städtischer Mittelschichten de gewone man
der Einzige de enige [één e!]
Der erste Satz ist doppeldeutig. De eerste zin is dubbelzinnig.
Der Fernseher steht beim Tisch. De televisie staat bij de tafel.
Der Funke ist nun auf Lybien übergeschlagen. De vonk heeft nu overslaan naar Lybië.
der größte Anteil der Bevölkerung de grootste part van de bevolking
Der Junge konnte mit ihrer Hilfe einen Entzug machen. De jongen heeft met haar hulp kunnen afkicken.
der Kampf gegen den Staub de strijd tegen het stof
Der Kampf in Lybien ist noch lange nicht gestritten. De strijd in Lybië is nog lange niet gestreden.
Der letzte Film, den du gesehen hast. De laatste film die jij hebt gezien.
der liebe Frieden ist doch auch etwas wert de goede vrede is toch ook wat waard
Der Literaturpreis, der es seit 1932 gibt, bringt Brouwers 10000 Euro ein. De Literatuurprijs, die sinds 1932 bestaat, levert Brouwers 10.000 euro op.
Der Makler hat mir dieses Haus vermietet. De makelaar heeft dit huis aan mij verhuurd.
Der Mann mit dem ich spreche. De man met wie ik spreek.
Der Minister hat angekündigt… De minister heeft aangekondigd…
Der mitgelieferten Anweisungen zufolge… Volgens de bijgeleverde instructies…
der Motor ist überhitzt de motor is overhit geraakt
der Oberschicht der Mittelklasse angehören de bovenlaag van de middelklas toebehoren
Der Preis wurde gestern mittag auf dem Kulturmarkt in Antwerpen überreicht. De prijs werd gistermiddag uitgereikt op de Cultuurmarkt in Antwerpen
der Reihe nach om de beurt
Der Reißverschluss von dem Alten was kaputt, sodass das Geld andauernd aus dem Portemonnaie fiel. Der rits van de oude was kapot zodat het geld steeds uit de portemonnee viel.
Der Rest ist für Sie. Laat de rest maar zitten.
der rote Faden de rode draad
der schlussendliche Gewinn ist begrenzt de uiteindelijke winst is beperkt
der Schnee knirscht de sneeuw knerpt
der selbe Mann begab sich nach Utrecht dezelfde man begaf zich naar Utrecht
Der Spieler oder die Spielerin im Ballbesitz darf nicht länger als fünf sekunden still stehen. De speler of speelster die de bal in bezit heeft, mag niet langer dan vijf seconde stilstaan.
Der Stuhl steht vor der Lampe. De stoel staat voor de lamp.
der Tank ist fast leer de tank is bijna leeg
Der Test ist nur eine Momentaufnahme. De toets is maar een monent opname.
Der teuerste Gegend in New York scheint Manhattan zu sein. De duurste wijk in New York blijkt Manhattan te zijn.
der Text handelt von de tekst gaat over
Der Verdächtigte ist ungefähr 50 Jahre alt. De verdachte is ongeveer vijftig jaar oud.
der verlorene Wähler de verloren kiezer
Der war mir aber böse! [Betonung auf Erstaunen] Hij was me toch boos!
Der Zugreisende kann seine Notdurft in der leeren Lokführer Kabine verrichten. De treinreiziger kan zijn behoefte doen in de lege cabine van de machinist.
Der Zweck heiligt die Mittel. Goede doel heiligt kwade middelen.
derb, stramm, macho stoer
derjenige degene
Des weiteren ist Menschensprache spontan. Verder is mensentaal spontaan.
dessen diens
Dessen war ich mir nicht so bewusst. Daar was ik me niet zo van bewust.
deutlich, klar duidelijk
Deutsch het Duits
Deutscher
Deutsche
de Duitser (de Duitsers)
de Duitse (de Duitsers)
Deutschland Duitsland
Deutung, Erklärung, Auslegung de uitleg (de uitleggen)
Dezember december
Diagramm het diagram
Dialekt, Mundart het dialect (de dialecten)
Dialog de dialoog
Diät het dieet (de diëten)
Diätassistent de diëtist (de diëtisten)
Dichtung de afdichting (de afdichtingen)
dicker dikker (dik)
Dickschädel, Sturkopf de stijfkop (de stijfkoppen)
Die abgegebene Wärmen kann zu einem Brand führen. De afgegeven warmte kan voor brand zorgen.
Die anderen lassen dich in Ruhe. Die andere laten je met rust.
Die antike Vase ist auf den Boden gefallen aber glücklicherweise heil/ganz geblieben. De antieke vaas is op grond gevallen maar gelukkig is hij heel gebleven.
die Anzahl explodierter Handys het aantal ontploffte mobieltjes
die Ärmel hoch krempeln de handen uit de mouwen steken
Die Ausnahme bestätigt die Regel. De uitzondering bevestigd de regel.
Die Autoren berufen sich auf Gespräche mit direkt Betroffenen und streng vertrauliche Dokumente. De schrijvers baseren zich op gesprekken met direct betrokkenen en zeer vertrouwelijke documenten.
die Batterie ist fast leer de batterij is bijna leeg
Die Bäumchen stehen auf dem Balkon. De boompjes staan op het balkon.
Die Befreiung von Geiseln wurde geübt. De bevrijding van gijzelaars werd geoefend.
Die beiden abgebildeten Personen symbolisieren Antwerpens Verbundenheit mit dem Fluss Schelde. De twee afgebeelde personen symbolisieren de verbintenis van de stad Antwerpen met de rivier de Schelde.
die Briefmarke klebt auf dem Brief de postzegel zit op de brief
Die Chance, dass Menschen in Gesellschaft in lachen ausbrechen ist 30 mal so groß als wenn sie allein sind. De kans is dertig keer zo groot dat mensen in lachen uitbarsten als ze in gezelschap zijn, dan als ze alleen zijn.
Die Datei ist auf der CD. Het bestand staat op de cd.
die Datei komprimieren het bestand comprimeren
die Datei öffnen [Computer] het bestand openen
Die durchschnittliche Miete ist in New York am höchsten. De gemiddelde huurprijs is in New York het hoogst(e).
die eigene Wohnung de eigen woning
Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass… Ervaring heeft ons geleerd dat…
die Erfahrung machen de ervaring opdoen
die Ergebnisse sind verschieden de uitkomsten verschillen
Die ersten Berichte sickerten nach draußen… De eerste berichten sijpelden naar buiten…
Die ersten Lithiumbatterien, von vor 40 Jahren, waren teure und nicht aufladbare Exemplare. De eerste lithiumbatterijen, die dateren van veertig jaar geleden, waren dure en niet-oplaadbare exemplaren.
die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl / EGKS de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal / EGKS
die Flagge hissen – hisste – gehisst hijsen van de vlag – hees – gehesen
Die Flamen sind nationalistischer als die Wallonen. De Vlaamsen zijn nationalistischer dan die Walen.
Die Flasche ist aus Plastik. De fles bestaat uit plastic.
Die Frau hat Pech. De vrouw heeft pech.
Die ganze Nacht saß ich und wartete. De hele nacht zat ik te wachten.
Die Gemeinde rät den Bürgern dem Twitteraccount zu folgen. De gemeente raadt de burgers aan de twitteraccout te volgen.
die größte Angst de grootste angst
Die Gruppen laufen(finden) ohne professionelle Berater (statt). De groepen draaien zonder professionele hulpverlening.
die haben hier genug Postboten ze hebben hier genoeg postbodes
die Hälfte de helft
die Hand vor Augen nicht sehen geen hand voor ogen zien
Die Häuser sehen sich sehr ähnlich. De huizen lijken erg op elkaar.
die Hosen runter lassen de broeken laten vallen
Die Idee ist, dass man die gesamte Struktur nach diesem Prinzip aufbauen kann. Het idee is dat je alle structuur op kunt bouwen met deze principe.
die Kasse klingelt de kassa rinkeld
Die Kathode besteht aus einem metallartigen Katalysator. De kathode bestaat uit een metaalachtige katalysator.
Die Klingel klingelt. De bel gaat.
Die Klingel, nennt man das so auf Niederländisch? De bel, zeg je dat zo in het Nederlands?
Die machen wir direkt/sofort fertig. Maken wij die direct even af.
Die Malerei bildet der Königin zur Folge ein Gegengewicht zur heutigen schnellen Zeit. De schilderkunst vormt volgens de konigin een tegenwicht op de huidige snelle tijd.
Die meisten Kinder lernen schwimmen. De meeste kinderen leren zwemmen.
Die Menschen fügen sich. De mensen schikken zich.
Die Musikwelt ist dort vergiftet, weißt du? De muziekwereld daar is vergiftigd, weet je?
Die Nachbarin ist schwanger. De buurvrouw ist zwanger.
die Nase gestrichen voll haben von etwas de buik vol hebben van iets
Die Niederlande waren besetzt. Nederland was bezet.
die öffene Tür de open deur
Die Pickel jucken schrecklich. De bultjes jueken verschrikkelijk.
die Produktionsweisen bleiben unverändert de productieprincipes blijven onveranderd
Die Redaktion behält sich das Recht Beiträge zu kürzen vor. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten.
Die Regierung hat verschiedene Gesetze gegen das Rauchen erlassen. De overheid heeft verschillende maatregelen tegen roken genomen.
Die Reihenfolge der Verben kann variieren. De volgorde van de verba kan variëren.
Die Revolutionen in der arabischen Welt werden von China mit Argusaugen verfolgt. De revoluties in die Arabische wereld worden met Argus-oogen gevolgt in China.
die Runde machen de ronde doen
Die saubere Wäsche hing zum Trocknen draußen als es plötzlich anfing zu regnen. De schone was hin buiten te drogen toen het plots begon ten regenen.
Die Schmetterlinge können zeitlebens außergewöhnlich weit fliegen, manchmal sogar zehn Kilometer. Deze vlinders kunnen uitzonderlijk ver vliegen tijdens hun leven, soms wel tien kilometer.
die Spätphase der Sklaverei de nadagen van de slavernij
Die Stadt wurde größtenteils verwüstet. De stad werd grotendeels verwoest.
Die Stimmung bzgl. dieser Sache spitzte sich zu. De stemming over deze zaak was heel hoog gelopen.
Die Straßenbahn stoppt gegenüber vom Eingang. De tram stope tegenover de ingang.
Die Stühle stehen um den Tisch. De stoelen staan om de tafel.
die Tische standen dicht bei einander de tafeltjes stonden vlak bij elkaar
Die Toiletten sind auf der linken Seite. De toiletten zijn aan de linkerkant.
Die Tomaten sind hier immer schön. De tomaten zijn hier altijd mooi.
die Türen hinter sich zuknallend met slaande deueren
die Uhr de klok
die Umwelt verschmutzen het milieu vervuilen
Die Umwelt wird stärker belastet. Het milieu wordt zwaarder belast.
die Unabhängigkeit erklären de onafhankelijkheid uitroepen
Die Verdopplung soll durch neue Materialien insbesondere für die Metallkathode erreicht werden. De verdubbeling moet bereikt worden met nieuwe materialen voor met name de metaalkathode.
Die Vereinszeitung erscheint sechs Mal jährlich. Het verenigingsblad verschijnt zes maal per jaar.
Die Verhältnisse haben sich umgekehrt. De verhoudingen zijn omgedraaid.
Die Wände sind beweglich. De wanden zijn beweeglijk.
Die Waschmaschine steht gegenüber von der Tür. De wasmachine staat tegenover de deur.
Die Wasserbehörde Hunze wird ab September elektrischen Strom aus Abwasser gewinnen. Het waterschap Hunze gaat in september elektrische stroom winnen uit afvalwater.
die Welt will betrogen werden de wereld wil bedrogen worden
die WLAN-Verbindungen ausschalten de wireless connecties uitschakelen
Die Zeit ist beinahe abgelaufen/um. De tijd is bijna om.
die Zeit wird knapp de tijd vorderd
de tijd wordt krap
Die Ziele werden weit übertroffen. De doelstellingen worden ruimschoots gehaald.
Die Züge hatten Stunden Verspätung. De treinen hadden uren vertraging.
Die Zügel aus den Händen geben. De teugels uit de handen geven.
die zweite Zeile von oben de tweede regel van boven
die/jene (dort) [demonstrativ] die
Diebstahl de diefstal (de diefstallen)
dienen van dienst zijn
Dienstbote, Dienstmädchen de dienstbode (de dienstbodes)
diensthabend dienstdoend
dies (hier) [demonstrativ] dit
Dies folgt auch aus… Dit blijkt ook uit…
Dies ist deine Strafe! Dit is je straf!
Dies ist die kleinste Größe von diesem Modell. Dit is de kleinste maat van dit model.
Dies ist eine schöne Obergeschosswohnung, nicht weit vom Zentrum. Dit is een leuke bovenwoning, niet ver van het centrum.
dies(-e/-r) (hier) deze (voor „de“)
dit (voor „het“)
Diese Hose sitzt besser als die andere Hose. Deze broek zit beter dan die andere broek.
diese Methode ist eigentlich auf alle Früchte anpassbar deze methode is eigenlijk op alle fruit toepasbaar
Diese Parkuhr nimmt Bargeld. Deze parkeermeter werkt met contant geld.
Diese Runde bezahle ich. Dit rondje betaal ik.
Diesen Plan können Sie ruhig mitnehmen. Neemt u deze plattegrond maar mee.
Dieser Mann brachte alles durcheinander. Die man haalde alles door elkaar.
Dieser Zug wird in … halten. Deze trein zal stoppen te …
Dieses rosa Shirt steht mir am besten. Dit roze shirt staat me het best.
digital digitaal
Diktat het dictee (de dictees)
Dinge sammeln dingen verzamelen
Dingen auf den Zahn fühlen zaken aan de kaak stellen
dir jou
dir [als Objekt] je [object]
Direktor (Gymnasium), Rektor (Univ.) de rector
Diskussion de discussie (de discussies)
diskutieren (besprechen) – diskutierte – diskutiert bespreken – besprak(en) – besproken
Disput, Streitgespräch het dispuut (de disputen)
diverse, vielfältige divers
doch toch
doch noch alsnog
Doch, ich finde Tiere sehr schön und gemütlich. Meiner Meinung nach sind Tiere auch gut für die Gesundheit. Jawel, ich vind dieren heel leuk en gezellig. Volgens mij zijn dieren ook goed voor de gezondheid.
doch, schon jawel
Doktor de dokter
Doktorarbeit, Dissertation het proefschrift
Doktorwürde, Doktorgrad het doctoraat (de doctoraten)
Dokumentarfilm de documentaire (de documentaires)
Dolmetscher(in) de tolk (de tolken)
Donnerstag donderdag
Doppel(-spiel) het dubbelspel (de dubbelspelen)
Doppelstockbett het stapelbed
doppelt, zweifach dubbel
Dorf het dorp
dort daar
Dort ist das Wetter also recht wechselhaft. Daar is het weer dus vrij wisselvallig.
Dort wird unter anderem deutlich/klar… Daar wordt onder meer duidelijk…
Dose [z.B. Limonade] het blik (de blikken)
Dotter [Ei] de dooier
Dozent de docent (de docenten)
Drama het drama (de drama’s)
drapieren – drapierte – drapiert draperen – drapeerde – gedrapeerd
draußen buiten
dreckige Bordsteinhure vuile stoephoer
Drecksstück [weiblich] de kankerwijf
Drehbuch, Szenario het scenario (de scenario’s)
Drehe den Wasserhahn gut zu. Draai de kraan goed dicht.
drehen, laufen [Kinofilm] draaien
Drehort [Film] de plaats waar gefilmd wordt
Drehung, Wendung de draai (de draaien)
drei drie
Drei Salatgurken für einen Euro. Drie komkommers voor één euro.
Dreieck de driehoek (de driehoeken)
dreispurige Straße de driebaansweg (de driebaanswegen )
dringend, dringlich urgent
drinnen
innerhalb
binnen
dritte derde
dritte Zeile von unten derde regel van beneden
Dritteweltländer de derdewereldlanden
Drogenproblem de drugsoverlast
Drogerie de drogisterij (de drogisterijen)
Drohung de dreiging
Drohung, Nötigung, Gefährdung de bedreiging (de bedreigingen)
drücken (schieben) – drückte – gedrückt duwen – duwde – geduwd
drucken [Computer] – druckte – gedruckt printen – printte – geprint
Drucker de printer (de printers)
Drucksache het drukwerk (de drukwerken)
du jij
Du bekommst (bestimmt) ne eins! [Schulnote] Je gaat een tien houden!
Du bist auf der Suche nach einem Zimmer. Jij bent op zoek naar een kamer.
Du bist so hässlich wie die Nacht! Je bent zo lelijk als de nacht.
du bleibst davon weg/du lässt die Finger davon je blijft eraf
Du darfst ein Wort mehr als ein Mal gebrauchen. Je mag een woord meer dan één keer gebruiken.
Du darfst keine Sätze aus dem Flyer abschreiben. Je mag geen zinnen uit de folder overschrijven.
du darfst ruhig lachen je mag best lachen
du gewöhnst dich daran je raakt eraan gewend
Du hast 10 Minuten Zeit. Je hebt tien minuten de tijd.
Du hast doch bestimmt/sicher Kaffee mitgenommen, oder? Ja, natürlich hab das. Je hebt toch wel koffie meegenomen, hè? – Ja, natuurlijk heb ik dat gedaan.
du hast hinter dir je hebt achter de rug (achter de rug hebben)
Du hast Recht. Je hebt gelijk.
Du hast schon Recht, aber… Je hebt wel gelijk maar…
Du irrst/täuschst dich nicht. Je vergist je niet.
du kennst dich hier aus je weet de weg (de weg weten)
Du magst meinetwegen alles tun. Je mag van mij alles doen.
Du musst mittlerweile halb erfroren sein. Je moet inmiddels half bevroren zijn.
Du schämst dich für nichts. Je schamt je nergens voor.
Du sollst nicht alles lesen. Je moet niet alles gaan lezen.
Du solltest nicht sagen, dass… Je zou niet hoeven zeggen dat…
du wäscht dich jij wast je
dumm, doof, blöd stom
Düne de/het duin (de duinen)
dunkelblau donkerblauw
dunkelbraun donkerbruin
Dunkelheit, Finsternis de duisternis [geen meervoud]
dunkles donker
dünn, mager mager
dünne Luft ijle lucht
Dunstabzugshaube de afzuigkap (de afzuigkappen)
Durch einen Mangel an Selbstvertrauen… Door een gebrek aan zelfvertrouwen…
durch Zufall bij toeval
durchbrechen (abschaffen) – durchbrach – durchgebrochen doorbreken – doorbrak – doorgebroken
Durchbruch de doorbraak (de doorbraken)
durcheinanderbringen – brachte durcheinander – durcheinandergebracht overhoophalen – haalde overhoop – overhoopgehaald
durchfallen in (sacken) – viel durch – ist durchgefallen zakken voor – zakte – (is) gezakt
durchgearbeit doorgewerkt (doorwerken)
durchlesen doorlezen
Durchmesser de diameter (de diameters)
durchnässt drijfnat
durchnehmen – nahm durch – durchgenommen doornehmen – nam door – doorgenomen
durchqueren (durchkreuzen) – durchquerte – durchquert doorkruisen – doorkruiste – doorgekruist
Durchschnitt het gemiddelde (de gemiddelden)
durchschnittlich gemiddeld
durchsetzen doorzetten – zat door – doorgezet
durchstehen (durchhalten, aushalten) – stand durch – durchgestanden doorstaan – stond door – doorstaan
durchweg negativ doorgaans negatief
Durchzug [Zimmer lüften] de doortocht
dürfen – durfte, durften – gedurft mogen – mocht, mochten – gemogen
Dürfen wir am Fenster sitzen? Mogen we bij het raam zitten?
Dürfen wir bezahlen? Mogen we betalen/afrekenen?
Dürfte ich kurz stören? Zou ik even mogen storen?
Durftest du Freunde nach Hause einladen? Mocht je thuis vrienden uitnodigen?
Durst de dorst
Dusche de douche
duzen – duzte – geduzt tutoyeren – tutoyeerde – getutoyeerd
Dynamo, Lichtmaschine de dynamo (de dynamo’s)
eben in Erinnerung rufen even in herinnering roepen
eben war es noch zu laut even was het nog te luid
eben, kurz even
ebenfalls, gleichermaßen eveneens
Echo
Ultraschallaufnahme
de echo (de echo’s)
Echt wahr? Heus waar?
Echt Wahr? Echt waar?
echte, richtige echte (echt)
Ecke de hoek
eckige Klammern vierkante haakjes
Eckpunkt het hoekpunt (de ~punten)
effizienter efficiënter
Effizienz de efficiëntie / efficiency
Ehebruch het overspel [geen meervoud]
Ehepaar het echtpaar (de echtpaaren)
Eheprobleme de huwelijksproblemen
ehrlich, offen eerlijk
Ei het ei (de eieren)
Eiche [Baum] de eik (de eiken)
Eichpunkt [Referenz] het ijkpunt (de ~punten)
eifersüchtig auf jemanden sein jaloers zijn op iemand
Eigelb het eigeel (de eigelen)
eigener eigen
eigensinnig, eigenwillig eigenwijs
eigentlich eigenlijk
Eile de spoed
Eimer de emmer (de emmers)
Ein „Sattel“ ist ein Ding am Fahrrad, auf dem Sattel sitzt du. Een zadel is een ding op je fiets, je zit op het zadel.
ein 19 jähriger Junge een jongen van 19
ein arabischer Scheich een Arabische sjeik
Ein Auge auf etwas haben. Een oog (oogje) in het zeil houden.
ein Auto parken een auto parkeren
ein Bedürfnis haben nach
Bedarf haben an
behoefte hebben aan
ein Bein gestellt bekommen, ausgetrickst werden op het verkeerde been gezet worden
ein bestimmter Wohnungstyp een bepaald type woning
ein bisschen weit [Kleidung] een beetje wijd
ein Block aus Metall een blok van metal
ein dicker/großer Schwanz een hoge piet
ein Drittel een derde
ein enges Modell een strak model
ein Fahrrad abstellen een fiets stallen
ein fundamentaler Unterschied een fundamentaal verschil
ein für alle Mal eens voor al
ein goldfarbenes Hemd een goudkleurig hemd
ein großes Europa ohne Grenzen een groot Europa zonder grenzen
ein halbherziger Versuch een halfslachtige poging
ein herrliches Lächeln een prachtige glimlach
ein Herz aus Gold een hart van goud
ein Kandidat stellt sich zu Wahl een kadidaat stelt zich verkiesbaar
ein Lithiumatom bindet sich an sechs Kohlenstoffatome één lithiumatoom hecht zich aan zes koolstofatomen
ein organisches Lösungsmittel een organisch oplosmiddel
Ein Pils (Bier), bitte. Een pilsje, alstublieft.
ein Problem aussitzen een probleem laten verrotten
ein schlechter Scherz een flauwe aardigheid
ein schwerer Unfall een zwaar ongeval
Ein Text mit einigen englischen Wörter… een tekst met aardig wat Engelse woorden…
ein tiefes Modell een laag model
ein Tor schießen/erzielen een doelpunt maken
scoren
ein Tropfen auf den heißen Stein een druppel op een gloeinde plaat
ein Video verbreiten een video verspreiden
ein vollständig elektrisches Auto een volledig elektrische auto
ein Weilchen, etwas het poosje
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass… Een ander belangrijk punt is dat…
ein wenig, etwas ietwat
ein Zelt kann man aufstellen/aufschlagen een tent kun je opzetten
einander elkaar
einander [umgangsspr.] mekaar
einbrechen – brach ein – eingebrochen inbreken – brak in – ingebroken
einbringen, abwerfen (Geld) opleveren
Einbruch [z.B. in Haus] de inbraak (de inbraken)
Einbürgerungstest de inburgeringstest
eine (Dezimal-)Stelle hinter dem Komma een decimaal achter de komma
eine Art heiliger Grahl im Batterieland een soort heilige graal in betterijland
eine Ausstellung von Peter Paul Rubens een tentoonstelling van Peter Paul Rubens
eine Auswahl treffen een keuze maken
Eine Beziehung mit Platz für Fremdgehen. Een relatie met plek voor overspel.
eine Bombe entschärfen een bomb ontmijnen
Eine Einrichtung, die zur Aufgabe hat Menschen zu helfen. Een inrichting die tot taak heeft om mensen te helpen.
eine eMail schicken een e-mail sturen
eine erste Beurteilung der Möglichkeiten machen een eerste beoordeling van mogeljkheden maken
eine feindliche Truppe een vijandelijke troep
eine Frage von een kwestie van
Eine Frau wurde auf der Straße überfallen. Een vrouw is overvallen op straat.
eine Gruppe linker Studenten een groep linkse studenten
eine halbe Stunde een half uur
eine Heidenarbeit een hels karwei
eine Lösung finden für een mouw passen aan
eine Menge de boel [geen meervoud]
eine Menge Besuch een hoop bezoek
eine Minute een minuut
eine positive Stimmung hervor rufen een positieve stemming opwekken
eine riesen Blamage een afgang van mega-formaat
eine Schlankheitsdiät machen lijnen – lijnde – gelijnd
eine Stange Geld een hoop geld
eine Stunde een uur
eine unzureichende Maßnahme een doekje voor het bloeden
eine verschimmelte Apfelsine een beschimmeld sinaasappel
eine viel zu teure Reperatur een veel te dure reperatie
eine Viertelstunde een kwartier
eine Vorstellung/Bild von etwas haben een voorstelling van iets hebben
eine weiße Wolke am Himmel een witte wolk in de lucht
eine wichtige Entscheidung een belangrijke beslissing
einen ausgeben [z.B. in Kneipe] trakteren
einen Elektromotor mit Strom versorgen een elektromotor van stroom voorzien
einen Haufen Geld verdienen bakken met geld verdienen
Einen kleinen Blumenkohl. Und gern‘ auch noch eine kleine Packung Champignons. Een kleine bloemenkool. En ook graag een klein bakje champignons.
einen Riesenschreck bekommen zich rood schrikken
Einen schönen Abend. [Verabschiedung] Een fijn avond.
einen Test abnehmen een toets afnemen
einen Zahn zulegen een tandje bijzetten
einer der Mächtigsten een van de machtigsten
einer von drei een op drie
Einer von euch ist der Personalchef und die anderen sind die Angestellten. Eén van jullie is de personeelschef, en de anderen zijn de bedienden.
einerseits enerzijds
Einerseits… andererseits… Aan de ene kant… aan de andere kant…
Enerzijds… anderzijds…
einfach maar
makkelijk
einfach so, unvermittelt zomaar
einfach, nur gewoon
einfach, schlicht, anspruchslos eenvoudig
einfache Fahrt [Fahrkarte] de enkele reis
einfacher makkelijker ((ge)makkelijk)
Einfachheit, Einfalt, Schlichtheit de eenvoud
Einfahrt freihalten de inrit vrijlaten
einführen – führte ein – eingeführt introduceren – introduceerde – geïntroduceerd
Einführung de introducie (de introducies)
Eingang de ingang
eingeben – gab ein – eingegeben invoeren – invoerde – ingevoerd
eingeben [Computer] intikken
eingebildet, stinkvornehm bekakt(e)
Eingebung de ingeving (de ingevingen)
Eingentumswohnung de koopwoning (de koopwoningen)
Einheimische(r) de autochtoon (de autochtonen)
einhergehen mit etwas gemoeid zijn met iets
Einige Menschen sind in einer sehr schwierigen sozio-ökonomischen Situation. Sommige mensen zitten in een heel moeilijke sociaal-economische positie.
einige renommierte Architekten een aantal gerenommeerde architecten
Einige von ihnen waren baff als das passierte. Enkelen van hen waren stomverbaasd toen dat gebeurde.
Einige Zeit später meldete sich die Chinesin doch noch bei ihren Manschaftsgenossen. Enige tijd later meldde die Chinese zich alsnog bij haar ploeggenoten.
einige, mehrere sommige
einigermaßen, irgendwie enigzins
Einkauf de aankoop (de aankopen)
einkaufen boodschappen doen
winkelen
inkopen
Einkommen, Gehalt het inkomen
Einkommensgruppe de inkomensgroep (de inkomensgroepen)
einkreisen omcirkelen
einladen, bitten, auffordern uitnodigen
einlaufen (schrumpfen) – lief/-en ein – eingelaufen krimpen – kromp, krompen – is gekrompen
Einleitung de inleiding (de inleidingen)
einliefern, abgeben inleveren
einloggen inloggen
einmal, eine Runde een keer
einmalig eenmalig
Einnahme, Erlös de opbrengst (de opbrengsten)
einnehmen – nahm ein – eingenommen innemen – nam in – ingenomen
einreichen – reichte ein – eingereicht indienen – diende in – ingediend
einrenken (geradebiegen) – renkte ein – eingerenkt rechttrekken – rechttrok – rechtgetrokken
einrichten – richtete ein – eingerichtet inrichten – richtte in – ingericht
Einrichtung [Wohnung] het interieur (de interieurs)
eins één
einsam eenzaam
einschalten (einsetzen) – schaltete ein – eingeschaltet inschakelen – schakelde in – ingeschakeld
Einsicht/Einblick (in) haben inzicht hebben in
einsparen, einschränken versoberen
Einsparung de bezuiniging (de bezuinigingen)
einst, früher, jemals ooit
einsteigen instappen
einstellen – stellte ein – eingestellt instellen – stelde in – ingesteld
Einstellungen instellingen (de instelling)
einströmen [hier: wechseln/einsteigen in] instromen – stroomde in – (is) ingestroomd
eintägig eendags
eintauschen, umtauschen inruilen
eintippen – tippte ein – eingetippt intoetsen – toetste in – ingetoetst
Eintritt de entree (de entrees)
Eintrittskarte het kaartje
Einzahl het enkelvoud (de enkelvouden)
einzahlen (stürzen, kippen) – zahlte ein – hat eingezahlt [Geld] storten – stortte – gestort
Einzel(-spiel) het enkelspel (de enkelspelen)
einzeln, extra, gesondert apart
Einzelsport de individuele sport
einzigartig uniek
einzugeben in te typen (intypen)
Eis het ijs
Eisbahn de schaatsbaan (de schaatsbanen)
Eisen het ijzer
eiskalt ijskoud
Eiskappe de ijskap (de ijskappen)
Eisläuferin de schaatster (de schaatsters)
ekelhaft, widerlich walgelijk
elektrifiziert geëlectrificeerd
Elektrifizierung de elektrificatie
Elektriker de electricien (de electricienen)
elektrische Leitfähigkeit de elektrische geleiding (de ~ geleidingen)
Elektrizität de elektriciteit [geen meervoud]
Elektrochemiker de elektrochemicus (de ~chemici)
Elektrolytmaterial het elektrolytemateriaal (de ~materialen)
Element het element (de elementen)
Elend de ellende
elend, jämmerlich beroerd
Elite de elite
Ellenbogen de elleboog
elterlich ouderlijk
Eltern de ouders
Elternhaus het ouderlijk huis (de ouderlijke huizen)
Elternteile/Erziehende können über die Site auch Fragen an Profis stellen. Opvoeders kunnen via de site ook vragen stellen aan professionals.
emotional emotioneel
Emotionen im Gleichgewicht de emoties in evenwicht
empfehlen, raten aanbevelen
aanraden
empfehlenswert raadzaam
Empfehlung de aanrader (de aanraders)
empfindlich gevoelig
emporragen (über) – ragte empor – emporgerakt uitrijzen (boven) – rees uit – is uitgerezen
Emsufer de oever van de Eems
Ende het einde (de einden)
het uiteinde (de uiteinden/uiteindes)
Endivie de andijvie
endlich, letztlich, entgültig uiteindelijk
Endorphin wird freigesetzt endorfine komt vrij
Endung, Ausgang de uitgang (de uitgangen)
Energie erzeugen energie opwekken
Energiedichte de energiedichtheid (de energiedichtheden)
Energiedichte ist die wichtigste Eigenschaft in der Batteriewelt. Energiedichtheid is de belangrijkste maat in de batterijwereld.
Energieeffizienz de energie-efficiëntie
energiefressende Anwendungen energievretende toepassingen
energiereich energierijk
Energiesparlampe de spaarlamp (de spaarlampen)
eng, knapp krap
nauw
England Engeland
Engländer
Engländerin
de Engelsman (de Engelsen)
de Engelse (de Engelsen)
Englisch het Engels
Engpass, Bremsklotz het knelpunt (de knelpunten)
Enkel het kleinkind (de kleinkinderen)
enorm, beträchtlich enorme
Ente de eend (de eenden)
entgegenwirken (sich widersetzen) – wirkte entgegen – entgegengewirkt tegengaan – ging tegen – is tegengegaan
enthalten (beinhalten) – enthielt – enthalten bevatten – bevatte – bevat
entkommen (entwischen) – entkam – ist entkommen ontsnappen – ontsnapte – is ontsnapt
ontkomen – ontkwan – is ontkomen
Entladeelektronik de ontlaadelektronica (de ~elektronica’s)
Entladeschlussspannung de minimum spanning
entlassen (kündigen) – entließ – entlassen ontslaan – ontsloeg – ontslagen
Entlüftung de ontluchting (de ontluchtingen)
entnehmen, schließen aus (etwas) opmaken uit
Entscheide, welches Zimmer für dich am geeignetsten ist. Besluit welke kamer het meest geschikt is voor je.
entscheiden (beschließen) – entschied – entschieden beslissen – besliste – beslist
Entscheidungen treffen beslissingen nemen
entschuldigen verontschuldigen
entschuldigen – entschuldigte – entschuldigt verontschuldigen – verontschuldigde – verontschuldigd
Entschuldigung sorry
Entschuldigung, ich bin falsch verbunden. Sorry, ik ben verkeerd verbonden.
Entschuldigung, ich habe die falsche Nummer eingetippt. Sorry, ik heb het verkeerde nummer ingetoetst.
Entschuldigung, ich verstehe es nicht. Sorry, ik begrijp het niet.
Entschuldigung, ich verstehe Sie nicht (gut). Sorry, ik versta u niet goed.
entsetzlich ontzettend(e)
entstehen (ergeben) – entstand(en) – entstanden ontstaan – ontstond(en) – is ontstaan
Entstehung, Entstehen het ontstaan
enttäuschen (schiefgehen) – enttäuschte – enttäuscht tegenvallen – viel tegen – tegengevallen
enttäuscht sein teleurgesteld zijn
entweder… oder… of… of…
entweder… oder… (2) hetzij… hetzij…
entwenden (stehlen) – entfremdete – entfremdet ontvreemden – ontvreemdde – ontvreemd
Entwicklungsmöglichkeit de ontplooingskans (de ontplooingskansen)
entwöhnt ontwend
er hij
er erntete ausschließlich irritierte Blicke hij oogstte uitsluitend geïrriteerde blikken
Er findet es nicht schlimm samstags zu werken. Hij vindt het niet erg om op zaterdag te werken.
er hat (haben) hij heeft (hebben)
Er hat auf seine Arbeit viel Erfolg. Hij heeft het helemaal gemaakt.
er hat den erstbesten Flug genommen hij heeft de eerste de beste vlucht gepakt
Er hat die Frage wiederholt. Hij heeft de vraag herhaald.
Er hat eine Brille. Hij heeft en bril.
Er hat in Groningen studiert. [informell] Hij is in Groningen gaan studeren.
Er hat nur Unsinn erzählt. Hij heeft alleen flauwekul verteld.
Er hat schon aufgelegt. [Telefon] Hij heeft al opgehangen.
Er hat seine Mutter angerufen. Hij heeft zijn moeder gebeld.
Er hat seiner Oma umziehen geholfen. Hij heeft zijn oma helpen verhuizen.
Er hat Talent was Technik angeht. Hij heeft talent wat techniek aangaat.
Er interessiert sich nicht für Filme. Hij interesseert zich niet voor films.
Er ist am Hauptbahnhof eingestiegen. Hij is bij het Centraal Station ingestapt.
Er ist bis 22Uhr geblieben. Hij is tot 22.00 uur gebleven.
Er ist dagegen der Meinung, dass… Hij is daartegen van mening dat…
Er ist ein Psychopath, der es geil findet Frauen Angst zu machen. Hij is een psychopaat die erop kickt vrouwen bang te maken.
Er ist groß. Hij is lang.
Er ist im Internet.
Er betreibt eine Internetseite.
Hij zit op internet.
Er ist in Spanien. Hij zit in Spanje.
Er ist jünger. Hij is jonger.
er ist sehr beschäftigt hij heeft het druk
Er kam und ging, wie es ihm passte. Hij kwam en ging, zoals het hem uitkwam.
Er kommt (sicher) gleich rein. Hij zal zo wel binnenkomen.
Er konnte den Geruch nicht einordnen. Hij kon de geur niet thuisbrengen.
Er könnte könnte mal etwas netter zu sich sein. Hij zou wel ietwat aardiger voor zich zelf kunnen zijn.
Er konnte mit Kleingeld bezahlen. [abgeschlossen] Hij heeft met kleingeld kunnen betalen.
Er machte Fotos von allem, was ihm an der der deutschen Besatzung nicht gefiel. Hij maakte foto’s van alles wat hem niet aanstond aan de Duitse bezetting.
er nennt seinen Namen nicht hij noemt zijn naam niet
Er quälte sich vor allem selbst. Hij kwelde vooral zich zelf.
Er säuft wie ein Loch. Hij zuipt als een ketel.
Er schmiss alles durch das Zimmer. Hij gooide van alles door de kamer.
Er schnallt/begreift es nicht! Hij snapt het niet.
Er selbst war nicht müde. Zelf was hij niet moe.
Er steigt am Hauptbahnhof ein. Hij stapt bij het Centraal Station in.
Er stieg am Hauptbahnhof ein. Hij stapte bij het Centraal Station in.
Er streichelte meine Brustwarzen. Hij aaide mijn tepels.
Er unterrichtet zwei Tage und ich drei. Hij geeft twee dagen les en ik drie.
Er war es nur leid, ein Land zu sehen in dem es hapert und das sich nicht stabilisieren konnte. Hij was het alleen beu een land te zien dat haperde en dat zich niet kon stabiliseren.
Er war so schwer verletzt, dass er später gestorben ist. Hij was zo ernstig gewond, dat hij later is overleden.
er wäscht sich hij wast zich
Er wäscht sich die Haare. Hij wast zijn haar. (zonder „zich“!)
Er weigert sich auch nur ein Mal zu kochen. Hij weigert ook maar één keer de koken.
Er wollte uns nicht aufwecken Hij heeft ons niet wakker willen maken.
erbärmlich erbarmelijk
erbringen, liefern, (Kritik) üben leveren
Erbschaft de erfenis (de erfenissen)
Erbse de erwt (de erwten)
Erdbeben de aardbeving (de aardbevingen)
Erdbeere de aardbei
Erderwärmung de opwarming van de aarde
Erdgas het aardgas
Erdgeschoss, Parterre de begane grond
Erdkunde [Schule] de aardrijkskunde
Erdoberfläche het aardoppervlak (de aardoppervlakken)
Erdteil het werelddeel (de werelddeelen)
Ereignis, Veranstaltung het evenement (de evenementen)
Ereignis, Vorfall de gebeurtenis (de gebeurtenissen)
Erfinder
Erfinderin
de uitvinder (de uitvinders)
de uitvindster (de uitvindsters)
Erfindung de uitvinding (de uitvindingen)
erfolgreich succesvol
erfrischend, erquickend verfrissend
ergänzen – ergänzte – ergänzt aanvullen – vulde aan – aangevuld
ergänzend, zusätzlich aanvullend
ergeben (nachweisen) – ergab – ergeben aantonen – toonde aan – aangetoond
Ergebnis, Spielstand, Punktezahl, Score de score (de scores)
ergründen – ergründete – ergründet doorgronden – doorgrondde – doorgrond
Erhalt het behoud
erhalten (bekommen) – erhielt – erhalten behalen – behaalde – behaald
Erhebung, Erhöhung, Aufstockung de verhoging
erheiternd, belustigend, vergnüglich hilarisch
erhöhen verhogen
erhöhen (aufschütten) – erhöhte – erhöht ophogen – hoogde op – opgehoogd
erholsam recreatief
Erholungsmöglichkeit de recreatiemogelijkheid (de recreatiemogelijkheden)
Erholungssuchende(r) de recreant (de recreanten)
erkältet verkouden
erkennbar herkenbaar
erkennen herkennen
erklären – erklärte – erklärt verhelderen – verhelderde – verhelderd
erklären, erläutern, deuten verklaren
Erklärung de verklaring (de verklaringen)
Erklärung, Bescheinigung, Aussage de verklaaring (de verklaringen)
erkunden (auskundschaften) – erkundete – erkundet verkennen – verkende – verkend
Erkundigung, Nachfrage de navraag (de navragen)
Erlangen von Einsicht in die Problematik het verkrijgen van inzicht in de problematiek
erlauben (zulassen) – erlaubte – erlaubt toestaan – stond toe – toegestaan
Erlaubnis, Zustimmung de toestemming (de toestemmingen)
erleben – erlebte – erlebt beleven – beleefde – beleefd
Erlebnis de belevenis (de belevenissen)
erledigen – eledigte – erledigt afronden – rondde af – afgerond
erleiden (erfahren) – erlitt – erlitten ondergaan – onderging – ondergaan
erliegen – erlag – ist erlegen bezwijken – bezweek – is bezweken
ermorden – ermordete – ermordet vermoorden – vermoordde – vermoord
ermutigen – ermutigte – ermutigt aanmoedigen – moedigde aan – aangemoedigd
erneuern (wechseln, aktualisieren, verwerten) verwerken – verwerkte – verwerkt
Erneuerung, Reformation, Umgestaltung de hervorming
erniedrigend, demütigend vernederend
Ernsthaft? Serieus?
erobern – eroberte(n) – erobert veroveren – veroverde(n) – veroverd
Erregung de opwinding
erreichen, erlangen, erzielen bereiken
errichten (gründen) – errichtete – errichtet oprichten – richtte op – opgericht
erröten blozen
een kleur krijgen
Ersatz [für etwas anderes] de vervanging
erscheinen (zum Vorschein bringen) – erschien – erschienen verschijnen – verscheen – is verschenen
erschrecken – erschrak/-en – erschrocken schrikken – schrok, schrokken – is geschrokken
erschwinglich, bezahlbar betaalbaar
ersetzen (austauschen) – ersetzte – ersetzt verwijderen – verwijderde – verwijderd
erst pas
eerst
Erst mit 80 Studenten ist ein Studiengang rentabel. Pas met 80 studenten is en studie rentabel.
erstatten (vergüten) – erstattete – erstattet vergoeden – vergoedde – vergoed
Erstattung, Rückerstattung de restitutie (de restituties)
erstaunt sein zich verbazen
erste eerste
erste Klasse eerste klas
ertrinken – ertrank – ertrunken verdrinken – verdrok – is verdronken
erwarten (sich versprechen) – erwartete – erwartet verwachten – verwachtte – verwacht
Erwartung de verwachting
erwartungsvoll verwachtingsvol
erwerben (anschaffen) – erwarb – erworben aanschaffen – schafte aan – aangeschaft
erwerben (aufgabeln) – erwarb – erworben opdoen – deed op – opgedaan
Erzähl einen Vorfall der dir in der Vergangenheit passiert ist. Vertel een gebeurtenis die jou in het verleden is overkomen.
erzählen vertellen
erzählen – erzählte(n) – erzählt vertellen – vertelde(n) – verteld
erzählen, wie es geht vertellen hoe het gaat
Erziehung de opvoeding
Es [der Film] ging um eine Frau. Het ging over een vrouw.
es fand ein Brainstorming statt er vond een brainstorm plaats
es gefällt mir het bevalt me
es gehört sich so het hoort zo
Es geht dir gut von der Hand. Het gaat je goed af.
Es gelang ihm nicht … zu… Hem lukte het niet om…
Es gibt auch Menschen, die sich nicht trauen ihr Haus zu verlassen. Er zijn ook mensen die hun huis niet uit durven.
es gibt keine bessere Alternative er is geen beter alternatief
Es gibt Länder, die schlechter da stehen als wir. En er zijn landen die er slechter aan toe zijn dan wij.
Es ging über die Köpfe der Bevölkerung hinweg. Het ging over de hoofden van de bevolking overheen.
es ist het is
Es ist aufgehört zu regnen. Het is opgehouden/gestopt met regenen.
Es ist deine Aufgabe dafür zu sorgen, das jeder in der Gruppe weiß, was er oder sie tun muss. Het is jouw taak ervoor te zorgen
dat iedereen in de groep weet
wat hij of zij moet doen.
es ist die Rede davon er is sprake van
Es ist eigentlich ein Wunder, dass es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch gibt. Het is eigenlijk een wonder dat de publieke omroep nog bestaat.
Es ist ein sommerlicher Tag aber es sind doch ein paar Wölkchen am Himmel. Het is een zomerse dag maar er zijn wel een paar wolkjes aan de hemel.
Es ist eine Fliege im Zimmer. Er zit een vlieg in de kamer.
Es ist elf Uhr. Het is elf uur.
Es ist es zwanzig vor zwölf. Het ist tien over half twaalf./Het is twintig voor twaalf.
Es ist fünf nach elf. Het is vijf over elf.
Es ist fünf nach halb zwölf. Het is vijf over half twaalf.
Es ist fünf vor halb zwölf. Het ist vijf voor half twaalf.
Es ist fünf vor zwölf. Het is vijf voor twaalf.
Es ist halb zwölf. Het is half twaalf.
es ist kein großes Problem er is niet veel aan de hand (aan de Hand zijn)
Es ist kein Mensch auf der Straße zu sehen. Er is geen mens op straat te zien.
Es ist leider so! Het is jammer zo!
Es ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit Studenten zu zwingen sehr genau zu lesen. Het is volgens mij de enige manier om studenten te dwingen heel nauwkeurig te lezen.
Es ist Montag. Het is maandag.
Es ist nun 20:00 Uhr, also läuft der Film schon/bereits eine halben Stunde. Het is nu 20.00 uur dus de film is al een half uur bezig.
Es ist Sonntag. Het is zondag.
Es ist vernünftig (etwas) Geld zu haben (sparen). Het is verstandig om kapitaal te hebben.
es ist viel Betrieb het is druk
Es ist viertel nach elf. Het is kwart over elf.
Es ist viertel vor zwölf. Het ist kwart voor twaalf.
Es ist zwanzig nach elf. Het is tien voor half twaalf./Het is twintig over elf.
Es kann auch zu einem Boomerang werden. Het kan ook als een boemerang werken.
Es kommt ein Techniker bei Ihnen vorbei. Er komt een monteur bij u langs.
Es leben dort vier Personen von denen die älteste 17 Jahre alt ist. Er leven vier personen, van wie de oudste zeventien jaar is.
Es liegt darum auf der Hand… Het ligt daarom voor de hand…
Es machte mir nichts/war nicht mehr wichtig was sie davon denken würde. Het maakte me niet meer uit wat ze ervan zou denken.
Es mangelt ihm an Realitätssinn. Het ontbreekt hem aan realiteitszin.
es mit jdm. aufnehmen het tegen iemand opnemen
Es näherte sich dem Bett. Het kwam op het bed af.
es nicht so eng mit der Unterscheidung von Geschäftlichem und Privatem nehmen het niet zo nauw met de scheiding tussen zakelijk en privé nemen
Es nützt nichts. Het dient tot niets.
es passiert nichts er gebeurt niks
Es regnete gestern und es war ein bisschen glatt. Het regende gisteren en het was een beetje glad.
Es scheint in den Niederlanden genug dieser Lebensräume zu geben. Er lijken in Nederland genoeg van dit soort leefgebieden aanwezig te zijn.
Es scheint so. Es sieht so aus. Het lijkt van wel.
es sieht aber so aus, als ob du nichts machst het lijkt sprekend op niks doen
es sieht überhaupt nicht (schön) aus het is geen gezicht
Es sieht wie eine allergische Reation aus. Het lijkt op een allergische reactie.
Es sind 30 Grad, ungeachtet dessen regnet es. Het zijn 30 graden, desondanks regent het.
Es sind noch einige Reisekoffer im Angebot. Er zijn nog enige reiskoffers in de aanbieding.
Es sind noch fünf Anrufer von Ihnen. [in der Hotline] Er zijn noch vijf wachtende voor u.
Es spricht viel dafür… Er is veel voor te zeggen om…
Es sterben jeden Tag Menschen auf Grund von Gewalt. Iedere dag sterven er mensen door geweld.
Es stinkt nach Pisse hier! Het stinkt hier naar pis!
es tut mir leid het spijt me
Es tut mir leid, aber „No country for old men“ is schon um 19:45 angefangen. Het spijt me maar „No country for old men“ is al om 19.45 uur begonnen.
Es war ein Prozess der sehr lange im Gange war. Het was een process die heel lang aan de hang was.
es wäre nicht schlimm het zou niet erg zijn
Es werden Poster/Plakate ausgehangen. Er komen posters te hangen.
Es wird als Erzfeind des Präsidenten angesehen. Hij wordt gezien als de aartsvijand van de president.
Es wird immer unwahrscheinlicher, dass Belgien in absehbarer Zeit eine Regierung kriegen wird. Het wordt steeds onwaarschijnlijker dat Belgie op afzienbare termijn een regering gaat krijgen.
Es wird noch besser. Het wordt nog lekkerder.
Es wird wahrscheinlich/sicher nicht so schwierig werden. Het zal wel niet zo ingewikkeld zijn.
Essen het etentje (de etentjes)
essen – aß, aßen – gegessen eten – at, aten – gegeten
Etagenwohnung de etagewoning (de etagewoningen)
Etui, Federmappe het etui (de etuis)
etwas iets
wat
etwas anprangern, etwas an den Pranger stellen iets aan de kaak stellen
etwas auf Eis legen iets in de koelkast zetten
etwas bei sich haben iets bij zich hebben
etwas besonderes iets bijzonders
Etwas einfach so mit zu nehmen ist stehlen. Iets zomaar meenemen ist stelen.
etwas genießen van iets genieten
etwas gründlich satt haben schoon genoeg hebben van iets
etwas hängt an der Tür iets hangt op de deur
etwas im Keim ersticken iets in de kiem smoren
etwas in de Griff bekommen iets onder de knie krijgen
etwas in die Länge ziehen/denen iets rekken
etwas in Zusammenhang bringen mit, etwas beziehen auf iets relateren aan
etwas klingt schlimmer als es ist iets klinkt erger dan het is
etwas nicht beachten iets naast zich neerleggen
etwas nicht einordnen können iets niet kunnen thuisbrengen
etwas notgedrungen tun iets uit noodzaak doen
etwas online stellen iets online gooien
etwas Schönes iets moois
etwas übel nehmen, verdenken iets kwalijk nemen
etwas vom Staub befreien iets van stof ontdoen
etwas von sich behaupten iets van zichzelf beweren
etwas vorhaben iets van plan zijn
etwas wert sein iets waard zijn
etwas zum Spaß machen iets voor de lol doen
etwas zum Spaß sagen iets voor de grap zeggen
etwas zustimmen met iets eens zijn
etwas, was auf dem Acker wächst iets wat op een akker groeit
euch, euer
ihr
jullie
euer Dozent jullie docent
Euro de euro
eventuell eventueel
ewig eeuwig
exakt exact
Exemplar het exemplaar (de exemplaren)
Exil de ballingschap
Exkursion, Wanderung de tocht (de tochten)
Experte, Gutachter, Sachkundige de deskundige (de deskundigen)
explodieren – explodierte – explodiert ontploffen – ontplofte – is ontploft
extra extra
extrovertiert extravert
Facette, Aspekt het facet (de facetten)
Fach, Beruf het vak (de vakken)
Fächerkombination het vakkenpakket (de vakkenpakketten)
fähig in staat zijn
Fahne, Flagge de vlag (de vlaggen)
Fähre de pont (de ponten)
het veer (de veren)
fahren gaan
fahren – fuhr/-en – gefahren [Wasser] varen – voer, voeren – (is) gevaren
fahren (reiten) – fuhr, fuhren – (ist) gefahren rijden – reed, reden – (is) gereden
Fahrkartenautomat de kaartjesautomaat
Fahrrad de fiets
Fahrradhändler, Zweiradmechaniker de fietsenmaker (de fietsenmakers)
Fahrradweg het fietpad
Fahrstriefen, Spur de rijstrook (de rijstroken)
fährt [z.B. Zug] rijdt (rijden)
Fahrzeug het voertuig (de voertuigen)
Faktor de factor (de factors)
Fall, Zufall het geval
fallen – fiel, fielen – gefallen vallen – viel, vielen – is gevallen
Fallen dir Beispiele ein? Kun je voorbeelden bedenken?
falsch, verkehrt verkeerd
falsche Freunde valse vrienden
Falschparker de foutparkeerder
falten – faltete/-n – gefaltet vouwen – vouwde, vouwden – gevouwen
Familie de familie
Familie (Eltern + Kinder) het gezin (de gezinnen)
Familienaktivität, Familienausflug de gezinsactiviteit (de gezinsactiviteiten)
Familienmitglied het gezinslid (de gezinsleden
Familienportrait [Foto] het familieportret (de ~portretten)
Familienstand de burgerlijke staat
fangen – fing – gefangen vangen – ving, vingen – gevangen
fantasier fantaseer (fantaseren)
fantastisch fantastisch
Farbe de kleur
Farbiger, Schwarzer de gekleurde mens
Fass, Tonne, Gefäß het vat (de vatten)
Fassade, Front de gevel (de gevels)
Fast die Hälfte der befragten personen … Bijna de helft van de ondervraagde personen …
faul, träge lui
Fax [die Übermittlung] de faxpost (de faxposten)
Faxgerät de fax (de faxen)
Fazilität, Hilfsmittel, Vergünstigungen de faciliteit
Fazit, Ergebnis, Schlussfolgerung de conclusie (de conclusies)
Februar de februari
Federball [der Ball an sich] de shuttle (de shuttles)
Federung de vering (de veringen)
Feedback de feedback (de feedbacks)
Feeling, Gefühl de feeling (de feelings)
fehlen (mangeln) – fehlte/-n – gefehlt ontbreken – ontbrak – (is) ontbroken
Fehler, Foul de fout (de fouten)
Fehlgeburt het/de miskraam
fehlte, mangelte mankeerde (mankeren)
feieren vieren
feierlich statig
Feiertag de feestdag
fein, hübsch, ansprechend fraai(e)
Feld het veld (de velden)
Feld-, Wald- und Wiesen- alledags(e)
Feldweg het landweggetje (de landweggetjes)
Fels de rots (de rotsen)
Fenster het raam
het raampje
Fenster [Computer] het scherm
Fernseh-Debatten tv-debatten
Fernseher de buis (de buizen)
Ferse, Hacke de hiel (de hielen)
de hak (de hakken)
fertig klaar
fertig machen afmaken
fertig sein (beendet haben) – war fertig – fertig gewesen eindigen – eindigde – is geëindigd
Fertig? Klaar?
Fest, Feier het feest (de feesten)
festhalten vasthouden
Festival het festival (de festivals)
Festnetztelefon de vaste telefoon
festsitzen, klemme, haften vastzitten
feststellen (festsetzen, bestimmen) – stellte fest – festgestellt vaststellen – stelde vast – vastgesteld
fett vet
fett gedruckt vetgedrukt
feucht vochtig
Feuer het vuur
Feuer fangen vlam vatten
Feuerwerk het vuurwerk (de vuurwerken)
Feuerzeug de aansteker (de aanstekers)
FI-Schutzschalter de FI-schakelaar
fies, ekelhaft vies
Filiale, Zweigstelle het filiaal (de filialen)
Film de film
filmen filmen
Filmgenre soort film
Filterpapier als Elektrolytträger filterpapier als elektrolytdrager
Finale, Endspiel de finale (de finales)
finde ich ganz toll ben gek op (gek zijn op)
finden – fand, fanden – gefunden vinden – vond, vonden – gevonden
Findest du das nicht schön? Vind je dat niet leuk?
Findest du das nicht…? Vind je dat niet…?
Finger de vinger
Fingerspitze de vingertop (de vingertoppen)
Fingerspitzengefühl Fingerspitzengefühl
Finish, Schlusslackierung
Ziel
de finish (de finishen)
Fische de vis (de vissen)
Fischerei de visserij (de visserijen)
flach flach, niedrig
Fläche, Oberfläche de oppervlakte (de oppervlakten)
Flachstecker de platte stekker (de ~ stekkers)
Flachwitz de flauwe grap (de flauwe grappen)
flämisch vlaams
flämische Fernsehgesellschaft de VTM (Vlaamse Televisie Maatschappij)
Flamme, Sparflamme het pitje (de pitjes)
fleckenlos, makellos vlekkeloos
Fleisch het vlees
Fleischerei, Schlachter de slagerij (de slagerijen)
Fliege [Krawatte] het vlinderstrikje
fliegen – flog/-en – geflogen vliegen – vloog, vlogen – gevlogen
fließend sprechen fluiend spreken
flott, flüssig, reibungslos vlot
Flüchtling de vluchteling (de vluchtelingen)
Flügel de vleugel (de vleugels)
Flugplan, Fahrplan, Dienstplan de dienstregeling (de dienstregelingen)
Flugzeug het vliegtuig
Flur, Korridor, Gang [auch Essen] de gang (de gangen)
Fluss de rivier
Fluss, Strom de rivier (de rivieren)
Flyer, Faltblatt de folder (de folders)
Folge het gevolg (de gevolgen)
Folge den Schildern. Volg de bordjes.
folgen volgen
folgen aus, sich ergeben aus, hervorgehen voortvloeien
folgern (Schlussfolgerung ziehen) – folgerte – gefolgert concluderen – concludeerde – geconcludeerd
folgern, argumentieren redeneren
folgsam, fügsam volgzaam
Folie de folie
fördern, voranbringen bevorderen
Forderung, Erfordernis, Strafantrag de eis (de eisen)
Form, Gestalt, Fassung de vorm (de vormen)
Format het formaat (de formaten)
Formgebung, Gestaltung de vormgeving (de vorgevingen)
Formular het formulier (de formulieren)
formulieren formuleren – formuleerde – geformuleerd
verwoorden – verwoordde – verwoord |
forschen odernzoek doen
Forscher de onderzoeker (de onderzoekers)
Forschungsergebnisse de onderzoeksresultaten
Förster de boswachter (de boswachters)
fortbewegen – bewegte sich fort – fortbewegt voortbewegen – bewoog voort – voortbewogen
Fortbewegung de voortbeweging
Fortgang [hier: Lern-/Studienfortschritt] de voortgang (de voorgangen)
Fortschritt de vordering (de vorderingen)
fossiler Brennstoff de fossiele brandstof (de fossiele brandstoffen)
Foto de foto (de foto’s)
Fotograf de fotograaf
Fotografie de fotografie (de fotografien)
Foul [Sport] de overtreding
Frage
Nachfrage [Handel]
de vraag
fragen (bitten) – fragte, fragten – gefragt vragen – vroeg, vroegen – gevraagd
fragen, wie es geht vragen hoe het gaat
Fragen, wie man etwas auf Niederländisch sagt Vragen, hoe je iets zegt in het Nederlands
Fragewort het vraagwoord
Fraktion [Politik], Bruchteil de fractie
Frankreich Frankrijk
französisch Frans
Frau de vrouw (de vrouwen)
Frau (Anrede) mevrouw
frech brutaal
frei vrij
freilegen, aufdecken blootleggen – legde bloot – blootgelegd
Freizeit de vrije tijd
Freizeitkommission de recreatiecommissie (de recreatiecommissies)
fremdgehen (seinen Partner betrügen) – ging fremd – fremdgegangen vreemdgaan – gind vreemd – is vreemdgegaan
Freude haben an vermaak scheppen in
Freund- und Bekanntenkreis de vriend- en kennissenkring
Freund(-in) de vriend(-in)
Freund
Freundin
de vriend (de vrienden)
de vriendin (de vriendinnen)
freundlich vriendelijk
freut mich, dich kennen zu lernen prettig met je kennis te maken
Frieden de vrede [geen meervoud]
frieren – fror/-en – gefroren vriezen – vroor, vroren – gevroren
frische verse (vers)
Friseur de kapper
frisieren kappen
Frist, Termin de termijn (de termijnen)
Frohes Neues! [Silvester] Gelukkig nieuw jaar!
Frosch de kikker (de kikkers)
Frucht de vrucht (de vruchten)
früh vroeg
früher vroeger
früher, eher eerder
früher, vormals, ehemals voorheen
Frühling de lente
Frühstück het ontbijt
frühzeitig gezwungen sein auf zu hören vroegtijdig gedwongen zijn op te houden
Füchse vossen (de vos)
fühlen voelen
fuhr weg [Fahrrad] fietste weg (wegfietsen)
Führerschein het rijbewijs
fundiert, vertretbar, verantwortungsbewusst verantwoord
Funktion, Amt de functie (de functies)
funktioniert, arbeitet werkt (werken)
funktionierten, taten deden (doen)
für etwas plädieren/eintreten pleiten voor iets
für gut befinden, genehmigen goedkeuren
Für mich ein Pils (Bier). Voor mij een pilsje.
Für sie [Pl.] ist es die letzte Chance. Voor hun is het de laatste kans.
für Unruhe sorgen voor overlast zorgen
für untauglich erklären, monieren afkeuren
fürchten um (befürchten) – fürchtete – gefürchtet vrezen voor – vreesde – gevreesd
furzen een wind laten
een scheet laten
fusionieren (verschmelzen) – fusionierte – fusioniert fuseren – fuseerde – is gefuseerd
Fuß de voet
Fußboden de vloer (de vloeren)
Fußgänger müssen sich in Amsterdam oft einen Weg durch Straßencafés und asozial abgestellten Fahrrädern bahnen. Voetgangers in Amsterdam moeten zich vaak een weg banen tussen terrasjes en asociaal geparkeerde fietsen.
Fußgelenk, Knöchel de enkel (de enkels)
Futterautomat de voederautomaat (de voederautomaten)
Gabe, Talent de gave (de gaven)
Gabel de vork
gackern – gackerte – gegackert kakelen – kakelde – gekakeld
Gala, Fest het gala (de gala’s)
Gang [Auto, Fahrrad]
Beschleunigung
de versnelling (de versnellingen)
Gänsehaut het kippenvel [geen meervoud]
ganz (und gar) helemaal
ganz gewöhnlich, stinknormal doodgewoon
Ganz sicher! Zeker weten!
ganz, sehr heel
Garage, Werkstatt de garage (de garages)
garantiert gegarandeerd
Garantiezeit de garantie tijd
Garderobe de kapstok
Gardine het gordijn
Garten de tuin
Gärtner de tuinier (de tuinieren)
de tuinman (de tuinmannen)
Gasblase [Gasvorkommen in der Erde] de gasbel (de gasbellen)
Gasherd het gasfornuis (de gasfornuizen)
Gast [Besuch] de gast (de gasten)
Gastronomie de horeca
gearbeitet gewerkt (werken)
Gebärdensprache de gebarentaal
Gebäude het gebouw
Gebäude, Haus het pand (de panden)
gebe mit geef mee (meegeven)
geben – gab, gaben – gegeben geven – gaf, gaven – gegeven
geben, bringen geven
Gebiet het gebied
gebrauchen, benutzen gebruiken
gebräuchlich, üblich gebruikelijk
Gebrauchsanweisung, (Bedienungs-)anleitung de handleiding (de handleidingen)
de gebruiksaanwijzing (de gebruiksaanwijzingen)
Gebrauchsgegenstand het gebruiksvoorwerp
gebrauchtes Fahrrad de tweedehands fiets
Gebrochenes Deutsch von Niederländern het Campingduits
Geburtenziffer, Geburtenzahl het geboortecijfer (de geboortecijfers)
Geburtsdatum und -ort de geboortedatum en -plaats
Geburtstag de verjaardag (de verjaardagen)
Geburtstag haben jarig zijn
Geburtstagsparty het verjaardagspartijtje (de verjaardagspartijtjes)
Gedanke de gedacht (de gedachten)
gedreht [Film], aufgenommen opgenomen (opnemen)
Geduld het geduld
Geduld, Ausdauer het geduld [geen meervoud]
Geduldsarbeit het monnikenwerk
geeignete geschikte (geschikt)
Geerd deckte den Frühstückstisch ab. Geerd ruimte de ontbijttafel af.
Gefahr het gevaar (de gevaren)
gefährlich gevaarlijk
gefangen sein [Gefängnis] gevangen zitten
Gefängnis, Haftanstalt de gevangenis (de gevangenissen)
Gefäßerkranung, Gefäßkrankheit de vaatziekte (de vaatziektes/vaatziekten)
gefragt, ob… gevraagd, of…
Gefrierpunkt het vriespunt
Gefrierschrank de vriezer (de vriezers)
gegen tegen
Gegend, Gebiet, Region de streek
Gegenpartei, Gegenspieler de tegenpartij (de tegenpartijen)
Gegensatz, Gegenüberstellung de tegenstelling (de tegenstellingen)
gegenseitig wederzijds
Gegenstand het voorwerp (de voorwerpen)
gegenüber tegenover
Gegenwind de tegenwind
gegessen gegeten (eten)
Gegner, Kontrahent de tegenstander (de tegenstanders)
geguckt gekeken (kijken)
Geh‘ geradeaus bis zum Restaurant. Das erkennen Sie an den blauen Fenstern. Loop rechtdoor tot het restaurant. Dat herkent u aan de blauwe ramen. („dat“ wegens „het restaurant“)
Geh‘ hier die Treppen hoch. Ga hier de trap op.
Gehalt, Entgelt het salaris (de salarissen)
Geheimnis het geheim (de geheimen)
Geheimnistuerei de geheimdoenerij
gehen (fahren) – ging, gingen – ist gegangen gaan – ging, gingen – is gegaan
gehen Sie nach oben/hinauf ga op (opgaan)
gehen Sie nach unten/hinunter ga… af (afgaan)
Gehirn de hersenen [alleen puralis]
het brein
gehirnwaschen hersenspoelen
geholfen sein mit gebaat zijn met
gehören zu, unter (eine Kategorie) fallen vallen onder – viel onder – is gevallen onder
Gehörlose(r), Taube(r) de dove (de doven)
Gehst du eben ran? [Telefon] Wil je even opnemen?
Geht ihr alle in den Film? Gaan jullie allemaal naar de film?
geht so [Befinden] het gaat wel
Gehweg, Trottoir de stoep (de stoepen)
Geizhals, Geizkragen de vrek (de vrekken)
geizig gierig
gelangen (geraten) – gelangte – gelangt terechtkomen – kwam terecht – is terecht gekomen
gelb geel
gelbe gele (geel)
Geld het geld
Geld abheben geld opnemen
Geld an einem Geldautomat holen geld aan een geldautomaat opnemen
Geld horten/zusammensparen geld oppotten
Geldschein het bankbiljet
Gelegenheit zu etwas haben gelegenheid voor iets hebben
Gelegenheitskauf, Schnäppchen het koopje (de koopjes)
Gelehrte(r) de geleerde (de geleerden)
Gelenk het gewricht (de gewrichten)
gelingen (erfolgreich sein) – gelang – gelungen slagen – slaagde – is geslaagd
gelingen, klappen – gelang – gelungen lukken – lukte – is gelukt
gelten – galt, galten – gegolten gelden – gold, golden – gegolden
Gemälde het schilderij (de schilderijen)
Gemälde sind ein Zufluchtsort zur Reflektion und Beschaulichkeit. Schilderijen zijn een toevluchtsoord voor overdenking en beschouwelijkheid.
gemäßigt, moderat moderaat
Gemeinschaft de gemeenschap (de gemeenschappen)
gemeinschaftlich, kommunal gemeentelijk
gemischt, vermengt gemengd
Gemüse de groente
Gemüsehändler de groenteboer
genannt genaamd
genannt, erwähnt vermeld
genau precies
genau (so) net (zo)
genau so wie, gerade wie net als
genau, präzise nauwkeurig
genauer preciezer (precies)
genauer gesagt meer bepaald
geneigt sein geneigd zijn
genetische Veränderung de genetische modificatie (de genetische modificaties)
genießen – genoss – genossen genieten – genoot – genoten
Genre, Gattung het genre
genug genoeg
genügen (erfüllen, begleichen) – genügte – genügt voldoen aan – voldeed – voldaan
Genveränderung – Damit wir noch effizienter einen Nahrungsüberschuss produzieren können. Genetische manipulatie – Zodat we nog efficiënter een voedselovershot kunnen produceren.
Gepäck de bagage [geen meervoud]
Gepäckträger de bagagedrager
gerade ein mal 15 Jahre slechts 15 jaar
gerade erst/eben nog maar net
gerade, richtig juist
geradeaus rechtdoor
Gerät
Apparat
het toestel (de toestellen)
het apparaat (de apparaten)
geräumige ruime (ruim)
Geräusch, Laut het geluid (de geluiden)
Geräusch, Schall, Ton het geluid
Gericht [Essen] het gerecht (de gerechten)
Gericht [Justiz] de rechtbank
gern graag
gerne – lieber (als) – (das) liebste graag – liever (dan) – (het) liefst
Geruch de geur (de geuren)
Geruchsbelästigung de stankoverlast [geen meervoud]
Gerücht het gerucht (de geruchten)
gesamt, vollständig, gemeinschaftlich gezamelijk
Gesamtheit de totaliteit (de totaliteiten)
Geschäft, Laden de zaak
de shop
de winkel
geschehen (passieren, wirken) – geschah – geschehen overkomen – overkwan – is overgekomen
Geschenk het cadeau (de cadeau)
het geschenk (de geschenken)
Geschichte de geschiedenis
Geschichte, Bericht het verhaal
Geschichte/-chen het verhaaltje (de verhaaltjes)
Geschicklichkeit, Fertigkeit de vaardigheid (de vaardigheden)
geschickt, clever, handlich, praktisch handig
Geschlecht het geslacht
geschlossen gesloten (sluiten)
geschmeidig, gelenkig, biegsam soepel
Geschoss, Etage de verdieping (de verdiepingen)
Geschriebene Sprache ist nicht einfach nur sichtbar gemachte gesprochene Sprache. Geschreven taal is niet alleen maar zichtbaar gemaakte geproken taal.
Geschwister broers en zussen
Gesellschaft [als Ganzes, die Menschheit] de maatschappij
Gesellschaft, Zusammenleben de samenleving (de samenlevingen)
Gesellschaftsspiel het gezelschapsspel de gezelschapsspelen)
Gesetz de wet (de wetten)
Gesetze müssen durch die erste Kammer gebilligt werden. Wetten moeten goedgekeurd worden door der eerste kamer.
Gesicht het gezicht
gespielt gespeeld (spelen)
Gespräch het gesprek (de gesprekken)
Gesprächspartner de gesprekspartner (de ~partners)
Gestalt, Erscheinung de verschijning (de verschijningen)
gestern gisteren
gestern Abend gisteravond
gestern mittag gisternmiddag
gestern morgen gisterochtend
gistermorgen
Gestern war Mittwoch. Gisteren was het woensdag.
gestrandet, gescheitert gestrand
gestreifte Hemd het gestreepte hemd
gestresst, überarbeitet overspannen
gesund gezond
Gesundheit de gezondheid
Gesundheitsamt de gezondheidsdienst (de gezondheidsdiensten)
getan gedaan (doen)
Getränke [alkoholisch] de drank (de dranken)
getrennt, separat afzonderlijk
geübt geoefend (oefenen)
Gewächs het gewas (de gewassen)
Gewächshaus de kas (de kassen)
Gewalt, Zwang het geweld
Gewand het gewaad
Gewerkschaft de vakbond (de vakbonden)
gewesen geweest (zijn)
Gewichtsabnahme de gewichtsvermindering (de gewichtsverminderingen)
gewinnen – gewann/-en – gewonnen winnen – won, wonnen – gewonnen
Gewinnmarge de winstmarge (de winstmarges)
gewissenhaft gewetensvol(-le)
Gewitter de onweersbui (de onweersbuien)
gewittern onweren
gewohnt gewend
Gibst du viel Geld für Bücher aus? Geef je veel geld uit aan boeken?
Gibt es dafür ein Wort? Is daar een begrip voor?
Gibt es dazu Fragen? Zijn daar vragen over?
Gibt es vielleicht eine Störung im System? Is er misschien een storing in het systeem?
gießen – goss, gossen – gegossen gieten – goot, goten – gegoten
Girokonto de zichtrekening (de ~rekeningen)
Gitterrost, Gitter het rooster (de roosters)
Gitterstab de spijl (de spijlen)
glänzen – glänzte – geglänzt glimmen – glom – geglommen
glänzend, fulminant, großartig schitterend
Glas het glas (de glazen)
glatt glad
glauben geloven
glaubwürdig geloofwaardig
gleich zo meteen
gleich gerne (wie) net zo lief (als)
Gleich-/Wechselstrommessung het Meten van wissel- en gelijkstroom
gleich, einheitlich gelijk
gleich, nachher straks
gleich/ebenso teuer wie even duur als
Gleichgewicht, Ausgeglichenheit het evenwicht [geen meervoud]
Gleichspannung de gelijkspanning (de gelijkspanningen)
gleichzeitig, zugleich tevens
gleichzeitig, zur gleichen Zeit tegelijkertijd
Gleis [am Bahnsteig] het spoor
gleiten (rutschen) – glitt, glitten – geglitten glijden – gleed, gleden – is gegleden
Gletscher de gletser (de gletsers)
Glöckchen, Bimmel het klokje (de klokjes)
Glück haben boffen
geluk hebben
Glück haben
glücklich
fortuinlijk zijn
fortuinlijk
Glücksfall de meevaller
glühend heiß gloeiend (heet)
Glühlampe, Glühbirne de gloeinde lamp
Glühwein de Glühwein
Gold het goud
Gold-Unze de goud ounce
Goldkette de gouden ketting
Gottesdienst de godsdienst
Grab het graf (de graven)
Graben de sloot (de sloten)
graben – grub, gruben – gegraben graven – groef, groeven – gegraven
Grad de graad (de graden)
Grammatik de grammatica
Graphit het grafiet
Grasland, Weide, Grünland het grasland
gratis gratis
gratulieren zum feliciteren met
grau grijs
grausam gruwelijk
greifen – griff, griffen – gegriffen grijpen – greep, grepen – gegrepen
greifen (nehmen, packen, verstauen) – griff – gegriffen pakken – pakte/-n – gepakt
Grenze de grens
Grenze, Scheidung, Scheitel [Haar] de scheiding (de scheidingen)
grillen [Fleisch etc.] – grillte – gegrillt barbecuen/barbecueën barbecuede – gebarbecued
grob grof (grove)
groß – größer – am größten [Körpergröße] lang – langer – het langst
groß, größer, (das) größte groot, grooter (dan), (het) grootst
großartig/klasse geweldig
Großbuchstabe de hoofdletter
Großbürgertum gegoede burgerij
Größe de grootte (de grootten)
Größe [Kleidung] de maat
Großeltern de grootouders
größer groter (groot)
Großmutter de grootmoeder
größtenteils grotendeels
Großvater de grootvader
grün groen
Grund [warum…?] de reden
Grund, Begründung, Anlass de reden (de redens)
Grundgesetz de Grondwet (de ~wetten)
Grundlage de basis (de basissen / bases)
Grundriss, Plan de plattegrond
Grundschule de basisschool (de basisscholen)
Grundschullehrer
Grundschullehrer
de meester (de meesters)
de juf (de juffen/jufs)
Grundschulunterricht het basisonderwijs [geen meervoud]
Gründung, Stiftung de oprichting (de oprichtingen)
Gründungsjahr het oprichtingsjaar (de oprichtingsjaren)
Grünkohl de boerenkool
grunzen (knurren) – grunzte – gegrunzt knorren – knorde – geknord
Grüppchen het groepje
Grüß dich!
Hallo!
Hoi!
Grüße groeten
Guck mal Onkel Tjeerd, da laufen richtige kleine Ponys in der Weide. Kijk eens oom Tjeerd, daar lopen hele kleine pony’s in de wei.
Guck, da grast ein Pferd. Kijk daar graast een paard.
Guck‘ mal… Kijk eens…
gültig geldig
günstig gunstig
Gürtel de riem
gut prima
goed
gut – besser (als) – (das) beste groed – beter (dan) – (het) best
gut bezahlt goedbetaald
gut zu Fuß sein goed ter been zijn
gut zu wissen goed om te weten
Gute Besserung! Beterschap!
Gute Besserung!
Alles Gute!
Sterkte!
Beterschap!
gute Laune/Stimmung haben in de goede bui zijn
guten Abend goedenavond
Guten Appetit! Eet smakelijk!
guten Morgen goedemorgen
Guten Morgen, Tina Pothof. [Telefon] Goedemorgen, met Tina Pothof.
guten Tag goedemiddag
Gymnasium het VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)
Haar het haar (de haren)
Haare färben het haar verfen
habe Geburtstag ben jarig (jarig zijn)
habe ich überall Ausschlag zit ik onder de bultjes
habe verloren ben kwijt (kwijt zijn)
haben – hatte, hatten – gehabt hebben – had, hadden – gehad
haben an hebben aan
Haben Sie diese Hose auch in schwarz? Hebt u deze broek ook in het zwart?
Haben Sie Fieber? Hebt u koorts?
Haben Sie noch andere Beschwerden? Hebt u nog andere klachten?
Haben Sie sie (z.B. Hose) eine Größe kleiner? Hebt u hem in een kleinere maat?
habt hebben (hebben)
Hafen de haven (de havens)
Haftstrafe, Gefängnisstrafe, Gewahrsam de hechtenis [geen meervoud]
Hahn de kraan (de kranen)
de haan (de hanen)
halbes halve (half)
halbieren – halbierte – halbiert halveren – halveerde – gehalveerd
Halbinsel het schiereiland (de schiereilanden)
Halle de hal
hallo hallo
Hals de hals
halten – hielt, hielten – gehalten houden – hield, hielden – gehouden
Haltung de houding (de houdingen)
Hammer und Sichel hamer en sikkel
Hand de hand
handeln von – handelte – gehandelt gaan over – ging over – is over gegaan
Handgelenk
Puls
de pols (de polsen)
Handgemenge het handgemeen
Handgriff, Griff het handvat (de handvatten)
Händler [wirtschaftlich] de handelaar
handlich handzaam
Handschrift het handschrift (de handschriften)
Handschuh [Kleidung] de handschoen (de handschoenen)
Handtuch de handdoek (de handdoeken)
Handy het mobieltje
de gsm (de gsm’s)
Hanf de hennep
Hang, Gefälle, Böschung de helling (de hellingen)
hängen – hing, hingen – gehangen hangen – hing, hingen – gehangen
hängend, schwebend hangend
Hans geht auf dem Markt einkaufen. Hans gaat boodschappen doen op de markt.
Hans ist sportlich und musikalisch. Hans is sportief en muzikaal.
hart – härter – am härtesten hard – harder – het hardst
hartnäckig hardnekkig
hässlich lelijk
Hast du 15 Cent dabei? (Einkauf) Heb je er vijfitien cent bij?
Hast du einen Nebenjob? Heb je een baan?
Hast du einen Stift bei dir? Heb je een pen bij je.
Hast du Lust, … Heb je zin in…
Hast du’s nicht kleiner? Heb je het niet kleiner?
hat bekommen heeft gekregen (krijgen)
Hauptgericht het hoofdgerecht
hauptsächlich zwischen A und B tussen met name A en B
hauptsächlich, insbesondere in hoofdzaak
voornamelijk
met name
Hauptsatz de hoofdzin
Haus, Wohnung het huis (de huizen)
Hausarzt, Allgemeinmediziner de huisarts
hausärztliche Gemeinschaftspraxis de huisartsenpraktijk (de huisartsenpraktijken)
Hausaufgaben abgeben huiswerk inleveren
Häuschen het huisje (het huis)
Hausgeburt de thuisbevalling (de thuisbevallingen)
Haushalt de huishouding (de huishoudingen)
Haushaltsdebatte [Parlament] de algemene beschouwingen
Haushaltskasse de huishoudpot (de huishoudpotten)
Haushaltungsschule de huishoudschool (de huishoudscholen)
Hausmädchen, Dienstmädchen de huismeid (de huismeiden)
Hausmeister de huisbewaarder (de huisbewaarders)
Hausstauballergie de allergie voor huisstofmijt (de allergieën)
Haustür de voordeur (de voordeuren)
Haut de huid (de huiden)
Heben Sie etwas Besonderes gegessen? Hebt u iets bijzonders gegenten?
heftig, gewaltig hevig
heftig, grell, prall fel
Heide [Pflanze] de heide
heikel heikel
heikel, empfindlich kwetsbaar
Heilmittel het heelmiddel
Heimatstadt de thuisstad (de ~steden)
heimsuchen – suchte heim – heimgesucht teisteren – teisterde – geteisterd
Heirat, Hochzeit het huwelijk (de huwelijken)
heiraten – heiratete – geheiratet trouwen – trouwde – getrouwd
heißen – hieß, hießen – geheißen heten – heette, heetten – geheten
heißt heet (heten)
heißt, bedeutet betenkent (betekenen)
Heiterkeit de blijheid (de blijheden)
Heizung de verwarming (de verwarmingen)
hektisch hectisch
helfen – half, halfen – geholfen helpen – hielp, hielpen – geholpen
Helfer, Berater de hulpverlener (de hulpverleners)
hell licht, lichten
hellgelb lichtgeel
hellgrün lichtgroen
Helm de helm
herausbringen (hervorbringen) – brachte heraus – herausgebracht uitbrengen – bracht uit – uitgebracht
herausfordern – forderte heraus – herausgefordert uitdagen – daagde uit – uitgedaagd
herausfordernd uitdagend
Herausforderung de uitdaging (de uitdagingen)
Herbst de herfst
het najaar
Herkunft de afkomst
de oorsprong (de oorsprongen)
de herkomst (de herkomsten)
Herr de heer (de heren)
Herr [Anrede] meneer
herrichten, frisch machen, instand setzen opknappen
herrscht heerst
herstellen (anfertigen) – stellte her – hergestellt aanmaken – maakte aan – aangemaakt
Hersteller versuchen „doll“/“vermehrt“ Kobalt zu ersetzen fabrikanten doen verwoede pogingen om kobalt te vervangen
herum omheen
herumfahren (umherfahren) – fuhr herum – herumgefahren rondrijden – rondreed – rondgereden
herumkramen – kramte herum – herumgekramt rommelen – rommelde – gerommeld
heruntergeladen [Internet] gedownload
heruntergesetzt, verbilligt afgeprijsd
Herz het hart
Herzchirurg de hartchirurg (de hartchirurgen)
herzhaft hartig
Herzinfarkt het hartinfarct (de hartinfarcten)
herzlichen Glückwunsch gefeliciteerd
Herzlichen Glückwunsch! Van harte gefeliciteerd!
heulen, weinen huilen
Heuschnupfen de hooikoorts
heute vandaag
heute abend vanavond
Heute ist Donnerstag. Vandaag is het donderdag.
heute mittag vanmiddag
heute morgen vanochtend
vanmorgen
heute nacht vannacht
heute, heutzutage, gegenwärtig
anwesend (sein)
tegenwoordig
heutige huidige
tegenwoordige
hey
hier hier
Hier eine östliche Strömung, dort eine süd-westliche Strömung. [Wetter] Hier een oostelijke stroming, daar een zuid-westelijke stroming.
Hier ist die Gefahr den Text so zu sagen nur zu überfliegen nämlich groß. Hier is het gevaar dat je om zo te zeggen over een tekst heen vliegt namelijk groot.
hier sieht man den Unterschied hier zie je het verschil
hier und da her en der
Hier werden Waffensysteme entwickelt. Hier worden wapensystemen ontwikkeld.
Hier, koste mal etwas. Hier, proef maar wat.
Hierbei kann man nette/schöne Kontakte knüpfen. Men kan hierbij leuke contacten opdoen.
Hierfür wurde extra das „Ultraschallzentrum Michieltje“ gegründet. Speciaal hiervoor is „Echocentrum Micheltje“ opgericht.
hiernach hiernaar
hilf mir weiter help me op weg
Hilfe de hulp
Hilfe suchen steun zoeken
hilfsbereit hulpvaardig
dienstwillig
Hilfsverb het hulpwerkwoord (de hulpwerkwoorden)
Himmel de hemel (de hemels/hemelen)
hinab, herunter, hinunter, herunter, abwärts omlaag
hinaufgehen (ansteigen) – ging hinauf – hinaufgegangen oplopen – liep op – is opgelopen
hinaus schicken [aus dem Raum] uit de kamer sturen
Hindernis de hindernis (de hindernissen)
de belemmering (de belemmeringen)
Hingabe, Übergabe de overgave [geen meervoud]
hingehören thuishoren
hintenherum
durch die Hintertür
achterom
langs een omweg
hinter achter
hinter der Maske…
unter dem Vorwand…
onder het mom van…
hinter die Binde kippen [Alkohol] achter het hoofd stapelen
hinter etwas stehen, etwas voll und ganz befürworten achter iets staan
Hinterfeld (Verteidigungsfeld) het verdedigingsvak (de verdedigingsvakken)
Hintergrund de achtergrond
hinterher, im Nachhinein achteraf
Hintern [Körperteil] de kont
Hintern, Arsch de kont (de konten)
Hintertür de achterdeur
Hinweis, Indikation de indicatie (de indicaties)
hinzufügen, zufügen toevoegen aan
Historiker de historicus
Hitze de hitte
Hobby de hobby (de hobby’s)
hoch – höher (als) – (am) höchsten hoog – hoger (dan) – (het) hoogst
Hochdruckgebiet [Wetter] het hoogdrukgebiet
Hochqualifizierte(r), Person mit hohem Bildungsniveau de hoogopgeleide (de hoogopgeleiden)
Höchst-… maximale (maximaal)
höchste Priorität de hoogste prioriteit
Höchstgeschwindigkeit de maximum snelheid
Hochzeit de bruiloft (de bruiloften)
hocken – hockte – gehockt hurken – hurkte – gehurkt
hoffen hopen
Hoffnung de hoop [geen meervoud]
höflich beleefd
hoffelijk
Höhepunkt het hoogtepunt (de hoogtepunten)
Höhepunkt, Glanzpunkt [Flämisch] het orgelpunt
holen halen
Holz het hout [geen meervoud]
hölzern houten
Homo-Ehe het homohuwelijk (de homohuwelijken)
Honig de honing
Hör‘ damit auf! Houd daarmee op!
Hör‘ doch endlich mal auf! Houd toch eindelijk eens op.
hören – hörte(n) – gehört horen – hoorde(n) – gehoord
Horizont de horizon
horizontal, waagerecht horizontaal
waterpas
Hose de broek
Hotline, Helpdesk de helpdesk
Hüfte de heup (de heupen)
Huhn de kip
humorvoll het gevoel voor humor [geem meervoud]
humpeln, stolpern strompelen
Hund de hond
hunderttausend Gulden
Tonne [1000 kg]
de ton
Hundescheiße de hondepoep
Hunger de honger
Hurra! Hoera!
Hut de hoed
Hybridauto de hybrideauto (de hybrideauto’s)
Hygiene de hygiëne [geen meervoud]
ich ik
Ich beginne mich schon daran zu gewöhnen. Ik begin er al aan te wennen.
Ich belasse es hier erstmal bei. Ik laat het hier even bij.
Ich bin älter. Ik ben ouder.
Ich bin am 15. Januar 1975 geboren. Ik ben op vijftien januari 1975 geboren.
Ich bin der Erste in meiner Familie, der in Peking studiert hat. Ik be de eerste uit mijn familie die in Peking heeft gestudeerd.
Ich bin enttäuscht über… Ik ben teleurgesteld in…
Ich bin Fahrradhändler. Ik ben fietsenmaker.
Ich bin hier aufgewachsen. Ik ben hier opgegroeid.
Ich bin krank. Ik ben ziek.
Ich bin mit … nicht zufrieden. Ik ben niet tevreden over…
Ich bin nach Hause geradelt. Ik ben naar huis gefietst.
ich bin reif für ik ben toe aan
Ich bin Silke. Ik ben Silke.
Ich bin verwirrt. Ik ben in de war.
Ich bin zum Essen geblieben. Ik ben blijven eten.
Ich bin zum Fußballverein gewesen. Ik ben naar de voetbalvereiniging geweest.
Ich bin zum Makler gegangen/gefahren. Ik ben naar de makelaar gegaan.
Ich bitte dich still zu sitzen. Ik verzoek je stil te zitten.
Ich dachte wirklich, dass es nun passierte. Ik dacht werkelijk dat het nu gebeurde.
Ich darf den Plan mitnehmen. Ik mag de plattegrond meenemen.
Ich denke darüber nach schlafen zu gehen. Ik denk erover te gaan slapen.
Ich denke dass wir uns alle darüber einig sind, dass… Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat…
Ich denke man sollte zwischen … und … einen Unterschied machen. Ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen… en …
Ich erinnerte mich an ihre [Plural] schwarten Lederstiefel. Ik herinnerde me hun zwarte leren larzen.
ich erkannte (realisierte) das erst spät ik realiseerde me dat pas laat
Ich erlebe das auch so. Ik ervaar dat ook zo.
ich erreichte noch rechtzeitig die Toilette ik bereikte nog op tijd het toilet
Ich esse fast nie frittierte Sachen. Ik eet bijna nooit gefrituurde dingen.
Ich fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ik ga met het ov.
Ich finde das ziemlich übertrieben formuliert. Ik vind dat erg overdreven geformuleerd.
Ich finde kubanische Musik toll. Ik ben gek op Cubaanse muziek.
Ich finde… Ik vind…
Ich fluchte. Ik vloekte.
Ich fragte mich jeden Morgen… Ik vroeg me elke morgen af…
Ich fühle mich nicht gut. Ik voel me niet goed.
Ich fühle mich nicht vertreten. Ik voel me niet vertegenwoordigd.
Ich fuhr von unserer Praxis weg, wollte rechts abbiegen und glitt weg. Ik fietste weg van onze praktijk, wilde rechtsaf slaan en gleed weg.
Ich gebe Ihnen ein Rezept für die Apotheke. Ik geef u een recept voor de apotheek.
Ich gebe Ihnen eine Salbe gegen den Juckreiz mit. Ik geef u een zalf mee tegen de juek.
ich gehe feiern [ausgehen] ik ga een feestje vieren
ich gehe in das Badezimmer ik loop de badkamer in
Ich glaube nicht, dass ich überheblich bin. Ik denk dat ik niet naast mijn schoenen loop.
Ich habe 10 Jahre in Amsterdam gewohnt. Ik heb 10 jaar in Amsterdam gewoond
Ich habe alles kontrolliert. Ik heb alles gecontroleerd.
Ich habe alles probiert, aber nichts hat geholfen. Ik heb alles geprobeerd maar niets heeft geholpen.
Ich habe da keine Lust zu. Ik heb er geen zin in.
Ich habe dafür ein Jahr trainiert. Ik heb er een jaar voor getraind
Ich habe das auch durcheinander gebracht. Ik heb het ook door elkaar gehaald.
Ich habe das Wort nicht behalten. Ik heb dat woord niet onthouden.
Ich habe davon zwei. Ik heb er(van) twee.
Ich habe deinen Namen vergessen. Ik ben je naam vergeten. [„zijn“ weil nur im Kopf]
Ich habe den Plan mitgenommen. Ik heb de plattegrond meegenomen.
Ich habe die Badewanne nicht benutzt. Ik heb het bad niet gebruikt.
Ich habe die Hose bezahlt. Ik heb de broek betaald.
Ich habe dort Urlaub gemacht. Ik heb er vakantie gehouden.
Ich habe Durst. Ik heb dorst.
Ich habe eine Frage an dich. Ik heb een vraag aan jouw.
Ich habe einen Job. Ik heb een baan.
Ich habe Fußball gespielt. Ik heb een wedstrijdje gespeeld.
Ich habe gearbeitet. Ik heb gewerkt.
Ich habe Halsbeschwerden. Ik heb last van mijn keel.
Ich habe kein Benzin mehr. Ik heb geen bezine meer.
Ich habe kein Geld bei mir. Ik heb geen geld bij me.
Ich habe keine Ahnung. Ik heb geen idee.
Ich habe keine Lust eine Rede zu halten. Ik heb geen zin een speech te houden.
Ich habe Kopfschmerzen/Kopfweh. Ik heb hoofdpijn.
Ich habe lang geschlafen. Ik heb lang geslapen.
Ich habe langes, dunkles Haar. Ik heb lang, donker haar.
ich habe mein Hütchen verloren ik ben m’n hoedje kwijt.
Ich habe meine Tasche zu Hause vergessen. Ik heb mijn tas thuis vergeten. [„hebben“ weil nicht nur im Kopf]
Ich habe mich für etwas entschieden. Ik heb voor iets gekozen.
Ich habe normalerweise Größe 40, manchmal größer. Ik heb normaal maat 40, soms groter.
Ich habe oben jemanden ziemlich falsch singen hören. Ik heb boven iemand heel vals horen zingen.
Ich habe passend gezahlt. Ik geb gepast betaald.
Ich habe schöne Tomaten. Ik heb mooie tomaten.
Ich habe sehr schöne Bohnen, frischen Knoblauch und drei Salatgurken für einen Euro… Ik heb mooie, fijne boontjes, verse knoflook, drie komkommers voor één euro…
Ich habe sie (z.B. T-Shirts) in allerlei Farben: weiß, schwarz, rot, rosa, grün, blau. Ik heb ze in allerlei kleuren: wit, zwart, roze, groen, blauw.
Ich habe verschlafen. Ik heb me verslapen.
ich habe verstanden [akustisch] ik heb verstaan (verstaan)
Ich habe verstanden, dass Jessie in dich verliebt ist. Ik heb begrepen dat Jessie verlieft op je is.
Ich habe viel Geld gespart, da ich mein Fahrrad gebraucht habe. Ik heb veel geld bespaard door de fiets te gebruiken.
Ich habe viel zu tun. Ik heb het druk.
Ich habe Zeit satt. [Ich habe viel Zeit] Ik heb tijd zat.
Ich habe zwei Packungen leckeren Kaffee aus Columbien bei mir. Die sind sicher in meinem Koffer. Ik heb twee pakken lekkere koffie uit Colombia bij me. Die zitten veilig in mijn koffer.
Ich habe/bin dort gesegelt. Ik heb/ben daar gezeild.
Ich halt‘ da nichts von.
Ich find‘ da nichts Dolles dran.
Ik vind er niks aan.
Ich hatte einen sonderbaren Traum. Ik had een vreemde droom.
Ich hätte etwas mehr Schlaf gebrauchen können. Ik had wat iets meer slaap kunnen gebruiken.
Ich hätte gerne ein Pils (Bier). Ik wil graag een pilsje.
Ich hätte gerne eine Cola. Ik wil graag cola.
ich hatte mir Mut angetrunken ik had mezelf moede ingedronken
ich kam hoch (aufrecht) ik kwam overeind
Ich kann verstehen, was Menschen zu mir sagen. Ik kan begrijpen wat mensen tegen mij zeggen.
Ich kannte nicht alle namentlich. Ik kende niet iedereen bij naam.
Ich komme aus Deutschland. Ik kom uit Duitsland.
ich komme unter dem Bett hervor ik kom onder het bed vandaan
Ich komme zu dem Schluss… Ik kom tot de slotsom
Ich lege das Buch auf den Tisch. – Es liegt auf dem Tisch. Ik leg het boek op tafel. – Het ligt op tafel.
Ich lief ihnen hinterher und fühlte mich ein bisschen überflüssig. Ik liep achter hen aan en voelde me een beetje overbodig.
Ich mach Ihr Fahrrad wieder tipptopp in Ordnung. Ik maak uw fiets weer tiptop in orde.
Ich mache das gern für dich. Ik doe dat graag voor je.
Ich mag ihn nicht! [Personen] Ik mag hem niet.
ich mag keine/keinen/kein… ik hou niet van…
Ich mag keinen Fisch. Ik lust geen vis.
ich mag nicht so gerne… ik hou niet zo van…
Ich mag wandern. Ik hou van wandelen.
Ich meine schon. Volgens mij wel.
ich möchte dieses Zeug jeden Tag trinken ik wil dit spul iedere dag drinken
ich möchte eigentlich gerne ik zou het best willen
Ich möchte gerne ein typisch niederländisches Gericht machen. Ik will graag een typisch Nederlands gerecht maken.
Ich möchte gerne Eis mit Früchten und Schokolade. Ik wil graag ijs met vruchten en chocola.
Ich möchte gerne zahlen. Ik wil graag afrekenen/betalen.
Ich möchte mich eben mal vorstellen. Ik zal me even voorstellen.
Ich möchte mich über … beschweren. Ik heb een klacht over…
Ich muss mal eben einen Löffel holen. Ik moet even een lepel halen.
Ich muss mein Fahrrad reparieren. Ik moet mijn fiets maken.
Ich muss nicht einkaufen. Ik hoef geen boodschappen te doen.
Ich muss weg. Ik moet ervandoor.
Ich musste zwei Stunden auf dem Flughafen warten. Ik moest twee uur op het vliegveld wachten.
Ich nahm den Plan mit. Ik nam de plattegrond mee.
Ich nehme den Plan mit. Ik neem de plattegrond mee.
Ich nehme roten Wein. Ik neem rode wijn.
ich nickte ik knikte van ja
Ich packe meinen Koffer und nehme mit… Ik ga op reis en neem mee…
Ich radelte nach Haus. Ik fietste naar huis.
Ich rechne damit, dass du kommst. Ik reken erop dat je komt.
Ich rufe den Ober. Ik roep de ober.
ich schaue mich um/um mich herum ik kijk om me heen
Ich schlafe schlecht. Ik slaap slecht.
Ich schnappte nach Luft. Ik hapte naar adem.
ich schraubte den Korkenzieher in den Korken ik schroefde de kurkentrekker in de kurk
Ich schwimme gerne. Ik zwem graag.
Ich selbst wechsel die Gruppe. Zelf wissel ik van groep.
Ich setzte mich verkrampft hin. Ik ging verkrampt zitten.
Ich spiele schon 10 Jahre Fußball. Ik voetbal al tien jaar.
Ich spreche leider aus Erfahrung. Ik ben helaas ervaringsdeskundige.
Ich stelle die Vase auf den Tisch. – Sie steht auf dem Tisch. Ik zet de vaas op tafel. – Hij staat op tafel.
Ich stopfe das Geld in meine Tasche. – Es ist in der Tasche. Ik stop het geld in mijn tas. – Het zit in de tas.
Ich studiere Logopädie. Ik studeer logopedie.
Ich suche… Ik zoek…
ich teile die Meinung des Autors nicht. Ik deel de mening van de schrijver niet.
Ich telefoniere gerade mit Ihnen. Ik ben met u aan het bellen.
Ich trank es in einem Zug leer. Ik dronk het in één teug leeg.
ich traue mich nicht, sie zu fragen ik durf haar niks te vragen
Ich vermute jedoch dass… Ik vermoed echter dat…
ich war außer mir vor Wut ik was buiten mezelf voor kwaadheid
ich wasche mich ik was me
Ich weiß die Regel nicht. Ik ken de regel niet.
Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ik weet niet, wat ik moet doen.
Ich werde die Blumen schräg abschneiden. Ik zal de bloemen schuin afsnijden.
ich wiederhole mich in diesem Punkt. Ik verval op dit punt in herhaling.
Ich will an das anschließen, was XYZ gesagt hat. Ik wil aansluiten bij, wat XYZ gezegd heeft.
Ich will mal kurz an die frische Luft. Ik wil even frisse lucht.
ich wohne alleine ik woon opmezelf
Ich wohne in der Hofstraße. Ik woon in de Hofstraat.
Ich wohne in Groningen. Ik woon in Groningen.
Ich wollte auch, dass sie auf der Hut war. Ik wilde ook dat ze op haar hoede was.
Ich wünsche Ihnen das Beste. Ik wens u het (aller-)best.
ich wurde beklaut ik werd afgepakt
Ich wurde verfolgt. Ik werd achtervolgd.
Ich zündete eine Zigarette an. Ik stak een sigaret op.
Idee het idee (de ideeën)
idiotisch, blödsinnig idioot
ignorieren – ignorierte – ignoriert wegcijferen – cijferde weg – weggecijferd
Ihr Alter wird auf zwischen 45 und 50 Jahre geschätzt. Haar leeftijd wordt tussen den 45 een 50 jaar geschat.
ihr Einfluss war schädlich haar invloed was schadelijk
ihr Foto [Singular] haar foto
Ihr Kinn zitterte, genauso wie ihre Lippen… Haar kin trilde, evenals haar lippen…
Ihr könnt euch dort hinsetzen. Jullie kunnen daar gaan zitten.
Ihr macht zu zweit oder dritt eine Sprechaufgabe. Je gaat in tweetallen of drietallen een spreekopdracht doen.
ihr Selbstwertgefühl haar gevoel van eigenwaarde
ihr wascht euch jullie wassen je
ihre [Pl.] Familie hun familie
Ihre Adresse uw adres
Ihre Freunde und Bekannte uw vrienden en kennissen
Ihre Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Haar hoop is niet verwezenlijkt.
ihre Tochter, die sie abgegeben hatte haar dochter, die ze had afgestaan
Ik denk, dass ein Weilchen dauern kann. Ik denk dat het nog een tijdje kan duren.
Ik hoffe rasch etwas von Ihnen hören zu dürfen. [Bewerbung] Ik hoop spoedig iets van u te mogen horen.
Ik verstehe das Problem. Ik snap het probleem.
illegal illegaal
onwettig
im in de
im Auge haben [verfolgen] op het oog hebben
Im August begonnen sich die ersten Blätter schon zu verfärben. In augustus zijn de eerste bladeren al begonnen te verkleuren.
im Beisein meiner Kinder in het bijzijn van mijn kinderen
im dritten Stock [Gebäude] op de derde verdieping
im folgenden Schritt in de volgende stap
Im folgenden Text wurden Signalwörter weggelassen. In de volgende tekst zijn signaalwoorde weggelaten.
im Gange sein gaande zijn
Im Gegenteil zu…
Im Gegensatz zu…
Integendeel tot…
In tegenstelling tot…
Im geladenen Zustand ist die Kohlenstoffanode maximal mit Lithium gefüllt. In opgeladen toestand is den koolstofanode maximaal gevuld met lithium.
im gleichen Moment op hetzelfde moment
im großen Umfang op groote schaal
im Internet surfen internetten
Im Jahre 2008 verstarb der Fotograf im Alter von 93 Jahren. In 2008 overleed de fotograaf op 93-jarige leeftijd.
im Kielwasser/Schlepptau in het kielzog
im Laufe der Jahre in de loop der jaren
im Laufe von/der in de loop van
Im Moment brauchen wir ihn mehr als er uns. Wij hebben hem op dit moment meer nodig dan hij ons.
im Moment, im Augenblick op dit moment
Im Niederländischen ist das viel komplizierter. In het Nederland is dat veel gecompliceerder.
Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten… In principe zijn er twee mogelijkheden…
im Sticht lassen in de steek laten
im Urlaub op vakantie
Imbiss het tussendoortje (de tussendoortjes)
immer altijd
Immigrant de allochtoon (de allochtonen)
Immobilien het vastgoed [geen meervoud]
Immobilienmarkt, Wohnungsmarkt de huizenmarkt (de huizenmarkten)
Imperativ Imperatief
imponieren – imponierte – imponiert imponeren – imponeerde – geïmponeerd
in (der) Erinnerung bleiben bijblijven
in aller Eile, geschwind geschwind
in Angriff nehmen, angehen aanpakken
in Anlehnung an in navolging van
in Armut gerade in armoede raken
In beiden Fällen geht es um… In beide gevallen gaat het om…
in Bezug auf den Inhalt kwa inhoud
in Bezug auf, bezüglich met betrekking tot
In dem Gebiet um Brüssel wohnen eine Million Menschen. Er wonen één miljoen mensen in het gebiet om Brussel omheen.
In dem Maße wie mehr Lithium in ein Metalloxid eingelagert wird wird der Stoff instabiler. Naarmate er meer lithium in een metaaloxide wordt gestopt, wordt de stof instabieler.
in dem Maße, wie naarmate
in dem, worauf waarop
In den anderen Beispielen geschieht etwas ähnliches. In de andere voorbeelden gebeurt iets soortgelijks.
In den Niederlanden wohnen rund 16 Mio. Menschen und diese Zahl steigt weiter. In Nederland wonen ruim 16 miljoen mensen en dit aantal blijft stijgen.
In den Städten waren vier von zehn Wohnungen Einzimmerwohnungen. In de steden waren vier van de tien woningen eenkamerwoningen.
In der Aula wurde Kaffee und Kuchen serviert. In de Aula werd koffie en cake geserveerd.
in der Badewanne in bad
in der Ecke in de hoek
in der Ferne in de verte
in der guten Gesellschaft sein in het goede gezelschap zijn
in der prallen Sonne liegen in de volle zon liggen
in der Praxis in de praktijk
in der Schule sein op school zijn
In Deutschland war er beliebter als Angela Merkel. In Duitsland was ie populairder dan Angela Merkel.
in die Hocke gehen/sitzen op je hurken zitten
In dieser Frage wurde keine Übereinkunft erreicht. Over deze vraag werd geen enigheid bereikt.
in Diskredit kommen in diskrediet raken
In einem Land von Missgunst und Neid… In een land van afgunst en jaloezie…
in einer Gruppe met een groepje
In einiger Zeit liegt dies alles im Geschäft. Over een tijd ligt het helemaal in de winkel.
in etwas geringeren Maße in iets mindere mate
in Gang kommen van de grond komen
in Gebrauch kommen zijn intrede doen
in geschlossener Gesellschaft in besloten kring
in Gewahrsam nehmen [jur.] in verzekerde bewaring nemen
in heller Aufregung sein in rep en roer zijn
in Kraft treten in werking treden
in Kürze binnen kort
in Kürze, demnächst binnenkort
In letzter Zeit… De laatste tijd…
In Lithiumbatterien ist pro Kubikmeter viel Energie gespeichert. In lithiumbatterijen zit veel energie pro kubieke meter.
in Maßen met mate
in Mode sein in de mode zijn
In Neuseeland gibt es nicht mehr viel Hoffnung, dass nach dem Erdbeben noch Überlebende gefunden werden. In Nieuw-Zeeland is er niet veel hoop meer dat nog overlevende worden gevonden na de aardbeving.
in Not sein in nood zitten
in Sicherheit bringen in veiligheid brengen
In sieben Jahren gehst du in Rente. Binnen 7 dagen ga je met pensioen.
in späterem Alter op latere leeftijd
in und am Haus in en bij het huis
in weiter Ferne sein ver te zoeken zijn
In zwei Jahren wird dieser Test dann eingeführt. Over twee jaar wordt die toets dan ingevoerd
In zwei Wochen besuche ich dich. Over twee weken zal ik jij bezoeken.
inbegriffen, inklusive, einschließlich inbegrepen
indem, dadurch/daher, dass doordat
individuell individueel
Indonesien Indonesië
Industrialisierung de industrialisatie [geen meervoud]
Industrie de industrie
Information de informatie
Informationen erfragen informatie vragen
Infrastruktur de infrastructuur (de infrastructuren)
Infusion het infuus
Ingenieur de ingenieur (de ingenieurs)
Ingenieure sprechen schon plastisch von neuem ‚gelben Strom‘. Ingenieurs spreken al beeldend over nieuwe ‚gele stroom‘.
Initiative het initiatief (de initiatieven)
Initiative ergreifen het initiatief nemen
Inkasso het incasso (de incasso’s)
Inkrafttreten eines Gesetzes in werking treden van een wet
Innung, Gewerkschaft de vakbond
ins Leben rufen in het leven roepen
Insekt het insect (de insecten)
Insel het eiland (de eilanden)
inserieren adverteeren
insgeheim, heimlich stiekem, stieken
Insgesamt gesehen denke ich… Alles bij elkaar denk ik…
inspirieren (anregen) – inspirierte – inspiriert inspireren – inspireerde – geïnspireerd
inspirierend inspirerend
installiert geïnstallierd (installieren)
instinktiv, triebhaft instinctief
Institut für multikulturelle Fragen het instituut voor Multiculturele Vraagstukken
inszenieren (Regie führen) – inszenierte – inszeniert gerisseren – gerisseerde – geregisseerd
Intellekt het intellect
Intensität de intensiteit (de intensiteiten)
Intention de intentie
interessant interessant
Interesse de interesse (de interesses)
Interesse, Andrang de belangstelling
interessierst du dich interesseer je (zich interesseren)
international internationaal
Internet het internet
Internetanschluss de internetaansluiting (de internetaansluitingen)
Internetseite de internetpagina (de internetpagina’s)
de site (de sites)
Interpretation de interpretatie (de interpretaties)
Interview, Befragung het interview
introvertiert introvert
Intuition de intuïtie (de intuïties)
intuitiv bij/uit intuïtie
inventarisieren inventariseren
Investition, Anlage de investering (de investeringen)
irgendwo waar ergens
Irma ihr Buch [*brrr*, possessiv] Irma d’r boek
irre ich mich vergis ik me (zich vergissen)
Iso-Dateien öffnen ohne eine CD/DVD/BluRay zu brennen ISO bestanden openen zonder een CD/DVD/Blue Ray te branden
isolieren – isolierte – isoliert isoleren – isoleerde – geïsoleerd
isoliert geïsoleerd
Ist all dies Geld von dir? Is al dit geld van jou?
ist als einsamer Mann gestorben is overleden als een eenzame man
Ist der Traum wahr geworden? Is de droom uitgekomen?
Ist dieser Platz frei? Is deze plaatz vrij?
Ist etwas verändert? Is er iets veranderd?
Ist filmen dein Hobby? Is film je hobby?
Ist Herr Janssen auch da? [Telefon] Is meneer Jansen aanwezig?
Ist Ihnen mit dieser Antwort geholfen? Bent u geholpen met dit antwoord?
ja ja
Ja, auf der A28 waren 12 Kilometer Stau! ja, op de A28 stond 12 kilometer file!
Ja, das geht. Ja, dat kan.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, goed punt.
Ja, das ist in Ordnung. Ja, dat is goed.
Ja, gute Idee. Ja, goed idee.
ja, ja klar ja hoor
Ja, prima. Ja, leuk.
Ja, schön, ne? Ja, lekker hè?
ja? okay? hoor
Jagd de jacht [geen meervoud]
jagen – jagte, jagten – gejagt jagen – jaagde, jaagden – gejaagd
jagen – joeg, joegen – gejaagd
Jahr het jaar
jahrelange jaarenlang
Jahresumsatz de jaaromzet (de jaaromzetten)
Jahreszeit het seizoen (de seizoenen)
Jahrgang de jaargang (de jaargangen)
Jahrhundert de eeuw (de eeuwen)
Jahrhundertwende de eeuwwisseling (de eeuwwisselingen)
jährlich, jedes Jahr jaarlijks
Jahrzehnt het decennium (de decennia)
Jan sein Buch [*brrr*, possessiv] Jan z’n boek [*brrr*, possessiv]
Jans Buch [possessiv] Jans boek
Januar de januari
Jargon het jargon (de jargons)
je älter desto besser hoe ouder hoe beter
je…, desto… hoe… hoe…
Jeans de spijkerbroek (de ~broeken)
de jeans (~)
Jede Folge [einer Serie] hat ein Unterthema. Iedere aflevering heeft een subthema.
jeden [zusammen] iedere (ieder)
jeden/-r Tag elke dag
jedenfalls in ieder geval
jeder iedereen
jeder für sich ieder voor zich
jedes Mal, jeweils telkens
jemand iemand
Jemand mit einer Angststörung kann keine normales Leben mehr führen, es sei denn… Iemand met een angststoornis kan geen gewoon leven meer leiden tenzij…
jemandem aus der Klemme helfen iemand uit de brand helpen
jemandem bewusst werden – wurde bewusst – bewusst geworden doordringen tot iemand – drong door – is doorgedrongen
jemandem ein Buch zukommen lassen iemand een boek doen geworden
jemandem einen Gefallen tun iemand een plezier doen
jemandem nicht das wasser reichen können aan iemand niet kunnen tippen
jemanden anstoßen/schubsen iemand een duwtje in de rug geven
jemanden auf etwas aufmerksam machen iets onder iemands aandacht brengen
jemanden in etwas einführen iemand wegwijs maken in iets
jemanden nach etwas fragen iemand vragen om iets
jemanden verächtlich behandeln („Nicht mit dem Arsch angucken.“) iemand met zijn nek aankijken
Jesus Jezus
jetzt nu
Jetzt ist deine Chance! Nu is je kans!
Job, Nebenjob het bijbaantje (de bijbaan)
Jorien hat das Puzzle angefangen. Jorien is begonnen met de puzzel.
Jos‘ Buch [possessiv] Jos‘ boek
Joystick, Steuerknüppel de joystick (de joysticks)
jucken jueken
Juckreiz de jeuk
Jude de jood (de joden)
Juli de juli
Julian Assange darf an Schweden ausgeliefert werden. Julian Assange mag worden uitgeleverd naar Zweden.
jung – jünger – am jungsten jong – jonger – het jongst
junge talentierte Künstler jonge getalenteerde kunstenaars
Junge, junger Mann de jongen (de jongens)
Jungen und Mädchen eines bestimmten Alters. Jongens en meisjes van een bepaalde leeftijd.
Juni de juni
Kabarett het cabaret (de cabarets)
Kabel de kabel (de kabels)
Kabine de cabine (de cabines)
Kaffee de koffie
Kalender de agenda (de agenda’s)
Kalk de kalk
kalt koud
Kalt ist es bei uns nicht aber heute Nacht kühlt es doch ab. Koud is het bij ons niet maar vannacht koelt het wel af.
Kälte de kou
Kalter Krieg de Koude Oorlog
Kamera, Fotoapparat het fototoestel (de fototoestellen)
de camera (de camera’s)
Kampf, Streit de strijd (de strijden)
kämpfen – kämpfte – gekämpft kampen – kampte – gekampt
kämpfen – kämpfte/-n – gekämpft vechten – vocht, vochten – gevochten
Kanal het kanaal (de kanalen)
Kanalisation de riolering (de rioleringen)
Kandidat, Bewerber de kandidaat (de kandidaten)
Kaninchen het konijn (de konijnen)
kann kan (kunnen)
Kann ich bitte eine kleine Zucchini, zwei gelbe Paprika und sechs schöne Tomaten haben? Mag ik alsjeblieft een kleine courgette, twee gele paprika’s en zes mooie tomaten?
Kann ich ein Pils (Bier) haben? Mag ik een pilsje?
Kann ich eine Nachricht hinterlassen? Kan ik een boodschap doorgeven?
Kann ich einen Nachtisch bestellen? Kan ik een toetje bestellen?
Kann ich etwas ausrichten? Kan ik een boodschap aanemen?
Kann ich euch helfen? Kan ik jullie helpen?
Kann ich Herr Janssen sprechen? Kan ik meneer Janssen spreken?
Kann ich ihn anders irgendwie erreichen? Kan ik hem ergens anders bereiken?
Kannst du das buchstabieren? Kun je dat spellen?
Kanonenschlag de kanonslag
Kantine de kantine (de kantines)
kaputt kapot
kariertes Hemd het geruid overhemd
Karriere de carrière
de loopbaan
Kartoffel de aardappel (de aardappels)
Kartoffeln schälen aardappellen schillen
Karton, Schachtel de doos (de dozen)
Käse de kaas
Käseladenbesitzer de kaaswinkelier (de kaaswinkeliers)
Kassiererin da caissière
Kasten de kist
Katastrophe, Unheil de ramp (de rampen)
Kater
Brummschädel
de kater (de katers)
katholisch/Katholik (de) katholiek
Katzen de kat (de katten)
kaufen – kaufte, kauften – gekauft kopen – kocht, kochten – gekocht
Kaufkraft de koopkracht
kaum nauwelijks
Kaution [Wohnung]
Bürge
de borg (de borgen)
Kein schlechter Tausch! Geen slechte ruil!
kein Wunder geen wonder
kein(e) geen
Keine Ursache.
Kein Problem.
Graag gedan.
Geen dank.
Kellerraum de kelderruimte (de kelderruimten)
Kellner, Ober de ober (de obers)
Kellnerin de serveerster
kennen – kannte – gekannt kennen – kende – gekend
kennen lernen leren kennen
Kennen Sie sich hier aus? Bent u hier bekend?
Kennenlernen von jemaden des anderen Geschlechts kennismaken met iemand van het andere geslacht
Kennst du den Namen eines Erfinders und wenn ja, was hat er/sie erfunden? Ken jij de naam van een uitvinder en zo ja, wat heeft hij/zij uitgevonden?
Kennt ihr einander? Kennen jullie elkaar?
Kenntnis/-se de kennis [geen meervoud]
Kennzeichnung, Markierung
Andeutung
de aanduiding (de aanduidingen)
Kerl de kerel (de kerels)
Kern de kern (de kernen)
Kerzenständer de kandelaar (de kandelaars/kandelaren)
Kettenschutz de kettingkast (de kettingkasten)
Kies het grind [geen meervoud]
Kilogramm de kilo
Kind het kind (de kinderen)
Kind von 2-4 Jahren de peuter (de peuters)
Kinder finden es gerade toll wenn etwas nicht perfekt ist. Kinderen vinden het net tof wanneer iets niet volmaakt is.
Kinderbetreuung de kinderopvang (de kinderopvangen)
Kindergarten, Vorschule de kleuterschool (de kleuterscholen)
Kindergärtner de kleuterleider (de kleuterleiders)
Kinderkrippe, Kindertagesstätte de crèche (de crèches)
Kinderlager, Ferienlager het kinderkamp (de kinderkampen)
Kinn de kin
Kino de bioscoop
kippen – kippte – gekippt kiepen – kiepte – gekiept
Kirche de kerk (de kerken)
Kirchengemeinschaft de kerkgemeenschap
Kirchturm de kertoren (de kerktorens)
Kirmes, Jahrmarkt de kermis (de kermissen)
Kissen het kussen (de kussens)
Kiste, Kasten [Bier] het krat (de kratten)
Kiste, Sarg de kist (de kisten)
Kiwi de kiwi
Klammer [im Text ()] het haakje (de haakjes)
Klamotten [Kleidung], Sachen de spullen
Klang de klank (de klanken)
Klappe de klep (de kleppen)
klappt lukt (lukken)
klar, hell, rein, einleuchtend helder
Kläranlage de (water)zuiveringsinstallatie (de ~installaties)
klasse hartstikke goed
Klassenraum [Schule] het klaslokaal (de ~lokalen)
klatschen – klatschte – geklatscht kleppen – klepte – geklept
Klavier de piano (de piano’s)
Kleid de jurk
Kleidung de kleding
klein – kleiner (als) – (am) kleinsten klein – kleiner (dan) – (het) kleinste
klein, im kleinen Stil kleinschalig
kleine kleine (klein)
kleiner Exkurs, kleiner Abstecher het kleine uitstapje
kleiner Scherz, Witz het grapje (de grap)
kleiner Weg het weggetje (de weggetjes)
kleinkariert, engstirnig bekrompen
klettern – kletterte – geklettert klimmen – klom – is geklommen
klicken (petzen) – klickte – geklickt klikken – klikte – geklikt
Klientel het cliënteel (de cliëntelen)
Klima het klimaat (de klimaten)
Klimaanlage de airco (de airco’s)
Klingel de bel
klingeln, läuten, schellen [Tür] aanbellen
klingen – klang, klangen – geklungen klinken – klonk, klonken – geklonken
klitschnass kletsnat
Klompen, Holzschuh de klomp (de klompen)
klopfen kloppen
klopfen – klopfte – geklopft kloppen – klopte – geklopt
km/h km/u
knattern, spucken, murren sputteren
kneifen – kniff – gekniffen knijpen – kneep – geknepen
Kneifzange de nijptang
Kneipe, Lokal de kroeg (de kroegen)
Knie de knie (de knieën)
Kniestrumpf de kous
Knoblauch de knoflook
Knochenbruch de botbreuk (de botbreuken)
Knopf [Kleidung, Gerät], Taste de knop (de knoppen)
Koalition de coalitie (de coalities)
Kobaltoxid het kobaltoxide (de ~oxiden/oxides)
Koch de kok
kochen – kochte – gekocht koken – kookte – gekookt
Koffer de koffer
Kohl de kool
Kohlenstoffanode de koolstofanode (de koolstofanoden/~anodes)
Kokain, Koks het/de cocaïne
Kollege de collega (de collega’s)
Kollision de botsing (de botsingen)
Kolumbien Colombia
Kolumne de column (de columns)
Komfort het comfort
komisch, merkwürdig, fremd vreemd
komm herein kom binnen (binnenkomen)
Komm, mach voran!
Seh‘ zu, seh‘ zu!
Vooruit met de geit.
Komm, wir gehen schnell zum Zug. Er fährt in ein paar Minuten ab. Kom, we gaan gauw naar de trein. Die vertrekt over een paar minuten. („die“ wegens „de trein“)
Komma de komma (de komma’s)
komme kom (komen)
kommen – kam, kamen – ist gekommen komen – kwam, kwamen – (is) gekomen
Kommen deine Eltern auch zu Besuch? Komen je ouders ook op bezoek?
kommen zu Besuch komen op bezoek (op bezoek komen)
kommendes Wochenende het komende weekend
Kommentar het commentaar (de commentaren)
Kommst du mit nach/zu/in… Ga je mee naar…
kommt an komt aan (aankomen)
Kommt ihr aggressiver Freund zurecht nicht in unser Haus? Komt haar agressieve vriend terecht ons huis niet in?
Kommt noch etwas dazu?/Noch etwas? [Einkauf] Anders nog iets?
kommt vorbei komt langs (langskomen)
Kommunikation de communicatie (de communicaties)
Kompass het compass (de compassen)
komplett, vollständig compleet
Komplex, Gebilde het complex (de complexen)
kompliziert ingewikkeld
Kompression de compressie (de compressies)
kondensieren condenseren – condenseerde – gecondenseerd
Kondition, (Gesundeits-)Zustand de conditie
Konflikt het conflict (de conflicten)
konform/übereinstimmend (mit) conform (met)
Kongress, Tagung het congres (de congressen)
Konjunktionen conjuncties
Konkurrenz de concurrentie
de mededinging (de mededingingen)
können – konnte, konnten – gekonnt kunnen – kon, konden – gekund
Können Sie ausrichten, dass ich angerufen habe? Kunt u zeggen dat ik gebeld heb?
Können Sie dieses Buch für mich bestellen? Kunt u dit boek bestellen?
Können Sie mir helfen? Kunt u mij helpen?
Können Sie mir sagen auf welchem Gleis der Zug nach Utrecht einfährt? Kunt u me zeggen op welk spoor de trein naar Utrecht binnenkomt?
Können Sie mir sagen…? Kunt u me zeggen…?
Können Sie sagen, was Sie gestern gemacht haben? Kunt u vertellen, wat u gistern hebt gedaan?
Könnten Sie das noch ein mal sagen? Kunt u het nog een keer zeggen?
Könnten Sie es noch ‚mal wiederholen? Kunt u het even herhalen?
Konsens, Übereinstimmung de consensus
Kontakt aufnehmen contact opnemen
Kontakt, Buchse het contact (de contacten)
Kontinent het continent (de continenten)
Kontrast, Unterschied het contrast (de contrasten)
kontrolliere controleer (controleren)
kontrollieren controleren
Konvention de conventie (de conventies)
Konzern het concern (de concerns)
Konzert het concert (de concerten)
Koordination de coördinatie
Kopf het hoofd
Kopfhörer de koptelefoon (de koptelefoons/koptelefonen)
Kopfzerbrechen de kopzorg
kopieren (vervielfältigen) – kopierte – kopiert kopieëren – kopieerde -gekopieerd
Korb de mand (de manden)
Körper het lichaam
Körperbau de lichaamsbouw
körperlich lichamelijk
Körperpflegemittel, -produkt het lichaamsverzorgingsproduct (de lichaamsverzorgingsproducten)
Körperteil het lichaamsdeel (de lichaamsdelen)
kostbar, wertvoll waardevol
Kosten, Posten [Rechnung] de kostenpost (de kostenposten)
kostenlos kostenloos
Kostüm [Anzug] het kostuum (de kostuums)
Kostüm [feiner Anzug] het mantelpak (de mantelpakken)
kotzübel kotsmisselijk
Kräfte bündeln krachten bundelen
kräftig, ordentlich, tüchtig, tapfer, stark, stattlich flink
Kraftprobe de krachtproef (de krachtproeven)
krähen – krähte – gekräht kraaien – kraaide – gekraaid
Kram de meuk (de meuken)
Kram, Trödel, Plunder de rommel [geen meervoud]
Krampf de kramp (de krampen)
Kran [Hebevorrichtung]
Wasserhahn
Ass, Könner [Person]
de kraan
kränken (verletzen) – kränkte – gekränkt grieven – griefde – gegriefd
Krankenpfleger, Sanitäter de verpleegkundige
Krankenversicherer de zorgverzekeraar (de zorgverzekeraars)
Krankenversicherung de ziekteverzekering (de ziekteverzekeringen)
Krankheit, Erkrankung de ziekte (de ziekten/ziektes)
Krater de krater (de kraters)
Kratzer, Schramme de kras (de krassen)
Kraut het kruid (de kruiden)
Krawatte, Schlips de stropdas
de das
kreativ creatief
krebserregend kankerverwekkend
Kredit het krediet (de kredieten)
Kreide het krijt (de krijten)
kreischen (quietschen) – kreischte – gekreischt gillen – gilde – gegild
Kreisdiagramm het circeldiagram (de criceldiagrammen)
Krematorium het crematorium
Kreuzung de kruising
Kreuzverhör de kruisverhoor (de kruisverhoren)
kriechen – kroch, krochen – gekrochen kruipen – kroop, kropen – (is) gekropen
Krieg de oorlog (de oorlogen)
Kriminalität de criminaliteit
Kriminologe de criminoloog (de criminologen)
Krise de crisis (de crisissen)
Kristall het kristal (de kristallen)
kritisieren – kritisierte – kritisiert bekritiseren – bekritiseerde – bekritiseerd
Kronzeuge de kroongetuige
krumm, tückisch slinks
kubanischer Cubaanse (Cubaans)
Kubikmeter de kuub
de kubieke meter
Küche de keuken
Kuchen de koek (de koeken)
Kühlmittel de koelvloeistof (de koelvloeistoffen)
Kühlung de koeling (de koelingen)
Kuli de pen
kultig, hip, dufte hip
Kultusminister, Minister f. Bildung und Wissenschaft de minister van onderwijs
Kummer het verdriet
Kümmer‘ dich um deine eigenen Sachen! Kijk naar je eigen dingen!
Kumuluswolke, Quellwolke de stapelwolk (de stapelwolken)
Kunde de klant (de klanten)
Kündigungsschutz de ontslagbescherming
Kundschaft de klandizie [geen meervoud]
de clientèle [geen meervoud]
künftig, fortan voortaan
künftige, angehende Eltern ouders in de dop
Kupferfolie de/het koperfolie (de ~folies)
Kupferstich, Bilddruck, Bild de prent (de prenten)
kursiv cursief
Kursteilnehmer de cursist
kurz, kurzum kortom
kurz, mal eben schnell fftjes (effetjes)
kürzen – kürzte – gekürzt inkorten – kortte in – ingekort
kurzes kort
kurzsichtig kortzichtig
Küsschen, Bussi het zoentje (de zoentjes)
Küste de kust
lachen – lachte, lachten – gelacht lachen – lachte, lachten – gelachen
lächerlich belachelijk
Ladentisch de toonbank (de toonbanken)
Lage de ligging
Lagerstätte, Speicherstätte de opslagplaats
Lagerung de opslag
Laken, Betttuch het laken (de lakens)
Land het land
Land [ländlich] het platteland [geen meervoud]
Landbau, Landwirtschaft de landbouw
Landschaft het landschap (de landschappen)
Landsleute de landgenoten
Landwirtschaft de landbouw [geen meervoud]
Länge de lengte (de lengten/lengtes)
lange Dienst schieben lange dagen kloppen
Lange nicht gesehen! Lang niet gezien!
langfristig op de lange termijn
langsam langzaam
langsam auseinander fallen langzaam uiteen vallen
Langschläfer de langslaper (de langslapers)
langweile mich verveel me (zich vervelen)
langweilig saai
Lärm, Krach het lawaai [geen meervoud]
Lass es mich so ausdrücken… Laat ik het zo zeggen…
Lass es mich wissen!
Sag Bescheid, wenn…
Ik hoor het wel.
Lass los! Laat los!
Lass mal sehen! Laat je nakijken!
lassen – ließ, ließen – gelassen laten – liet, lieten – gelaten
Lasst uns fragen ob… Laten we vragen of…
lasst uns von eurer Muttersprache ausgehen laten we uitgaan van je moedertaal
Lastkraftwagen (LKW) de vrachtwagen (de vrachwagens)
lauern – lauerte – gelauert loeren – loerde – geloerd
laufen – lief, liefen – gelaufen lopen – liep, liepen – (is) gelopen
laufen, zu Fuß gehen lopen
laufende Ermittlungen da hangende zaak
läuft [Kinofilm], beschäftigt bezig
laut, kräftig, doll hard
Lauter! Harder!
Lautsprecherbox het geluidsbox (de geluidsboxen)
Layout de lay-out (de lay-outs)
Leben het leven (de levens)
leben leven
lebendige Diskussion de levende discussie
Lebensdauer, Lebenszeit de levensduur (de levensduren)
Lebensumstände de leefomstandigheden [geen enkelvoud]
Leber de lever (de levers)
lecker lekker
lecker, köstlich, herrlich heerlijk
Leder het leer
Lederfußball de leren voetbal
ledig, unverheiratet vrijgezel(le)
leer, verwaist leeg
Leeren (ausleeren) het legen
Leergut het statiegeld
het leeggoed [Belg.]
Leerzeichen de spatie (de spaties)
Leerzeile de lege regel
de regel wit
Leg los! Ga je gang!
legen – legte(-n) – gelegt liggen – legde – gelegd
Legen Sie los! Gaat uw gang!
Lehrer de leraar (de leraren)
Lehrerin de lerares
Lehrkraft, Lehrer de leerkracht (de leerkrachten)
lehrreich, lehrsam leerrijk
leicht [Gewicht], hell licht
leicht, fügsam gemakkelijk
leiden – litt, litten – gelitten lijden – leed, leden – geleden
leidenschaftlich fervent
leider leider, schade, unglücklicherweise
leihen, ausleihen lenen
leise, mild, weich, langsam zacht
Leistung de prestatie (de prestaties)
leiten (führen) – leitete – geleitet leiden – leidde – geleid
Leiter de ladder (de ladders)
Lelystad ist eine künstliche Stadt Lelystad is een kunstmatige stad
Lenker [Fahrrad] het stuur
lernen leren
Lernziel het leerdoel (de leerdoelen)
Lese den untenstehenden Text und beantworte die Fragen. Lees de onderstaande tekst en beantwoord de vragen.
lesen – las, lasen – gelesen lezen – las, lazen – gelezen
Lesezeichen, Bookmark [EDV] de favoriete pagina (de favoriete pagina’s)
Lesung, Vortrag de lezing (de lezingen)
Lesungen halten lezigen verzorgen
letzte laatste
letzte Hoffnung de laatste hoop
Letztens saß ich nachts draußen und wartete. Laatst zat ik ’s nachts buiten te wachten.
letztes [im Sinne von „vergangen“] vorig
leugnen (abstreiten) – leugnete – geleugnet ontkennen – ontkende – ontkend
Lexikon het lexicon (de lexicons / de lexica)
Licht het licht
lieben – liebte – geliebt houden van – hield van – gehouden van
Liebeskummer het liefdeverdriet [geen meervoud]
Liebhaber, Geliebte(r) de minnaar (de minnaars/minnaren)
Liebling de lieveling
liefern – lieferte – geliefert leveren – leverde – geleverd
Lieferung de levering (de leveringen)
Lieferwagen, Kleintransporter de bestelwagen (de bestelwagens)
liegen – lag, lagen – gelegen liggen – lag, lagen – gelegen
lindern (mildern) – linderte – gelindert verzachten – verzachtte – verzacht
Linie de lijn
Lippe de lip
Lippenlesen het liplezen
Liste de lijst
Lithiumbatterie de lithiumbatterij (de lithiumbatterijen)
Lithiumeisenphosphat (LiFePo4) het lithiumeizerfosfaat (de ~fostaten)
Lithiumionenakku de lithiumionaccu (de ~accu’s)
Lithiummetall reagiert mit Sauerstoff auf elektrochemischem Weg. Lithiummetaal in de batterij reageert met zuurstof, langs elektrochemische weg.
Lithiumsalz het lithiumzout (de ~zouten)
Lobbyarbeit betreiben – betrieb ~ – ~ betrieben lobbyen – lobbyde – gelobbyd
Locke, Hobelspan, Schnörkel de krul (de krullen)
Löffel de lepel
Logik de logica [geen meervoud]
logisch, schlüssig logisch
logischerweise, natürlich logischerwijs
Logopädie de logopedie
Lohn, Gehalt het loon (de lonen)
lose los
lösen, klären, verteilen oplossen
loslachen in lachen uitbarsten
loslegen, auspacken, ausrollen uitpakken – pakte uit – uitgepakt
Lösung de oplossing (de oplossingen)
LTC ist auf große zylindrische Zellen spezialisiert LTC is gespeciaaliseerd in grote cilindrische cellen
Lückentext de gatentekst
Luft, Himmel de lucht (de luchten)
Luftballon de luchtballon (de luchtballons)
Luftfeuchtigkeit de luchtvochtigheid
Luftschloss het luchtkasteel ???
Luftstrom de luchtstroom (de luchtstromen)
Lüge de leugen (de leugens)
lügen – log – gelogen liegen – loog – gelogen
Lügner de leugenaar (de leugenaars)
Lust etwas zu tun de animo om iets te doen
lustlos, träge sloom
Luxemburg Luxemburg
luxuriös luxueus
Luxus de luxe (de luxes)
Luxusgüter de luxegoederen
Maastricht liegt/ist in Limburg Maastricht ligt in Limburg
mach auf doe open (opendoen)
Mache Notizen! Maak aantekeningen!
machen maken
machen weiter verder gaan (verdergaan)
machen, tun doen
Machst du noch etwas neben deinem Studium? Doe je ook nog iets naast je studie?
macht nichts geeft niet
machtlos, ohnmächtig machteloos
Mädchen, junge Frau de meid (de meiden)
het meisje (de meisjes)
mag (gern) houd (houden) van
Magnet de magneet
Magst du Opern? Sehr! Hou je van opera? Heel erg!
Mahnung, Erinnerung de herinnering (de herinneringen)
Mai de mei
Mailen Sie Ihre Antwort… Mail uw antwoord…
Make up de make-up
de opmaak
Makler, Immobilienhändler de makelaar (de makelaars)
mal eens
malen (anstreichen, auch: schildern) – malte – gemalt schilderen – schilderde – geschilderd
Maler de schilder
Mama wollte nicht, dass ich mit darf. Ik mocht niet mee van mama.
Man kann auf verschiedene Weisen aus einem Verb ein Adjektiv machen. Je kunt op verschillenden manieren van een verbum een adjectief maken.
Man kann darüber sagen was man will, aber… Je kunt je ervan zeggen wat je wilt, maar…
Man kann dazu auch eine ganz anderen Standpunkt haben. Je kunt daar ook een heel ander standpunt over hebben.
Man kann die Wirklichkeit nicht verdrehen. Je kunt de werkelijkheid niet verdraaien.
Man kann genauso gut behaupten dass… Je kunt net zo goed beweren dat…
man kann Sachen aneinander kleben je kunt dingen op elkaar plakken
man lernt mit Geld umzugehen je leert met geld om te gaan
Man merkt davon eigentlich überhaupt nichts. Daar merk je eigenlijk helemaal niets van.
Man muss ab und zu atmen. Je moet af en toe adem halen.
Man musste Vereinsmitglied werden. Je moest lid worden van de vereniging.
Man sagt, dass man das Theater schließen wird. Er wordt gezegd dat ze het theater gaan sluiten.
Man sagt, er hat sich überarbeitet. Er wordt gezegt, dat hij overspannen is.
Man, was für eine schöner Himmel. Moet je eens zien wat een mooie lucht.
Man/Du will/-st gut aussehen. Je wilt goed uitzien.
Manager de manager (de managers)
manchmal soms
Manchmal ist es anders als man denkt. Sons is het anders dan je denkt.
Mandarine de mandarijn
Mangan (Mn) het mangaan
Mann de man (de mannen)
Männchen het mannetje (de mannetjes)
männlich mannelijk
mannomann, Junge Junge [Ausruf] tsjongejonge
Mannschaft, Team de ploeg (de ploegen)
de team (de teams)
Mannschaftssport de teamsport (de teamsporten)
Mantel, Jacke de jas
manuell, von Hand handmatig
Manuskript de kopij [geen meervoud]
Märchen het sprookje
Maria? Ist die wieder unter ihrem Stein hervor gekrochen? Maria? Is die weer onder haar steen vandaan gekropen?
Marienkäfer het lieveheersbeestje (de lieveheersbeestjes)
Marken [Produkt] het merk (de merken)
Markt de markt
Markthändler de marktkoopman
März de maart
Maschinenbau de werktuigbouwkunde [geen meervoud]
Maschinengewehr, MG de mitrailleur (de mitrailleurs)
Maske het masker (de maskers)
massenhaft, massig massaal
maßgebend, maßgeblich gezaghebbend
mäßig, vernünftig, glimpflich schappelijk
maßlos, exzessiv, übertrieben buitensporig
Maßnahme, Vorkehrung de maatregel (de maatregels/maatregelen)
Maßstab de maatstaf (de maatstaven)
maßstabgerechtes Modell het schaalmodel (de schaalmodellen)
Mathematik de wiskunde [geen meervoud]
Matti van der Schaaf geht zur Polizei, nachdem sein Portemonnaie gestohlen wurde. Matte van der Schaaf gaat naar de politie, nadat zijn portemonee gestolen is.
Mauer, Wand de muur (de muren)
meckern – meckerte – gemeckert mekkeren – mekkerde – gemekkerd
Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Voor-Pommeren
Medium, Medien [Presse etc] het medium (de media)
Medizin de geneeskunde [geen meervoud]
Medizin, Medikament het medicijn
medizinisch medisch
Meerblick het uitzicht op zee
Meeresspiegel de zeespiegel (de zeespiegels)
mehr meer
mehr denn je meer dan ooit
mehrere meerdere
mehrere Generationen meerdere generaties
Mehrheit [Politik] de meerderheid
Mehrzahl het meervoud
Meilenstein de mijlpaal (de mijlpalen)
mein mijn
Mein Bruder kommt. Mijn broer komt.
Mein Hals tut weh. Mijn hals doet pijn/zeer.
Mein Magen knurrte. Mijn maag knorde.
Meine Taschen steht auf dem Gang. Mijn tas staat op de gang
meinen [von: eine Meinung haben] menen
meinen [Von: Was meinst du?] bedoelt (bedoelen)
Meiner Meinung nach… Volgens mij…
Meinst du, er würde das nun plötzlich mehr schön finden? Zou hij het nou opeens niet meer fijn vinden?
Meinst du? Zou het?
Meinung de mening (de meningen)
meistens meestal
Meister, Sieger de kampioen (de kampieonen)
Meldestelle, Anlaufstelle het meldpunt (de meldpunten)
Membran het membraan (de membranen)
Menge de hoeveelheid (de hoeveelheden)
Mensch de mens (de mensen)
merken (im Kopf behalten) – merkte sich – hat sich gemerkt onthouden – onthield, onthielden – heeft onthouden
merken, markieren, auszeichnen merken
Merkmal het kenmerk (de kenmerken)
merkwürdig, komisch, verrückt raar
Messe de beurs
messen – maß – gemessen meten – meette – gemeten
Messer het mes
Messerstecherei de steekpartiij (de steekpartijen)
Messgerät het meetapparaat (de meetapparaten)
Metalloxid het metaaloxide (de ~oxiden/oxides)
Meter, Zähler de meter (de meters)
Methode, Verfahrensweise de methode (de methoden)
mich (selbst) mezelf
mich erinnern me herinneren (zich herinneren)
mieden – mied – gemieden mijden – meed – gemeeden
mieten huren
Mietpreis, Miete de huurprijs (de huurprijzen)
Mietvertrag het huurcontract (de huurcontracten)
Mietwohnung de huurwoning (de huurwoningen)
Migration de migratie (de migraties)
Mikrofon de microfoon
Mikroskop de microscoop (de microscopen)
Mikrowelle de magnetron
Milchzahn de melktand (de melktanden)
Milliarde het miljard (de miljarden)
Million het miljoen (de miljoenen)
mindestens 6 minimaal 6
Mineralölsteuer de accijns op olie en benzine
Mineralwasser het mineraalwater
de spa
minimieren – minimierte – minimiert minimaliseren – minimaliseerde – geminimaliseerd
Minister de minister
Minuspol de minpool (de minpolen)
Minuspunkt het minpunt (de minpunten)
Mir selbst fehlte nichts, aber meinem Fahrrad schon. Ik mankeerde zelf niets, maar mijn fiets wel.
mir, mich [Objekt] mij
Missbrauch, Abusus [med.] het misbruik (de misbruiken)
Missetat, Verbrechen, Freveltat de misdaad (de misdaden)
Misshandlung de mishandeling (de mishandelingen)
Mission, Missionen de missie, de missies
Missstand de wantoebestand (de wantoebestanden)
misstrauen wantrouwen
Misstrauen het wanttrouwen [geen meervoud]
misstrauisch achterdochtig
Missverständnis het misverstand (de misverstanden)
Mist, Dünger de mest [geen meervoud]
mit allen Schikanen met alles erop en eraan
Mit anderen Worten… Met andere woorden…
mit dem Bus fahren met de bus rijden
Mit dem kann man nichts anfangen! Met hem valt geen land te bezeilen.
mit dem Mountainbike fahren – fuhr ~ – gefahren ~ crossen – croste – gecrost
mit der Karte zahlen pinnen
mit dutzenden Kilos Batterien met tientallen kilo’s batterijen
mit einem scharfen „s“ ausgesprochen met een scherpe „s“ uitgesproken
mit einer Geldstrafe belegen – belegte ~ – belegt beboeten – beboette – beboet
mit etwas aufwarten uitpakken met iets
Mit freundlichen Grüßen,… [Schlussformel] Met vriendelijke groeten
mit Hingabe vol overgave
mit jemandem umgehen met iemand optrekken
mit so wenigen Regel wie möglich met zo min mogelijk regels
Mit welcher bekannten Person würdest du schon mal ein Wochenende verbringen wollen? Met welke bekende persoon zou je wel eens een weekendje willen doorbrengen?
Mitarbeiter de medewerker
mitgebracht meegebracht
mitgehen meegaan
Mitgift, Aussteuer, Brautschatz de bruidsschat (de bruidsschatten)
Mitglied het lid (de leden)
Mitgliedsbeitrag, Beitrag de contributie
mitkommen meekomen
Mitläufer de meeloper (de meelopers)
Mitleid het medelijden
het mededogen
Mitleid mit jemandem haben mededogen/medeleiden met iemand hebben
mitmachen – machte mit – mitgemacht meedoen – deed mee – meegedaan
Mitmensch de medemens (de medemensen)
mitnehmen meenemen
Mittag de middag
Mittagessen de lunch (de lunches)
mittags ’s middags
Mittelmeer de Middelandse Zee
mittels door mittel van
Mittelschiff [Kirche] het middenschip (de middenschepen)
Mittelschule, Realschule de middelbaare school
mittelständisches Unternehmen de middenklasser (de middenklassers)
Mitternacht de middernacht
mittlerweile ondertussen
inmiddels
mobben – mobbten – gemobbt pesten – pestten – gepest
Möbel(-stück) het meubel (de meubelen)
Mobiltelefon de mobiele telefoon
möbliert gemeubileerd
möchten graag willen
Modder, Schlamm de blubber
Modell het model
Moderator, Showmaster de presentator (de presentatoren)
Modulation de modulatie (de modulaties)
möglich mogelijk
Möglichkeit de mogelijkheid (de mogelijkheden)
Möhre de wortel
Moment, Augenblick, Drehmoment [Technik] het moment (de momenten)
Monat de maand (de maanden)
Mond de maan (de maanden)
Moor, Moorboden het veen (de venen)
Moos het mos (de mossen)
Moped de brommer (de brommers)
de bromfiets (de bromfietsen)
Mord de moord (de moorden)
morgen morgen
Morgen de ochtend
de morgen
morgen abend morgenavond
morgen früh morgenochtend
Morgen ist Freitag. Morgen is het vrijdag.
morgen mittag morgenmiddag
morgen nacht morgennacht
morgendlicher Berufsverkehr de ochtendspits
morgens ’s ochtens
’s morgens
morsch, klapprig, wackelig gammel
Moschee de moskee (de moskeeën)
Motiv het thema (de thema’s)
Motor de motor (de motors)
Mücke de mug (de muggen)
müde moe
Müdigkeit überkam mich vermoeidheid overviel me
muffig muf
mühelos moeiteloos
Mühle de molen (de molens)
Mülleimer de vuilnisemmer (de vuilnisemmers)
Müllhalde, Müllabladeplatz de vuilstortplaats (de vuilstortplaatsen)
Multiple-Choice-Frage de meerkeuzevraag (de meerkeuzevragen)
Mund de mond
mündlich <–> schriftlich mondeling <–> schriftelijk
Münze de munt (de munten)
Münzgeld het muntgeld
Murlmeltier de marmot (de marmotten)
murren – murrte – gemurrt morren – morde – gemord
Muschel de mossel (de mosselen)
Muschel, Schale de schelp (de schelpen)
Musik de muziek
Musikalität de muzikaliteit
Musikstil de muziekstijl (de muziekstijlen)
Muskel de spier (de spieren)
Muskelkater de spierpijn
Muslim de moslim (de moslims)
Muss nicht, kann aber. Hoeft niet, kan wel.
müssen (sollen) – musste, mussten – gemusst moeten – moest, moesten – gemoeten
Müssen wir den Nachtisch nun schon wählen? Moeten we het nagerecht nu al kiezen?
Musst das so? Gehört das so? Hoort dat zo?
Musst du mit Karte zahlen? Moet je pinnen?
Mutter de moeder (de moeders/moederen)
Muttersprache de moedertaal (de moedertalen)
Mütze de muts
Na also!
So!
Ziezo!
Na und ob! Nou en of!
nach [Zeit] na
nach Ablauf des Kalenderjahres na afloop van het kalenderjaar
Nach dem Regen klart es auf. Achter de regen klaart het op.
Nach dem Unterricht geh ich nach Hause. Na de les ga ik naar huis.
Nach der Lektüre dieser Broschüre hast du vielleicht noch Fragen. Na lezing van deze brochure zit je misschien nog met vragen.
nach der Meinung fragen mening vragen
nach draußen naar buiten
Nach drei Runden blutete Van Nimwegen ziemlich heftig aus seiner Nase. Na drie ronden bloedde Van Nimwegen nogal stevig uit zijn neus.
nach einander om beurten
nach einer Erzählung von naar een verhaal van
Nach einigen Jahren Labortests startet ein Industriekonsortium aus Scheemda (Ost-Groningen) in Kürze einen Praxistest. Na een aantal jaren van laboratoriumproeven start een consortium van bedrijven in Scheemda (Oost-Groningen) binnenkort een praktijkproef.
nach etwas greifen een gooi doen naar iets
nach links linksaf
nach seinem Gefühl gehen op zijn gevoel afgaan
nach und nach, allmählich geleidelijk
nach Urin stinkend stinkend naar de urine
nach vielen Jahren treuen Dienstes na vele jare trouwe dienst
nach, in, zu [Ort, Ziel] naar
nach, laut volgens
Nachahmen, Imitation de nabootsing (de nabootsingen)
Nachbar
Nachbarin
de buurman
de buurvrouw
Nachbarn de buren
nachdem nadat
Nachdem der Mann den Saal verlassen hatte… Nadat de man de zaal had verlaten…
Nachdem ich einkaufen gewesen bin, … Nadat ik boodschappen gedaan had, …
nachdenken denken
Nachdruck de nadruk
nacherzählen navertellen
Nachfragen, wie jemand etwas findet Vragen hoe iemand iets vindt
nachgeschlagen, herausgesucht uitgezocht
Nachkommen der Opfer de nakomelingen van de slachtoffers
Nachkriegs-… naoorlogs-…
nachlassen – ließ nach – nachgelassen verslappen – verslapte – is verslapt
Nachlässigkeit, Fahrlässigkeit de nalatigheid (de nataligheden)
Nachname de achternaam
nachplappern – plapperte nach – nachgeplappert napraten – pratte na – nagepraat
Nachrichten/Meldungen het nieuws
nachschlagen, aufsuchen opzoeken – zocht op – opgezocht
Nachspeise, Nachtisch het nagerecht (de nagerechten)
het toetje (de toetjes)
nächsten volgende (volgend)
Nacht de nacht
Nachteil, Schaden het nadeel (de nadelen)
nachts ’s nachts
Nacken de nek
nackt naakt
nackt, bloß bloot
Nadel de naald (de naalden)
Nagel de spijker
Nagelbrett de spijkerplank (de spijkerplanken)
nagelneu splinternieuw
nagelneu, brandneu gloednieuw
nahe, in der Nähe dicht bij
in de buurt (van)
nähen (heften, klammern) – nähte – genäht [med.] hechten – hechtte – gehecht
nahezu autofrei autoluw
nahezu, fast nagenoeg
nahezu, so gut wie vrijwel
nährstoffreich voedselrijk
Nahrungsmittelhilfe de voedselhulp [geen meervoud]
Nahrungsquelle de voedselbron (de voedselbronnen)
Naht, Fuge de voeg (de voegen)
Name de naam
nämlich namelijk
Nanoteilchen het nanodeeltje (de nanodeeltjes)
Nase de neus
Nashorn de neushoorn (de neushoorns)
nass nat
national, landesweit, überregional landelijk
nationale Einheit de nationale eenheid
Natur de natuur
Naturdokumentation de natuurdocumentaire
Naturgebiet het natuurgebied
natürlich (na-)tuurlijk
Naturschützer de natuurbeschermer
Nebel bildete sich mist zet op
neben naast
Neben dem Radweg ist immer ein Graben. Naast het fietspad is altijd een sloot.
Neben gegenseitigem Kennenlernen und Erfahrungsaustausch… Naast wederzijdse kennismaking en uitwisseling van ervaringen…
Nebenreaktionen de nevenreatie (de nevenreaties)
Nebensatz [Satzbau] de bijzin
Neffe, Cousin de neef (de neven)
negativ negatief
nehmen – nahm, nahmen – genommen nemen – nam, namen – genomen
nehmen Sie mit neemt mee (meenemen)
nein nee
Nein, dann kann ich nicht. Nee, dan kan ik niet.
Nein, das finde ich nicht schön. Nee, dat vind ik niet leuk.
Nein, das geht/klappt nicht. Nee, dat lukt niet.
Nein, das möchte ich nicht denn ich hab‘ den Anfang (schon) verpasst. Nee, dat wil ik niet want ik heb het begin gemist.
Nein, es war nicht so schlimm (voll). Nee, het was niet zo druk.
Nein, ich habe bereits eine Verabredung. Nee, ik heb al een afspraak.
Nein, ich habe Geburtstag, desgwegen bezahle ich die erste Runde. Nee, ik ben jarig, daarom betaal ik het eerste rondje.
Nein, ich kann nicht. Nee, ik kan niet.
Nein, ich muss (brauche) nicht mit Karte zahlen. Nee, ik hoef niet te pinnen.
Nein, stimmt! Nee, klopt.
Nenne (davon) mindestens zwei! Noem er minstens twee!
Nenne Argumente die für deine Meinung sprechen. Geef argumenten voor je mening.
Nenne uns einen schönen Namen. Noem ons een mooie naam.
Nenne zwei Sachen die du beim Fußballspielen nicht tun darfst. Noem twee dingen die je niet mag doen bij het voetballen.
nett, artig aardig
nette, aufgeschlossene Person
Ja-Sager
makkelijk persoon
Netz het net (de netten)
Netzwerk het netwerk (de netwerken)
neue nieuwe (niew)
neugeboren pasgeboren
Neugeborene de boreling (de borelingen)
neugierig benieuwd
weetgierig
nieuwsgierig
neutral neutraal
Nichenmarkt de nichemarkt (de nichemarkten)
nicht niet
nicht (ein)mal niet eens
nicht alle aber einige niet allemaal maar een aantal
nicht aufladbare Alkalibatterien niet oplaadbare alkalinebatterijen
nicht besonders (Befinden) niet zo
nicht ganz astrein niet zuiver op de graat
nicht genügen, zu wünschen überlassen te wensen overlaten
nicht gut niet goed
nicht lecker niet lekker
nicht leiden können een hekel hebben aan
Nicht mehr denken, dass Menschen einen auf der Straße auslachen Niet meer denken dat mensen op straat je uitlachen
Nicht nur in Ägypten ging die Bevölkerung auf die Straße. Niet alleen in Egypte ging de bevolking de straat op.
Nicht nur Menschen kommunizieren miteinander, sondern Tiere tun dies auch. Niet alleen mensen communiceren met elkaar, maar dieren doen dat ook.
nicht nur…, sondern auch… niet alleen… maar ook…
Nicht rechts abbiegen, sondern geradeaus. [Wegbeschreibung] Niet linksaf, maar rechtdoor.
nicht schlau werden aus geen touw kunnen vast knopen aan
nicht so schlimm sein (Erwartungen übertreffen) – war nicht so schlimm – ist nicht so schlimm gewesen meevallen – viel mee – is meegevallen
Nicht warten bis Stellenausschreibungen erscheinen sondern mit deinen Wünschen an Unternehmen oder Behördern herantreten. Niet wachten tot er vacatures verschijnen maar bedrijven of instanties je wensen voorleggen.
nicht wirklich niet echt
Nichte, Cousine de nicht (de nichten)
nichts niets
nichtsdestotrotz, dessen ungeachtet, dennoch desalniettemin
desondanks
nie nooit
nieder gestochen neergestoken
Niederländer verstehen es selbst nicht einmal. Nederlanders begrijpen het zelf niet eens.
Niederländer
Niederländerin
de Nederlander (de Nederlanders)
de Nederlandse (de Nederlandses)
Niederländisch het Nederlands
Niederländisch Kurs cursus Nederlands
Niederländische Eisenbahn de NS (Nederlandse Spoorwegen)
Niederländische Koralle nahezu verschwunden. Nederlands koraal vrijwel verdwenen.
Niederlassung de vestiging
Niedersachsen Nedersaksen
Niederschlag in den Alpen neerslag in de Alpen
niedlich, süß schattig
niedrig, gering, tief laag
niemals im Leben nooit van mijn leven
niemand niemand
Niemand hätte das erwartet. Niemand had dat verwacht.
NiMH-Akku de nikkel-metaalhydride accu
nirgends, nirgendwo nergens
noch nog
noch weiter vereinfacht nog verder versimpeld
Nonsens, Quatsch de nonsens [geen meervoud]
normalerweise normaal, doorgaans
Note [Bewertung], Zahl, Ziffer het cijfer (de cijfers)
notieren noteren
Notiz de aantekening (de aantekeningen)
Notizen machen – machte ~ – ~ gemacht aantekeningen maaken – maakte ~ – ~ gemaakt
Notwendigkeit, Zwang de noodzaak
November de november
Nummer het nummer (de nummers)
nun [Füllwort] nou
Nun ist er schon so weit, dass er sich traut allein ins Geschäft zu gehen. Nu is hij zover dat hij alleen naar de winkel durft.
Nun kann man Produkte in kleinen Mengen abgepackt kaufen. Nu kun je producten kopen die in kleine hoeveelheden zijn verpakt.
Nun möchte ich auch ein Pils. Nu wil ik ook een pilsje.
Nun nicht mehr, aber früher schon. Nu niet meer, maar toen wel.
Nun wird’s wirklich Frühjahr. Het wordt nu echt voorjaar.
nur alleen
nur im Notfall alleen in noodgevallen
Nur über meine Leiche. Over mijn lijk.
Nuss de noot (de noten)
nützlich, sinnvoll, förderlich nuttig
Nutzung, Gebrauch
Sitte, Brauch
Verzehr
het gebruik (de gebruiken)
ob
oder
of
oben
über [Ort]
boven
Oberflächlichkeit de vluchtigheid (de vluchtigheden)
Oberhemd het overhemd
Oberkörper het bovenlichaam (de bovenlichaams)
Oberschenkel de dij
Oberseite, Oberkante de bovenkant (de bovenkanten)
Obst het fruit
Obstbaum de fruitboom (de fruitboomen)
obwohl hoewel
tenzij
obwohl, obschon, obgleich ofschoon
Ode [Gedicht] de ode (de oden/odes)
Oder? Toch?
Of niet?
Ofen de kachel (de kachels)
offenbar, scheinbar, augenscheinlich blijkbaar
ogenschijnlijk
offene open
Offenheit de openheid [geen meervoud]
öffentlich openbaar
öffentliche Verkehrsmittel het openbaar vervoer
öffnen openen
oft vaak
oh je oei
Oh, das habe ich vergessen, eben nachdenken. Oh, dat ben ik vergeten, even denken.
Oh, mein Gott! [Ausruf] Gottegot!
oh! goh
ohne zonder
Ohne Namen zu nennen… Zonden namen te noemen…
Ohr het oor
Ohrwurm de oorworm (de ~wormen)
okay, gut oké
Okay, wie du willst. Oké, jij je zin.
Öko-Strom de eco-stroom (de ~stromen)
Ökotrophologie, Ernährungswissenschaftler de voedingsdeskundige (de voedingsdeskundigen)
Oktober de oktober
Öltanker de olietanker (de olietankers)
Omelett de omelet (de omeletten)
Onkel de oom (de ooms)
Online banking het elektronisch bankieren
het pc-bankieren
Onlineshop, Webshop de webwinkel
Operation de operatie (de operaties)
Opfer, Verungallte(r) het slachtoffer (de slachtoffers)
Opposition [Politik] de oppositie
optimistisch, zuversichtlich optimistisch
Option de optie (de opties)
orange oranje
Orchester het orkest (de orkesten)
ordentlich, ordnungsgemäß behoorlijk
Orientierungsstufe de brugklas (de brugklassen)
Orkan de orkaan (de orkanen)
Ort, Gemeinde, Kommune de gemeente (de gemeenten)
Ort, Stelle, Platz de plek (de plekken)
Outfit de outfit (de outfits)
Output, Ausgabe de output (de outputs)
Oxidpulver het oxidepoeder (de ~poeders)
paar paar
Paar, Duo, Pärchen, Gespann, Zweizahl de tweetal (de twetallen)
Paar
Pärchen
het koppel (de koppels)
de tweetal (de tweetallen)
Päckchen het pak (de pakken)
pädagogisch opvoedkundig
Pädofiele de pedofielen
Paella de paella
Paket, Päckchen, Versandstück het pakket (de pakketten)
Papier het papier
Pappbecher de kartonnen beker
Paprika de paprika (de paprika’s)
Parcours, Piste, Strecke het parcours (de parcoursen)
Park, Gehege het park (de parken)
Parkplatz, Stellplatz de parkeerplaats (de parkeerplatsen)
Parlamentarier het kamerlid (de kamerleden)
Parterrewohnung de benedenwoning
Partnerschaftsvertrag het samenlevingscontract (de samenlevingscontracten)
Pass‘ auf!
Achtung!
Let op!
passabel, angemessen, vernünftig redelijk
Passant de voorbijganger
passen – passte – gepasst uitkomen – kwam uit – is uitgekomen
schikken – schikte – geschikt
passiert gebeurd (gebeuren)
Password het wachtwoord
Patent het patent (de patenten)
Patient de patiënt
Patrone, Muster het patroon (de patronen)
Pause de pauze
Pavillon het paviljoen (de paviljoenen)
Pech de pech
Pedal de traper
Peilung, Umfrage de peiling (de peilingen)
Pension het pension (de pensions)
Person de persoon (de personen)
Personalausweis de identiteitskaart
Personenbeschreibung, Steckbrief het signalement (de signalementen)
pessimistisch pessimistisch
defaitistisch
Peter kämmt sich vor dem Spiegel. Peter kamt zich voor de spiegel.
Petersilie de peterselie
Petition gegen Zensur de petitie tegen censuur
Pfahl, Mast de paal (de palen)
Pfanne
Topf
de pan
pfeifen (flöten) – pfiff, pfiffen – gepfiffen fluiten – floot, floten – gefloten
Pfeiler de pijler (de pijlers)
Pferd het paard (de paarden)
Pfirsich de perzik (de perziken)
Pflanze de plant (de planten)
Pflege, Unterhalt het onderhoud [geen meervoud]
Pflegefamilie het pleeggezin (de pleeggezinnen)
pflegen (gewöhnt sein) – pflegte/-n – gepflegt plegen – placht, plachten – —
Pflegesohn de pleegzoon (de pleegzonen/pleegzoons)
Pförtner, Portier de portier (de portieren)
Pfote (umgangssprachlich f. Hand, Bein, Fuß) de poot (de poten)
Phase, Stufe de fase (de fases/fasen)
Physik de fysica
de natuurkunde
Pickel, Quaddeln de bult (de bultjes)
Picknick de picknick (de picknicks)
Piepsstimme de piepstem
Piktogramm het pictogram (de pictogrammen)
pinkeln – pinkelte – gepinkelt plassen – plaste – geplast
Pinsel de kwast (de kwasten)
Pistole het pistool (de pistolen)
Plädoyer het pleidooi (de pleidooien)
Plage, Mühsal de plaag (de plagen)
Plakat het affiche (de affiches)
Plan, Konzept het bestek (de bestekken)
Plan, Vorhaben het plan (de plannen)
Pläne für die Zukunft de toekomstplannen
Pläne schmieden – schmiedete – geschmiedet plannen smeden – smedde – gesmeed
planen plannen
Plastikball de plastic ball
Platine, Leiterplatte de printplaat (de printplaten)
Plattform het platform (de platforms)
Platz de plaats (de plaatsen)
Platz [in der Stadt] het plein
Platz [Stadt] het plein (de pleinen)
Platz machen für größere Fabriken plaats maken voor grotere fabrieken
plump, schwerfällig log
Plural: Essenswagen etenswaar [geen meervoud]
Pluspol de pluspool (de pluspolen)
Pöbel het gepeupel
Podium, Podest het podium (de podiums/podia)
Polarisation de polarisatie
Polemiker(in) de polemist(e) (de polemisten)
Politiker de politicus
politisch politiek
Polizei, Wache de politie
Polizeikorps het politiekorps (de politiekorpsen)
Polizist de politieagent
Pommes frites de frietjes
Ponton de ponton (de pontons)
Pony [Tier] de pony (de pony’s)
Popo, Hintern de billen
Pore de porie (de poriën)
porös poreus
Portemonnaie, Geldbörse de portemonnee (de portemonnees)
Portion Pommes het patatje
het frietje
portofrei, gebührenfrei portvrij
positiv positief
positiv/negativ beurteilen posititief/negatief beordelen
Postamt het postkantoor
Postbote de postbode (de postbodes)
Postleitzahl de postcode
Praktikant(in) de stagiair(e)
Praktikum de stage (de stages)
het practicum (de practica)
Praline de bonbon (de bonbons)
Präposition het voorzetsel (de voorzetsels)
de prepositie (de preposities)
Praxis de praktijk
Preis de prijs (de prijzen)
preiswerte goedkope (goedkoop)
Presse, Printmedien de pers [geen meervoud]
Pressekonferenz de persconferentie (de persconferenties)
primär primair
eerstelijns
Priorität de prioriteit (de prioriteiten)
privat particulier
Privatsphäre ist hier unmöglich. Privacy is hier onmogelijk.
Probestunde de proefles (de proeflessen)
probieren Sie an probeert (proberen)
Probieren Sie ruhig beide an. Probeert u ze allebei maar even.
probieren, kosten [Essen] proeven
Problem het probleem (de problemen)
Problem, Angelegenheit, Frage de kwestie (de kwesties)
Professor, Hochschullehrer hoogleraar
Profi, Professional de prof (de proffen)
Programm het programma (de programma’s)
Programmplanung de programmering (de programmeringen)
Proletariat het proletariaat [geen meervoud]
Prosa het proza
Prost!
Zum Wohle!
Proost!
Gezondheid!
Prostituierte, Nutte, Schlampe de slet
Protest, Einspruch het protest (de protesten)
protestantisch(e) protestants(e)
protestieren gegen actie voeren tegen
Provinz de provincie (de provincies)
provinziell provinciaal
Provision, Courtage [Makler] de provisie (de provisie)
Prozentsatz het precentage (de percentages)
Prozess, Verfahren het proces (de processen)
Psychoakustik de psychoakoestiek
Pubertät de puberteit (de puberteiten)
Publikum het publiek [geen meervoud]
Puder, Pulver de poeder (de poeders)
puffen, plumpsen, platzen ploffen – plofte – is geploft
Pufferstaat de bufferstaat (de bufferstaten)
Pullover de trui
pumpen pompen
pure Faulheit de pure luiheid
Puzzle, Rätsel de puzzel (de puzzels)
Pyrenäen de Pyreneeën
Quad de quad (de quads)
Quadrat het vierkant (de vierkanten)
Quadratmeter de vierkante meter (de ~ meters)
quälen – quälte – gequält pijnigen – pijnigde – gepijnigd
Quälgeist, Mobber de pestkop (de pestkoppen)
Qualität de kwaliteit (de kwaliteiten)
Quartal het kwartaal (de kwartalen)
quasi, so zu sagen zeg maar
Quelle, Ursprung de bron (de bronnen)
quer dwars
quetschen (prellen) – quetschte – gequetscht kneuzen – kneusde – gekneusd
Quetschverbinder de persverbinder (de ~verbinders)
Quittung de bon
Quiz de quiz/kwis (de quizzen/kwissen)
Quote het kijkcijfer (de kijkcijfers)
Rabatt, Ermäßigung de korting (de kortingen)
Rabattkarte de kortingskaart
Rachen, Hals de keel (de kelen)
Rad [das runde Ding] het wiel
Rad fahren fietsen
Radarfallen, Starenkasten de flitspaal (de flitspalen)
Radio, Funkgerät de radio (de radio’s)
Radtour de fietstocht (de fietstochten)
Rahmen [Fahrrad] het frame (de frames)
Rahmen, Kader het kader
Rang de rang
rasen [schnell fahren] razen – raasde – geraasd
rasieren – rasiert/-en – rasiert scheren – schoor, schoren – geschoren
Rasse [Tier] het ras (de rassen)
Rat de raad [geen meervoud]
Rat, Gutachten het advies (de adviezen)
raten raden
Ratte de rat (de ratten)
Raum het lokaal (de lokalen)
reagieren, antworten reageren
Reaktion de reactie
real reëel
Rechnung
Konto [Bank]
de rekening
Rechnungsprüfer de accountant
Recht het recht (de rechten)
Rechte herleiten/ableiten rechten ontlenen aan
rechte Winkel de winkelhaak (de winkelhaken)
rechtlich, gesetzlich wettelijk
rechtlich, juristisch juridisch
rechts rechts
rechts abbiegen rechts afslaan
Rechtsstaat de rechtsstaat (de rechtsstaten)
rechtwinklig rechthoekig
Redewendung de zinswending
Regal de/het schap (de schappen)
regelmäßig regelmatig
Regeln de mores [geen meervoud]
Regenjacke de regenjas
Regenschauer, Regenguss de regenbui (de regenbuien)
Regenschirm de paraplu
Regentropfen de regendruppel
Regenwolke de buienwolk (de buienwolken)
regieren regeren
Regierung de regering
Regierung, Staat, Behörde de overheid (de overheden)
Register, Ringbuch de klapper (de klappers)
regnete regende (regenen)
regulieren – regulierte – reguliert reguleren – reguleerde – gereguleerd
reichlich ruimschoots
Reichtum de rijkdom
reif rijf
Reifen de band (de banden)
Reihe, Schlange [in der ~ stehen] de rij (de rijen)
Reihenfolge de volgorde
Reinigungskräfte schoonmakers
Reinigungsmittel het schoonmaakmiddel (de ~middelen)
Reis de rijst
Reise de reis
Reiseführer, Führer, Pfadfinderin de gids (de gidsen)
reisen, fahren reizen
Reiseziel, Urlaubsziel de vakantiebestemming
Reißverschluss de rits
reiten [Pferd] paardrijden
Reiter de ruiter (de ruiters)
reizen [auch medizinisch] (irritieren) – reizte – gereizt irriteren – irriteerde – geïrriteerd
Reklame, Werbung de reclame (de reclames)
Rekord, Datensatz [EDV] het record (de records)
relativ realtief
Religion de religie (de religies)
religiös religieus
rennen – rannte, rannten – gerannt hardlopen – liep hard, liepen hard – hardgelopen
Rennrad fahren, Radrennen wielrennen
repariere, in Ordnung bringen maak in orde (in orde maken)
Reporter de reporter
Reptil het reptiel (de reptielen)
Reserve de reserve (de reserves)
reservieren reserveren
Reservoir, Behälter het reservoir (de reservoirs)
Respekt, Achtung het respect
Rest de rest (de resten)
Restaurant het restaurant
Resultat, Ergebnis het resultaat (de resultaten)
Revolution de revolutie (de revoluties)
Rezept het recept
Rhythmus het ritme (de ritmes)
Richter/Richterin de rechter, de rechteres
Richtung de richting
riechen – roch/-en – gerochen ruiken – rook, rooken – geroken
Riegel, Tafel, Streifen de reep (de repen)
rieseln (wirbeln) – rieselte – gerieselt dwarrelen – dwarrelde – gedwarreld
Riesenrad [Fahrgeschäft] het reuzenrad (de reuzenraderen)
ringen, kämpfen, wurschteln worstelen
Ringkabelschuh de ringkabelschoen (de ~schoenen)
Rippe [hier: Teil] de rib (de ribben)
Risiko het risico (de risico’s)
Risiko eingehen het risico nemen
Risse in den Wänden schuren in de muren
Rock (Kleidung) de rok (de rokken)
Rohkost de rauwkost
Rohstoff de grondsstof (de grondstoffen)
Rollstuhl de rolstoel (de rolstoelen)
rollstuhlgerecht, rollstuhlgeeignet rolstoelgeschikt
Rom [Italien] Rome
romantischen romantische (romantisch)
rosa roze
rostig [oxidiertes Eisen] roestig
rot rood
Rotation de rotatie (de rotaties)
rotieren – rotierte – rotiert roteren – roteerde – geroteerd
Rotkäppchen [Märchen] Roodkapje
Rotkohl de rode kool
Rotwein de rode wijn (de ~ wijnen)
Rückblick auf das letzte Jahr de terugblik op het afgelopen jaar
Rücken de rug
Rückfahrkarte het retour
Rückgang, Abnahme de daling (de dalingen)
Rucksack de rugzak (de rugzakken)
Rücksicht nehmen auf, rechnen mit rekening houden met
Rückspiegel [Auto] de achteruitkijkspiegel (de achteruitkijkspiegels)
Rücktrittskostenversicherung de annulerings-verzekering (de ~-verzekeringen)
rückwärts achterwaarts
Ruder, Steuer het roer (de roeren)
rudern – rudert(en) – gerudert roeien – roeide(n) – geroeid
rufen – rief/-en – gerufen roepen – riep, riepen – geroepen
ruhig maar even
ruhig, still, gelassen rustig
Ruhm und Anerkennung de roem en erkenning
Rumspinnerei, Fantasterei de luchtfietserij
Rund 120 niederländische Autoren… Ruim 120 Nederlandse schrijvers…
Runde het rondje (de rondjes)
Rundfunk de omroep (de omroepen)
Rundzellen, die in Reihe und parallel geschaltet sind penlites, die in serie en parallel aan elkaar zijn geschakeld
rutschte aus gleed weg (wegglijden)
sachlich, geschäftliche zakelijk
sachlich, inhaltlich, sinngemäß inhoudelijk
Sachsen Saksen
säen – säte – gesät zaaien – zaaide – gezaaid
Saft het sap (de sappen)
Sag es ruhig laut? Zeg het gerust hardop!
sag mal zeg
Sag‘ deine Meinung! Geef je mening!
sagen – sagte, sagten – gesagt zeggen – zei, zeiden – gezegd
Sagen wir … Euro. (Trinkgeld) Maak er maar € … van.
Sagen, dass du jemanden nicht verstehst Zeggen dat je iemand niet verstaat
Saite de snaar (de snaren)
Salat de sla
de salade
Salatgurke de komkommer (de komkommers)
Salbe de zalf (de zalven)
Saldo het saldo (de saldo’s/saldi)
Salz in die Wunde streuen zout in de wond strooien
Sammler [Kunst etc.] de collectioneur (de collectioneurs)
Sand ins Getriebe streuen sand in een lopende motor gooien
Sandale [Schuh] de sandaal (de sandalen)
Sandweg het zandpad (de zandpaden)
sanftmütig, friedfertig zachtaardig
Sänger
Sängerin
de zanger (de zangers)
de zangeres (de zangeressen)
Sattel [Fahrrad] het zadel
Sättigung de verzadiging (de verzadigingen)
Satz de zin
Sätze, die du noch nie in deinem Leben gehört hast zinnen die je nog nooit in je leven hebt gehoord
Saudi-Arabien zum Beispiel produziert mehr als zwölfeinhalb Millionen Barrel Öl pro Tag. Saudi-Arabie bijvoorbeeld produceerd meer dan twaalf en een half miljoen vatten olie per dag.
sauer verdient zuurverdient
sauer
Salz
zout
het zout
Sauerkraut de zuurkool
Sauerstoff de/het zuurstof
Sauerstoffmangel gebrek hebben aan zuurstof
saufen – soff – gesoffen zuipen – zoop – gezopen
Sauwetter het pokkenweer
Schaal de sjaal
Schach spielen – spielte(n) Schach – Schach gespielt schaken – schaakte(n) – geschaakt
Schachtel, Dose de doos
Schaden de schade (de schades)
Schaden(s)ersatz, Entschädigung de schadevergoeding
schädlich schadelijk
schadstofffrei, giftfrei gifvrij
Schaf het schaap (de schapen)
schaffen – schuf/-en – geschaffen scheppen – schiep, schiepen – geschapen
Schale, Packung het bakje
Schalter de schakelaar (de schakelaars)
Schalter [z.B. Bahnhof] het loket
Schalter [z.B. Information] de balie
schämen, genieren generen – geneerde – gegeneerd
scharf, herb, spitz scherp
Schatten de schaduw
schattig schaduwrijk
Schau mal wie reich wir sind! Kijk eens hoe rijk wij zijn!
Schau mal…
Wow,…
Mensch,…
Moet je eens zien…
schauen (gucken) – schaute, schauten – geschaut kijken – keek, keken – gekeken
schauen, gucken, hersehen kijken
scheinen – schien/-en – geschienen schijnen – scheen, schenen – geschenen
scheinen (aussehen wie, gleichen) – schien, schienen – geschienen lijken (op) – leek, leken – geleken
Scheinwerfer de koplamp (de koplampen)
Schema het schema (de schema’s)
schenken – schenkte/-n – geschenkt schenken – schonk, schonken – geschonken
geven – gaf – gegeven
Schere de schaar
Scheu, Hemmung de schroom [geen meervoud]
scheuchen, hetzen – scheuchte(n) – gescheucht opjagen – jaagde op/joeg op – opgejaagd
schick, vornehm deftig
schicken (senden) – schickte – geschickt sturen – stuurde – gestuurd
Schicksalsgemeinschaft de lotsverbondenheid [geen meervoud]
schieben – schob/-en – geschoben schuiven – schoof, schoven – geschoven
Schieberegler de schuifregelaar (de ~regelaars)
Schiedsrichter de scheidsrechter
schiefgehen, verfehlen missen
schießen – schoss/-en – geschossen schieten – schoot, schoten – geschoten
Schiff het schip
Schifffahrtsmuseum het scheepvaartmuseum [de ~musea]
Schild [Ausschilderung] het bordje (de bordjes)
Schilderung, Szene, Bild het tafereel
Schildkröte de schildpad (de schildpadden)
Schimmel de schimmel (de schimmels)
Schimpfwort het scheldwoord (de scheldwoorden)
Schlachter, Fleischer, Metzger de slager (de slagers)
Schlaf gut! Welterusten!
Slaap lekker!
schlafen – schlief, schliefen – geschlafen slapen – sliep, sliepen – geslapen
schlaff slap
schläfrig, verschlafen slaperig
Schlaftablette de slaappil
Schlafzimmer de slaapkamer (de slaapkamers)
schlagen – schlug, schlugen – geschlagen slaan – sloeg, sloegen – geslagen
Schlägerei de vechtpartij (de vechtpartijen)
Schlagsahne de slagroom
Schlagzeuger
Schlagzeugerin
de drummer (de drummers)
de drumster (de drumsters)
Schlampe de sloerie (de sloeries)
Schlange [in der Schlange stehen] de rij
schlau, intelligent, klug slim
Schlauch de slang (de slangen)
schlecht slecht
Schleswig Holstein Sleeswijk Holstein
schlicht, einfach, enthaltsam sober
schlichten (beilegen) – schlichtete – geschlichtet beslechten – beslechtte – beslecht
Schließ deine Augen. Doe je ogen dicht.
schließen – schloss, schlossen – geschlossen sluiten – sloot, sloten – gesloten
Schlitz [z.B. am Geldautomaten) de gleuf (de gleuven)
Schloss,Burg
Ende, Schluss
het slot (de sloten)
schlottern – schlotterte – geschlottert lubberen – lubberde – gelubberd
schluchzen snikken
Schluck de slok (de slokken)
schlucken – schluckte – geschluckt slokken – slokte – geslokt
slikken – slikte – geslikt
Schlupfwespen de sluipwesp (de sluipwespen)
Schluss, Ende het slot [geen meervoud]
Schmarotzer, Profiteur de profiteur (de profiteurs)
schmelzen – schmolz – geschmolzen smelten – smolt – (is) gesmolten
schmerzhaft, schmerzend pijnlijk
Schmerzmittel de pijnstiller (de pijnstillers)
Schmetterling de vlinder (de vlinders)
Schmetterlingsliebhaber de vlinderliefhebbers
Schmiergeld, Bestechungsgeld de steekpenning (de steekpenningen)
Schmutzfink, Dreckspatz de viezerik
schnarchen – schnarchte – geschnarcht snurken – snurkte – gesnurkt
Schnee de sneeuw
Schneedecke de sneeuwlaag (de ~lagen)
schneiden – schnitt/-en – geschnitten snijden – sneed, sneden – gesneden
Schneiden von flexiblen und eindrähtigen Leitern. Knippen van van flexibele en eenaderige kabels.
schnell gauw
snel
Schnellzug de sneltrein
Schokolade de chocola
schön fijn
leuk
lekker (z.B. Essen)
mooi (z.B. Gemüse)
prettig (z.B. Wochenende)
schon lange al lang
schon mal, bereits alvast
Schon schlägst du mich tot. [keine Meinung haben zu etwas] Al sla je me dood.
schön warm lekker warm
schon wieder alweer
schon, bereits al, reeds
schön, gemütlich gezellig
schon
allerdings
wohl
wel
schonen – schonte – geschont sparen – spaarde – gespaard
schräg schuin
Schrank de kast (de kasten)
Schraube de schroef
Schraubenzieher de schroevendraaier
Schreck, Angst de schrik (de schrikken)
schrecklich beschäftigt sein/zu tun haben ontzettend bezig zijn
schrecklich, furchtbar verschrikkelijk
schrecklich, furchtbar, ätzend, grauenhaft, schlimm vreselijk
schrecklichen Durst haben vreselijke dorst hebben
Schreibmaschine de schrijfmachine (de schrijfmachines)
Schreibtisch het bureau (de bureaus)
schreien – schrie – geschrien schreeuwen – schreeuwde – geschreeuwd
schrieben – schrieb, schrieben – geschrieben schrijven – schreef, schreven – geschreven
Schrift het schrift
Schriftstellering, Autorin, Dichterin de schrijfster (de schrijfsters)
Schritt [mit Fuß] de voetstap (de voetstappen)
Schritt für Schritt neue Herausforderungen angehen. Stapje voor stapje nieuwe uitdagingen aangaan.
Schritt für Schritt, nach und nach stapje voor stapje
Schritt, Tritt de pas (de passen)
schrubben, bonern boenen
schrumpfen, schrumpeln verschrompelen – verschrompelde – verschrompeld
Schublade de lade (de laden/lades)
het laatje (de laatjes)
schüchtern verlegen
Schuhe de schoenen
Schulausbildung de schoolopleiding (de ~opleidingen)
Schuld, Schulden [Geld] de schuld (de schulden)
Schuldenkrise de schuldencrisis
Schule schwänzen spijbelen
Schüler de leerling (de leerlingen)
Schülerbetreuungssystem het leerlingvolgsysteem (de ~systemen)
Schulleiter (Grundschule) het hoofd van school
schulpflichtig leerplichtig
Schulter de schouder
Schuppen de schuur (de schuren)
Schuppen [Gebäude], Scheune de schuur (de schuren)
het schuurtje
Schurke de boef (de boeven)
schussbereit schietklaar
Schusswaffe het vuurwapen (de vuurwapenen/vuurwapens)
Schutt, Trümmer, Schrott het puin
schütteln (wackeln, beben) – schüttelte – geschüttelt schudden – schudde – geschud
Schutz benötigt mehr Material um die Batterien herum. Bescherming vraagt om extra materiaal rondom de accu.
Schutzblech [Fahrrad]
Kotflügel [Auto]
het spatbord (de spatborden)
schützen – schützte – beschützt beschermen – beschermde – beschermd
schützende Kleidung beschermende kleding
Schwächeanfall de aanval van zwakte
Schwamm de spons
schwanger sein in verwachting zijn
zwanger zijn
schwanken – schwankte – geschwankt schommelen – schommelde – geschommeld
Schwankung de schommeling (de schommelingen)
Schwanz [Penis] de pik (de pikken)
de lul (de lullen)
schwarz zwart
Schwätzer de kletskous (de kletskousen)
schweigen – schwieg/-en – geschwiegen zwijgen – zweeg, zwegen – gezwegen
Schwein het varken (de varkens)
het zwijn (de zwijnen)
Schweinchen, Ferkel het varkentje
schweineteuer, sauteuer, arschteuer peperduur
Schweißfüße de zweetvoeten
schwer – schwerer (als) – (am) schwersten [Gewicht] zwaar – zwaarder (dan) – (het) zwaarst
schwer [Gewicht] zwar
schwer, schwierig, kompliziert, lästig, knifflig lastig
Schwerkraft de zwaartekracht
schwermütig, trübselig somber
Schwester de zus (de zussen)
Schwiegereltern de schoonouders
schwierig – schwieriger – am schwierigsten moeilijk – moeilijker – het moeilijkst
Schwierigkeiten moeilijkheden
Schwimmanzug het zwempak (de zwempakken)
Schwimmen het zwemmen
schwimmen – schwamm/-en – geschwommen zwemmen – zwom, zwommen – gezwommen
schwindlig duizelijk
Schwingung, Vibration de trilling (de trillingen)
schwören – schwor/-en – geschworen zweren – zwoer, zwoeren – gezworen
Seehund de zeehond (de zeehonden)
Seele de ziel (de zielen)
Seeschlacht de zeeslag (de zeeslagen)
segeln – segelte – gesegelt zeilen – zeilde – (is) gezeild
Segelschiff het zeilschip
sehen – sah, sahen – gesehen zien – zag, zagen – gezien
Sehende [nicht blinde Menschen] zienden
Sehr charakteristisch ist, dass… Zeer karakteristiek is dat…
Sehr geehrter Herr Janssen,… [Anschreiben] Geachte herr Janssen,
sehr gut heel goed
sehr wohl best
sehr, arg, schlimm erg
Seid Ruhig!
Haltet euer Maul!
Koppen dicht!
Seife de zeep (de zepen)
sein – war, waren – gewesen zijn – was, waren – is geweest
sein Abitur bestehen voor zijn eindexamen slagen
seine zijn
seine Arbeit zijn werk
seine Macht missbrauchen misbruik maken van zijn macht
seine Stimme schonen zijn stem sparen
seit sinds
Seit 1868 ist Groningen über die Schiene zu erreichen. Sinds 1868 is Groningen per spoor te bereiken.
Seitdem ich die Pillen schlucke, fühle ich mich wie ein Zombie. Sinds ik de pillen slik, voel ik me en zombie.
Seite [Buch] de bladzijde
de pagina
Seite, Rand, Ufer de kant (de kanten)
seither, seit jeher vanouds
Sekretärin de secretaresse
selbst zelf
Selbstmord begehen/verüben zelfmoord plegen
Selbstmordversuch de zelfmoordpoging (de zelfmoordpogingen)
selbstsicher, mündig assertief
selbstvergessen, in Gedanken versunken in gedachten verzonken
selbstverständlich, natürlich vanzelfsprekend, uiteraard
Selbstvertrauen het zelfvertrouwen [geen meervoud]
selten zelden
selten, rar, außergewöhnlich zeldzaam
Semester het semester (de semesters)
senden (schicken) – sandte/-n – gesendet zenden – zond, zonden – gezonden
senden (übertragen, ausstrahlen) – sendete – gesendet uitzenden – zond uit – uitgezonden
Sender [Rundfunk], Absender de zender (de zenders)
Senf de mosterd
Senfsuppe de mosterdsoep
senken (ermäßigen, herabsetzen) – senkte – gesenkt [AKTIV] verlagen – verlaagde – verlaagd
senkrecht, vertikal loodrecht
verticaal
Senkung de verlaging (de verlagingen)
Sensation de sensatie (de sensaties)
September de september
Serviette het servet (de servetten)
Setz‘ dich eben. Ga maar even zitten.
Setze das richtige Wort ein. Vul het goede woord in.
seufzen, schmachten zuchten
Sexualkundeunterricht de seksuele voorlichting (de ~ voorlichtingen)
Shetlandpony de shetlandpony
sich (hin-)setzen gaan zitten
sich an etwas die Zähne ausbeißen zijn tanden aan iets stukbijten
sich anziehen [Kleidung] zich aankleden
sich auf etwas richten – richtete – gerichtet zich richten op – richtte – gericht
sich ausdehnen, expandieren uitzetten – zette uit – is uitgezet
sich auszeichnen/kennzeichnen durch zich kenmerken door
sich beeilen – beeilte – beeilt opschieten – schoot op – is opgeschoten
sich befinden – befand sich – befunden zich bevinden – bevond zich – bevonden
sich beklagen über zich beklagen over
sich beschweren zijn beklag doen
sich bewerben auf/um solliciteren op/naar
sich blöd anstellen oenig doen
sich dankbar zeigen zich dankbaar betonen
sich den Kopf heiß rechnen
sich dumm und dämlich rechnen
zich suf rekenen
sich die Finger nach etwas lecken naar iets likkebaarden
sich einsetzen für zich inzetten voor
sich eng auf der Pelle hocken te veel op elkaars lip zitten
sich erholen – erholte – erholt recreëren – recreëerde – gerecreëerd
sich erschrecken – erschreckte sich – hat sich erschrocken schrikken – schrok – is geschrokken
sich freuen blij zijn
sich gefallen lassen – lies sich gefallen – sich gefallen lassen pikken – pikte – gepikt
sich gewöhnen – gewöhnte – gewöhnt wennwn – wende – is gewend
sich in etwas einmischen zich met iets bemoeien
sich in jemanden hinein versetzen zich verplaatsen in iemand
sich mehr oder weniger einig sein min of meer eens zijn
sich mit etwas sehen lassen können met iets voor den dag komen
sich mit jmdm. verstehen opschieten met
sich niederlassen zich vestigen
sich räuspern kuchen – kuchte – gekucht
sich scheuen vor – scheute sich vor – gescheut vor opzien tegen – zag op – opgezien
sich schwertun mit moeite hebben met
Sich selbst so akzeptieren wie man ist. Jezelf accepteren zoals je bent.
sich streiten redetwisten
sich über etwas freuen blij zijn met iets
sich um eine Stelle bewerben solliciteren naar een betrekking
sich unbeobachtet fühlen zich onbespied wanen
sich unterscheiden – unterschied – unterschieden verschillen – verschilde – verschild
sich verabreden een afspraak maken
sich verabschieden afscheid nemen
sich verbergen/verstecken – verbarg sich – hat sich verborgen schuilgaan – ging schuil – is schuilgegaan
sich verfärben verkleuren
sich verteidigen (gegen) zich verdedigen (tegen)
sich verwirklichen lassen niet van de grond komen
sich vollziehen – vollzog – vollzogen voltrekken – voltrok – voltrokken
sich vorstellen zich voorstellen
sich vorstellen, nachvollziehen, untersuchen nagaan
sich wehren gegen (widersetzen) – wehrte – gewehrt zich verzetten tegen – verzette – verzet
sich winden (wickeln) – wand – gewunden zich winden – wond – gewonden
sich zeigen (herausstellen) – zeigte – gezeigt blijken – bleek, bleken – is gebleken
sicher zeker
veilig
Sicher, es gab noch kleine Mängel. Zeker, er waren nog wat kleine minpuntjes.
sichern, schützen beveiligen
sicherstellen (schützen) – stellte sicher – sichergestellt veiligstellen – stelde veilig – veiliggesteld
sichtbar, offenbar kennelijk
Sie u
sie ze
sie (Objekt, Singular) hem
Sie [Pl.] kommen aus dem Ausland. Ze komen uit het buitenland.
sie arbeitet immer noch auf 50×50 Zentimeter ze werkt nogsteeds op 50 bij 50 centimeter
Sie arbeiteten bei Spezialeinheiten der Polizei, die nur ein Ziel hatten… Zij werkten bij speciale politiediensten die maar één doel hadden…
Sie biegen links/rechts ab. U gaat linksaf/rechtsaf.
Sie brauchen den Plan nicht mitnehmen. U hoeft de plattegrond niet mee te nemen.
Sie brauchen noch nicht einsteigen. U hoeft nog niet in te stappen.
Sie brauchen nur noch über die Straße gehen. U hoeft alleen maar de straat over te steken.
Sie fühlt sich hier zu Haus. Zij voelt zich hier thuis.
Sie fuhr lieber Fahrrad. Ze ging liever op de fiets zitten.
Sie gehen hier geradeaus. U gaat hier rechtdoor.
Sie gehen in diese Richtung. [zeigen] U gaat in die richting.
sie geht vorweg/vor mir ze loopt voor me uit
sie glaubte dem Fernseher mehr als mir ze geloofde meer in de televisie dan in mij
Sie haben den Mut gehabt, um… Ze hebben het lef gehad om…
Sie haben einander auf einer Kinderfreizeit kennengelernt. Ze hebben elkaar op een kinderkamp leren kennen.
Sie haben Glück u hebt geluk (geluk hebben)
Sie hat den Lehrgang verlassen. Zij is met de cursus gestopt.
Sie hat kurzes, blondes Haar. Ze heeft kort, blond haar.
Sie hatte fast keinen Po. Billen had ze nauwelijks.
Sie hatte überhaupt keinen Spielraum [Freiheit]. Ze had helemaal geen speelriumte.
Sie hatte unrecht. Ze had ongelijk.
Sie holten sich auf Fotos nackter Frauen aus Zeitschriften einen runter. Ze trokken zich af op tijdschriftenfoto’s van blote vrouwen.
Sie ist ganz durcheinander. Zij is helemaal overstuur.
Sie ist gerade da. (z.B. geboren) Ze is er pas.
Sie ist in ihn vernarrt und will ihn nicht verlieren. Ze is stapel op hem en wil hem kwijt.
Sie ist klein. Zij is klein.
Sie ist nicht ganz klar im Kopf! Ze is niet goed in haar hoofd!
Sie klicken u klikt (klikken)
Sie können gleich/direkt einsteigen. U kunt direct instappen.
Sie konnten sich nicht an das Wetter gewöhnen. [abgeschlossen] Zij hebben niet aan het weer kunnen wennen.
Sie kratzen u krabt (krabben)
Sie legte eine Hand in seinen Schritt. Ze legde een hand in zijn kruis.
Sie lief gekrümmt auf uns zu… Ze liep gebogen op ons af…
Sie meinen „die Klingel“. U bedoelt „de bel“.
Sie nehmen die erste/zweite/dritte Straße rechts/links. U neemt de eerste/tweede/derde straat rechts/links.
Sie sagt, dass du sie geküsst hast. Ze zegt dat je haar hebt gezoent.
Sie sind echt in einem Teufelskreis gefangen, aus dem es schwer ist auszubrechen. Ze zitten echt in een vicieuze circel waar het heel moeilijk is uit te raken.
Sie sind recht gut organisiert. Ze zijn best goed georganiseerd.
Sie sitzt/ist im Unterricht. Ze zit in het onderwijs.
sie spielt Klavier ze speelt piano
sie steckte ihren Daumen in den Mund und schlief wieder ein ze stopte haar duim in haar mond en viel weer in slaap
Sie steht auf der Straße. Zij staat op straat.
Sie streiken wieder. Ze zijn weer aan het staken.
Sie tun immer als ob… Ze doen altijd alsof…
Sie überqueren die Straße. U steekt de straat over.
Sie war dazu in der Lage. Ze was daartoe in de staat.
sie waschen sich zij wassen zich
sie weiß sicher ze waat van zeker
Sie wollen [fordern] 2 Prozent Lohnerhöhung. Zij willen 2 procent loon verhoging.
Siedlung, Niederlassung de vestiging (de vestigingen)
Sieger, Gewinner de winnaar (de winnaars)
Siehst du? Zie je wel?
Silbe de lettergreep (de lettergrepen)
Silber het zilver
Silizium het silicium
Silvesterböller het rotje (de rotjes)
de knaller (de knallers)
Silvesterrakete de vuurpijl (de vuurpijlen)
Simulation de simulatie (de simulaties)
Sind die Filme in Niederländisch oder haben sie Untertitel. Zijn de films Nederlands gesproken of hebben ze ondertitels?
Sind gute Vorsätze sinnvoll? [Neujahr] Zijn goede voornemens zinvol?
sind schief staan scheef
Sind sie da im Urlaub? Zijn ze daar op vakantie?
Sind Sie gerade auch im Internet? Bent u op dit moment aan het internetten?
Sind Sie morgen früh da? Bent u er morgenochtend?
singen – sang/-en – gesungen zingen – zong, zongen – gezongen
sinken – sank/-en – gesunken zinken – zonk, zonken – (is) gezonken
sinken ((ab-)fallen, abnehmen) – sank – gesunken [passiv] dalen – daalde – is gedaald
sinnig, vernünftig, sinnvoll zinnig
sinnlos <–> sinnvoll zinloos <–> sinvol
Situation de situatie
Sitze [Niederländisches Parlament]
Sitze [Flämisches Parlament]
zetels
zitjes
sitzen – saß, saßen – gesessen zitten – zat, zaten – gezeten
sitzen bleiben blijven zitten
sitzt (z.B. Kleidung) zit (zitten)
Skandal het schandaal (de schandalen)
skandalös, unverschämt schandalig
Ski fahren skiën
Skiurlaub de skivakantie (de skivakanties)
Slip de slip
so zo, aldus
so bald/schnell wie möglich zo snel mogelijk
So etwas wird zur Gewohnheit wenn man nicht aufpasst. Zoiets wordt een gewoonte als je niet uitkijkt.
So fühlte sich das zumindest an. Zo voelde dat althans.
So kann es gehen. Zo kan het gaan.
So kann man antworten, oder? Zo kan je reageren, toch?
so la-la so lui-lui
So lange die Gesetze sich nicht ändern,… Zolang de wetten niet veranderen…
so viel wie möglich zoveel mogelijk
so zu sagen zo te zeggen
so, auf diese Weise op deze manier
so…, dass… zo… dat…
sobald zodra
sobald es um etwas geht zo gauw het gaat om iets
Socke de sok (de sokken)
sodass zodat
Sofa, Couch de bank (de banken)
sofort, gleich, unmittelbar, unverzüglich dadelijk
onmiddellijk
sofort,gleich direct
sog. zgn.
sogenannt, angeblich zogenaamd
Sohle de zool (de zolen)
Sohn de zoon (de zoons/zonen)
solange zolang
solar solair
Solarmodul het zonnepaneel (de zonnepanelen)
solch zulk
solch hohe Geschwindigkeiten zulke hoge snelheden
Soldat, Krieger de soldaat
Solidaritätserklärung de solidariteitsverklaring
solide, dauerhaft degelijk
solide, kräftig, stämmig, deftig stevig
soll zal (zullen)
Soll ich dir helfen? Zal ik je helpen?
Sollen wir direkt etwas abmachen? (Verabredung) Zullen we direct iets afspreken?
Sollen wir noch eine Runde bestellen? Zullen we nog een keer bestellen?
Sollen wir uns für Samstag den 29. verabreden? Zullen we voor zaterdag de 29e een afspraak maken?
Sollen wir uns verabreden? Zullen we iets afspreken?
sollen, werden zullen
Sommer de zomer (de zomers)
Sommerhitze de zomerhitte
sommerlicher Tag zomerse dag
Sonne de zon
Sonnenbrille de zonnebril
Sonnenschein de zonneschijn
Sonnenuntergang de zonsondergang (de zonsondergangen)
sonnig zonnig
Sonntag könnte es etwas regnen. Zondag zou het wat kunnen regenen.
sonst, übrigens, im Übrigen overigens
trouwens
sonstig, übrig overig
Sorge, Fürsorge de zorg (de zorgen)
Sorgen machen zorgen maken
sorgfältig zorgvuldig
soviel kann man gar nicht essen er valt niet tegenaan te
Soweit für heute morgen… Tot zover maar voor vanochtend…
soweit ich weiß voor zo ver ik weet
soweit, soviel zover
sowie, wie auch alsmede
zoals
sowieso zowiezo
sowieso
sowieso, in jedem Fall in elk geval
sowohl … als (auch) … zowel … als …
sozial sociaal
Sozialphobie sociale fobie
Sozialverhalten het sociaal gedrag
de sociale vaardigheid (de sociale vaardigheden)
Spaghetti Carbonara spaghetti carbonara
Spalte, Kolumne de kolom (de kolommen)
Spanien Spanje
spanischen Spaans
Spannend, nicht? Spannend, hoor?
Spannend, und manchmal auch zu spannend. Spannend en soms ook te spannend.
Spannungsbeschwerden de spanningsklacht (de spanningsklachten)
Sparbuch [Bank] de spaarrekening (de ~rekeningen)
sparen sparen
sparen (einschränken) – sparte – gespart bezuinigen – bezuinigde – bezuinigd
sparen an – sparte – gespart besparen op – bespaarde – bespaard
sparsam zuinig
Sparsamkeit de zuinigheid [geen meervoud]
Spartipp de besparingstip (de besparingstips)
Spaß het plezier
Spaß, Vergnügen het pretje (de pretjes)
spaßen (scherzen) – spaßte – gespaßt grappen – grapte – gegrapt
spät – später – am spätesten laat – later – het laatst
Spaziergang, Bummel de wandeling (de wandelingen)
Speckwürfel het spekje (de spekjes)
Speiche [Rad] de spaak (de spaken)
Speicherkapazität de opslagcapaciteit (de opslagcapaciteiten)
Speicherkarte de geheugenkaart (de geheugenkaarten)
speien – spie – gespien spuwen – spuwde – gespuwd
Speisekarte de menukart
Speiseröhre de slokdarm (de slokdarmen)
spektakulär spectaculair
sperrangelweit wagenwijd
sperren, blockieren blokkeren
Sperrfeuer het spervuur (de spervuren)
Spezialfahrzeug de speciaale voertuig (de ~ voertuigen)
spezifizieren – spezifizierte – spezifiziert specificeren – specificeerde – gespecificeerd
spielen (schauspielern) – spielte – gespielt acteren – acteerde – geacteerd
Spielregel de spelregel (de spelregels)
Spielzeug het speelgoed
Spinnennetz het spinnenweb (de spinnenwebben)
spitz puntig
Spitze, Punkt het punt (de punten)
Spitzenjahr het topjaar (de topjaren)
Sponsoring de sponsoring [geen meervoud]
spontan spontaan
Spontanität het spontaniteit [geen meervoud]
Sport de sport
Sportfanatiker de sportfanaat (de sportfanaten)
Sportplatz het sportveld (de sportvelden)
Sportschuhe de sportschoenen
Sportunterricht de lichamelijke opvoeding
Sportzentrum het sportcentrum (de sportcentrum, de sportcentra)
Sprachgebrauch het spraakgebruik [geen meervoud]
Sprachkenntnis de taalvaardigheid
Sprachstörung de taalstoornis (de ~stoornissen)
sprechen – sprach, sprachen – gesprochen spreken – sprak, spraken – gesproken
sprechen, reden praten
Sprecher, Gewährsmann de zegsman (de zegslieden)
Sprecherin [Unternehmen etc] de zegsvrouw (de zegsvrouwen)
Sprengstoff de springstof (de springstoffen)
Sprich‘ mit mir! Praat tegen mij!
Sprichst du einen Dialekt? Spreek je dialect?
Sprichwort het spreekwoord (de spreekwoorden)
springen – sprang – gesprungen springen – sprong – (is) gesprongen
spritzen (sprühen, (zer)platzen) – spritze – gespritzt spatten – spatte – gespat
Sprungbrett de springplank (de springplanken)
spucken spugen
Spülmaschine, Geschirrspüler de vaatwasser (de vaatwassers)
Staatsanwaltschaft de OM (Openbaar Ministerie)
Staatsgerichtshof de Hoge Raad (HR)
Stab [Staffellauf] de polsstok (de polsstokken)
stabile Oxidmischungen stabiele oxidische mengsels
Stadt, Städte de stad (de steden)
Stadttor de stadspoort (de stadspoorten)
Stadtverwaltung het stadsbestuur (de stadsbesturen)
Stadtviertel, Viertel, Bezirk de wijk (de wijken)
Stahl het staal (de stalen)
Stamm de stam (de stammen)
Stammbaum de stamboom
stammen aus afkomstig zijn uit
Stampfkartoffeln (mit) de stamppot
Ständer [Fahrrad] de standaard
stark <–> schwach sterk <–> zwak
stark, massiv fors
starren (glotzen, fixieren) – starrte – gestarrt staren – staarde – gestaard
Starte den Computer neu. Start de computer opnieuw op. (?)
starten, anfangen, unternehmen odernemen – odernam – ondernomen
Starter, Anlasser, Existenzgründer de starter (de starters)
stattfinden – fand(en) statt – statt gefunden plaatsvinden – vond(en) plaats – plaats gevonden
Statue het beeld
het standbeeld
Stau de file (de files)
Staub het stof [geen meervoud]
Staubsauger de stofzuiger (de stofzuigers)
Staubsaugerbeutel de stofzak (de stofzakken)
Steak de biefstuk
stechen (durchstoßen) – stach – gestochen prikken – prikte – geprikt
stechen (stecken) – stach – gestochen steken – stak – gestoken
Steck‘ den Stecker in die Steckdose. Steek de stekker in het stopcontact.
Stecknadel im Heuhaufen speld in een hooiberg
stehen – stand, standen – gestanden staan – stond, stonden – gestaan
stehlen – stahl/-en – gestohlen stelen – stal, stalen – gestolen
steht staat (staan)
steigen (wachsen) – stieg/-en – gestiegen stijgen – steeg, stegen – is gestegen
Steigerung, Anstieg de stijging (de stijgingen)
steil steil
Stein de steen (de stenen)
Stein, Scheibe de schijf
steinhart; übertragen: sehr hart, knallhart keihard
Stell dir vor, es wäre anders gelaufen. Stel dat het anders was gelopen
stellen, setzen zetten
Stellenangebot, Stellenausschreibung de vacature (de vacatures)
Stempel het stempel (de stempels)
sterben – starb – gestorben overlijden – overleed – is overleden
sterben – starb/-en – gestorben sterven – stierf, stierven – is gestorven
Sterbeziffer, Sterbezahl het sterftecijfer (de cijfers)
Sterbliche(r) de sterveling(e)
Stern, Gestirn de ster (de sterren)
Steuer [Staat] de belasting (de belastingen)
Steuern hinterziehen de belastingen ontduiken
Stichprobe de steekproef (de steekproeven)
Stichwort het steekwoord
Stiefel de laars (de laarzen)
Stiel, Stängel de steel (de stelen)
Stifter, Gründer de oprichter (de oprichters)
Stiftung de stichting (de stichtingen)
still stil
Stille de stilte
Stimme de stem
Stimmt so. (Trinkgeld) Het is goed zo.
stinken (unangenehm riechen) – stank – gestunken stinken – stink – gestonken
stinkreich stinkend rijk
Stirn het voorhoofd
stoppen (einstellen) – stoppte – gestoppt stopzetten – zette stop – stopgezet
stören (hemmen, quersitzen) – störte – gestört dwarszitten – zat dwars – dwarsgezeten
Störung de storing
Stoßzeit, Hauptverkehrszeit de spits (de spitsen)
stottern stotteren
Strand het strand (de stranden)
Strandlinie de vloedlijn (de vloedlijnen)
Straße de straat
Straßenbahn de tram
Straßenbeleuchtung de straatverlichting (de straatverlichtingen)
Straßencafé, Terrasse het terras (de terrassen)
Straßenkrieg [Silvester] oorlog op straat
Straßenlaterne de straatlantaarn (de straatlantaarns)
Straßenraub de straatroof (de straatroven)
Strauch [Pflanze] de struik (de struiken)
Strauß [z.B. Blumen] de bos
Strecke(-nverlauf) het traject (de trajecten)
streicheln (liebkosen) – streichelte – gestreichelt aaien – aaide – geaaid
Streifen, Abschnitt de strook (de stroken)
Streifen, Strich de streep (de strepen)
Streit de ruzie (de ruzies)
streng streng
streuen – streute – gestreut strooien – strooide – gestrooid
Streusel, Sprenkel, Tupfer de spikkel (de spikkels)
Strom de stroom (de stromen)
Strom, Stromversorgung het/de elektra [geen meervoud]
Stromzähler de elektriciteitsmeter (de elektriciteitsmeters)
Struktur, Gliederung, Aufbau de structuur (de structuren)
Stück het stuk
Student(in) de student
Studenten(wohn)heim het studentenhuis (de studentenhuizen)
studierst studeer (studeren)
Studierst du? Studeer je?
Studium, Studie de studie (de studies/studieën)
stufenlos traploos
stufenlose/treppenfreie Wohnung nultredenwoning
Stuhl, Sessel de stoel (de stoelen)
Stuhlgang de ontlasting (de ontlastigen)
Stümper, Pfuscher, Trottel de stumper (de stumpers)
Stunde (Uhr) [Zeit] het uur (de uren)
stundenlang urenlang
Stundenplan het lesrooster (de lesroosters)
stur, bockig koppig
Subjekt het onderwerp (de onderwerpen)
Subvention, Zuschuss de subsidie (de subsidies)
Suche in den Texten das Wort, das zu der Beschreibung passt. Zoek in de teksten het woord dat past bij de omschrijving.
suchen – suchte, suchten – gesucht zoeken – zocht, zochten – gezocht
Sucht de verslaving (de verslavingen)
Süd-Ausgang uitgang zuid
südafrikanischen Zuid-Afrikaans
summen – summte – gesummt neuriën – neuriede – geneuried
Sumpf, Morast het moeras (de moerassen)
super hartstikke leuk
super
Supermarkt de supermarkt (de supermarkten)
Superzelle [Wetter] de supercel (de supercellen)
Suppe de soep
süß, artig zoet
süß, sauer, salzig, bitter und umami zoet, zuur, zout, bitter en umami
sympathisch sympathiek
Symptom, Erscheinung, Phänomen het verschijnsel (den verschijnselen)
synonym synoniem
Synonym het synoniem (de synoniemen)
System het systeem (de systemen)
het stelsel (de stelsels)
Systemverwalter, Systemadministrator de systeembeheerder (de systembeheerders)
T-Shirt het T-shirt (de T-shirts)
Tabelle de tabel (de tabellen)
Tafel [Essensausgabe f. Bedürftige] de voedselbank
Tafel [Schule] het bord
Tafel Schokolade de reep chocolade
Tag de dag (de dagen)
Tag der offenen Tür de open dag
Tagesgericht de dagschotel
Tageslicht het daglicht [geen meervoud]
Tageszeit het dagdeel
tägliche Pflicht de dagtaak (de dagtaken)
tagsüber, am Tag overdag
Talent het talent (de talenten)
Tandem de tandem (de tandems)
Tankstelle het tankstation (de tankstations)
Tankstelle, Pumpe de pomp
Tante de tante (de tantes)
Tante Ans ist vor allem sehr nett! Tante Ans is vooral héél netjes!
Tanz de dans (de dansen)
tapezieren – tapezierte – tapeziert behangen – behing – behangen
Tasche het tasje
de tas
Taschengeld (wenig) het zakcentje
Taschenmesser het zakmes (de zakmessen)
Taschentuch de zakdoek (de zakdoeken)
Tasse de kop
het kopje
Tastatur het toetsenbord (de toetsenborden)
Täter de dader
Tatsache, Fakt, Gegebenheit het feit (de feiten)
tatsächlich, in der Tat, wirklich inderdaad
feitelijk
daadwerkelijk
Taube [Menschen ohne Gehör] doven
taufen dopen
taugen – taugte – getaugt deugen – deugde – gedeugd
tausende Auf- und Entladzyklen duizende op- en ontlaadcycli
Tausende Flüchtlinge kommen über die Grenze. Duizenden vluchtelingen komen de grens over.
Taxi de taxi (de taxi’s)
Technik de techniek (de technieken)
Techniker de technicus (de technici)
de technica (de technica’s)
Techniker, Monteur de monteur
Teeblatt het theeblad (de theebladeren)
Teeny, Teenager de tiener
Teich de vijver (de vijvers)
Teil het gedeelte (de gedeeltes/gedeelten)
teilen, trennen splitsen – splitste – gesplitst
Teilnahme der Bevölkerung de deelneming van de bevolking
Telefon, Telefonhörer de telefoon (de telefoons/telefonen)
telefonieren telefoneren
Telefonist de telefonist
Teller [Essen] het bord
de schotel
Tennisschläger, Schläger het racket (de rackets)
Tenor de teneur
Teppich het kleed (de kleden)
Teppichboden de vaste vloerbedekking (de vloerbedekkingen)
het kamerbrede tapijt (de kamerbrede tapijten)
Teppichklopfer de mattenklopper (de mattenkloppers)
Termin, Zeitpunkt, Ausblick het tijdstip (de tijdstippen)
Test de proef (de proeven)
teuer – teurer (als) – (das) teuerste duur – duurder (dan) – (het) duurst
prijzig
teuer importierte Schokoladenbuchstaben duur geïmporteerde choladeletters
Teufel de duivel
Text de tekst
Textverarbeitung [Computer] de tekstverwerking
Thea hat allen Kaffee ausgetrunken. Thea heeft alle koffie opgedronken.
Theater de schouwburg (de schouwburgen)
Theater [Ärger, Krach] het theater (de theaters)
Theater, Schauspiel, Bühne het toneel (de tonelen)
de bühne (de bühnen)
Theaterdirektor de schouwburgdirecteur (de schouwburgdirecteuren/-rs)
Theaterstück het toneelstuk (de toneelstukken)
Thema het item (de items)
Thema, Betreff het onderwerp
Thermoskanne de thermoskan
Thomas wurde als erster wach. Thomas werd als eerste wakker.
tiefgehende Fragen de diepgaande vragen
Tier het dier (de dieren)
Tierarzt de dierenarts (de dierenartsen)
Tina feiert ihren Geburtstag in der Kneipe. Tina viert haar verjaardag in het café.
tipp-topp tiptop
tippen – tippte – getippt tikken – tikte – getikt
Tisch de tafel (de tafels)
Titel [Überschrift] de titel
Tochter de dochter (de dochters)
Tod de dood
Todesursache de doodsoorzaak (de doodsoorzaken)
tödliches Unglück het dodelijk ongeluk
Toilette
Thron [umgangssprachlich f. Toilette]
het toilet (de toiletten)
Toilettenpapier-Rolle de wc-rol (de wc-rollen)
Toleranz de tolerancie
Tomate de tomaat (de tomaten)
Tornado, Wirbelsturm de tornados (de tornado’s)
Torte de taart
Torwart de keeper (de keepers)
Totalschaden total loss
totkranker Patient de terminale patiënt
Touchscreen het aanraakscherm
Tradition de traditie (de tradities)
traditionell, herkömmlich traditioneel
träge traag
tragen – trug, trugen – getragen dragen – droeg, droegen – gedragen
Training de training (de trainingen)
Transport het transport (de transporten)
Traube de druif
Trauerarbeit de rouwverwerking [geen meervoud]
Trauerprozess, Phase der Trauer het rouwproces
traurig, betrübt verdrietig
treffen (begegnen, auf etwas stoßen) – traf – getroffen ontmoeten – ontmoette – ontmoet
treffen (berühren, geraten) – traf(en) – getroffen raken – raakte(n) – geraakt
treffen (tangieren) – traf – getroffen treffen – trof – getroffen
treiben (schwimmen) – trieb – getrieben drijven – dreef – gedreven
Treibhauseffekt het broeikaseffect (de broeikaseffecten)
trennbar scheidbaar
trennen (abscheiden) – trennte – getrennt afscheiden – scheidde af – afgescheiden
trennen (scheiden) – trennte/-n – getrennt scheiden – scheidde, scheidden – gescheiden
Treppe de trap
Treppengiebelhaus het trapgevelpand (de trapgevelpanden)
Treppenhaus het trappenhuis (de trappenhuizen)
Tresen de toonbank
Treteimer [Müll] de pedaalemmer (de pedaalemmers)
treten – trat/-en – getreten treden – trad, traden – is getreden
treu trouw
Trick de truuk (de truken)
Trick, Kniff, Masche het trucje
Trieb, Lust, Leidenschaft de hartstocht (de hartstochten)
Triebfeder de drijfveer (de drijfveren)
triefen – triefte, trieften – getrieft druipen – droop, dropen – (is) gedropen
trifft komt tegen (tegenkomen)
trimmen (auf Vordermann bringen) – trimmte – getrimmt klaarstomen – stoomde klaar – klaargestoomd
trinken – trank, tranken – getrunken drinken – dronk, dronken – gedronken
Trinkgeld geben een fooi geven
trocken, dürr droog
Trocknung de uitdroging (de uitdrogingen)
Trödelmarkt, Flohmarkt de rommelmarkt (de rommelmarkten)
Trommelfell het trommelvlies (de trommelvliezen)
trösten troosten
trösten – tröstete – getröstet trosten – trostte – getrost
Trott de sleur [geen meervoud]
Trottel, Dödel, Dulli de sukkel (de sukkels)
Trotz der Tatsache, dass… Ondanks het feit dat…
trotz, ungeachtet ondanks
Tschüss! Dag!
Hoi!
Doeg/doei!
Tuch het doekje (de doekjes)
tun – tat, taten – getan doen – deed, deden – gedaan
Tür de deur
Turbulenz de turbulentie (de turbulenties)
Türkisch het Turks
türmen, abhauen er vandoor gaan
Tutorium het tutorium (de tutoria)
Typ, Bauart het type (de types)
typisch typisch
Üben, üben und noch mal üben. Oefenen, oefenen en nog eens oefenen.
über [Reisen], im via
über das ganze Gesicht grinsen van oor tot oor grinsen
über dem Gesetz stehen boven de wet staan
Über den Schaden müssen wir noch ein Mal sprechen. Over de schade moeten we het nog maar eens hebben.
Über diese Sache stolperte das Kabinet. Het cabinet viel op deze zaak.
Über dieses und jenes reden. Praten over koetjes en kalfjes.
über etwas informiert sein geïnformeerd zijn over iets
über etwas verfügen beschikking hebben over iets
überall overal
überall, allenthalben alom
Überbleibsel (von) het overblijfsel (van)
überdacht overdekt
überdeckter Fahrradstand de fietsstalling (de fietsstallingen)
Überdosis de overdosis (de overdosissen/overdoses)
Überdruckventil het overdrukventiel (de ~ventielen)
Übereinstimmung de overeenstemming
überfallen [Kriminalität] – überfiel – überfallen overvallen – overviel – (is) overvallen
überfluten (überschwemmen) – überflutete – überflutet overspoelen – overspoelde – overspoeld
Überführung, Viadukt [Autobahn] de/het viaduct (de viaducten)
Übergangsmetall het overgangsmetaal (de ~metalen)
Übergangszustand de overgangstoestand (de ~toestanden)
übergelaufene Militärs overgelopene militaire
Übergewicht het over(ge)wicht
überhaupt helemaal
überhaupt
überhitzen overhit raaken
Überlandbus de streekbus (de streekbussen)
Übermorgen ist Samstag. Overmorgen is het zaterdag.
überquellen – quoll über – übergequollen uitpuilen – puilde uit – uitgepuild
überqueren – überquerte(n) – überquert oversteken – stak over – is overgesteken
Überraschung de verrassing (de verrassingen)
überreden – überredete – überredet overreden – overredde – overreed
überschatten overschaduwen
überschwemmt sein, unter Wasser stehen blank staan
übersetzen vertaalen
Übersicht, Überblick het overzicht (de overzichten)
übertrieben overdreven
überwachen – überwachte – überwacht toezicht houden op/over
bewaken
überwältigen – überwältigte – überwältigt overmeesteren – overmeesterde – overmeesterd
überwältigend, großartig overweldigend
überweisen – überwies – überwiesen [Geld, Belg.] overmaken – maakte over [overmaakte] – overgemaakt
überzeugen, überreden overtuigen
üble Nachrede, Verunglimpfung de smaad [geen meervoud]
übrigens trouwens
um om
um der Krise die Stirn zu zeigen om de crisis het hoofd te bieden
um die Ecke gucken om het hoekje kijken
Um die Ecke ist eine Werkstatt. Er is een garage om de hoek.
um die Jahrhundertwende rondom de eeuwwisseling
um Hilfe bitten – bat um Hilfe – um Hilfe gebeten inroepen van hulp – riep hulp in – ingeroepen hulp
umarmen – umarmte – umarmt omhelzen – omhelsde – omhelsd
umbauen (ausbauen) – baute um – umgebaut verbouwen – verbouwde – verbouwd
Umfang, Größe de omvang [geen meervoud]
Umgang prägt den Charakter. Wie zich aan een ezel schuurt, krijgt haren.
umgangsspr. Brabanter Brabos
umgebende Länder omringende landen
Umgebung, Umfeld de omgeving
umgehend omgaand
Umkleideraum, Garderobe de kleedkamer
ums Leben kommen, umkommen omkommen – kwam om – is omgekomen
Umsatz de omzet (de omzetten)
umschiffen, umgehen omzeilen
Umschlag [Post] de envelop (de enveloppen)
umso, desto des te
umsonst, vergebens voor nop
Umstand, Verhältnis, Gegebenheit de omstandigheid (de omstandigheden)
Umstieg [Zug, Bus, … etc] de overstap (de overstappen)
umstritten omstreden
umtauschen ruilen
Umweg de omweg (de omwegen)
umwehen – wehte um – umgeweht omwaaien – waaide om – omgewaaid
Umwelt het milieu (de milieus)
Umwelt, Lebensraum de leefomgeving (de leefomgevingen)
Umweltabgeordneter de milieugedeputeerde (de ~gedupteerden)
umweltfreundlich milieuvriendelijk
Umwohner, Anwohner de omwonende (de omwonenden)
umziehen verhuizen
Umzugskarton de verhuisdoos (de verhuisdozen)
unabhängig onafhankelijk
unangenehm onaangenaam
unbelehrbar hardleers
unbeständig onbestandig
unbeugsam, unerschütterlich onverzettelijk
unbezahlbar onbetaalbaar
und en
und Ähnliches (u.Ä.) en dergelijke (e.d.)
und dann hatte sie gerade mal en dan had ze alleen nog maar
Und die Folge davon ist… En het gevolg daarvan is…
Und dir? En met jou?
Und es sorgt für viel Unruhe. En het zorgt voor veel onrust.
Und ich füge hinzu: Ich habe das schweren Herzens getan. En ik zeg erbij: dat was met pijn in het hart.
und so weiter enzovoort (enz.)
Und was wenn’s nicht klappt? Wat nou als het niet lukt?
Und wie ist dein Salat? En hoe is jouw salade?
Und wie sitzen sie? (z.B. Hosen) En hoe zitten ze?
Uneinigkeit, Zerrissenheit, geteilte Meinungen de verdeeldheit
unendlich oneindig
Unendlichkeit de oneindigheid (de oneindigheden)
ungeachtet ongeacht
Ungefähr ein halbes Kilo Andivien und ein Kilo Kartoffeln. Ongeveer een halve kilo andijvie en een kilo aardappels.
ungefähr, etwa ongeveer
ungerade Zahlen oneven getallen
ungerührt onaangedaan
ungesund ongezond
ungesunder Snack de vette snack
Ungewohntheit, Unerfahrenheit de onwennigheid
Ungeziefer het ongedierte [geen meervoud]
ungezogen, böse [mit Kindern] stout
unglaublich ongelofelijk
unglaublich, aber wahr raar maar waar
Unglück
Unfall
het ongeluk (de ongelukken)
het ongeval (de ongevallen)
Unglücksfall de tegenvaller
unheimlich onheimisch
unheimlich, gruselig eng
unhöflich onbeleefd
unnötig, überflüssig overbodig
unnütz, nutzlos nutteloos
unpraktisch onhandig
Unrecht het onrecht (de onrechten)
unregelmäßig onregelmatig
uns ons
uns blieb doch schon das eine oder andere erspart ons bleef toch wel het een en ander bespaard
Uns fehlte nichts. We mankeerden niets.
unschön, unfreundlich onaardig
Unser Geldautomat ist vorübergehend außer Betrieb. Onze pinautomaat is tijdelijk buiten werking.
Unser Land macht wirtschaftlich schwierige Zeiten durch. Ons land maakt economisch moeilijke tijden door.
unsere Adresse ons adres („ons“ wegens „het adres“)
Unsere Nachbarn kommen morgen zum Essen. Onze buren komen morgen eten.
unsere Unterrichtsstunde onze les („onze“ wegens „de les“)
Unsicherheit de onzekerheid (de onzekerheden)
Unsinn de onzin
de gekheid
unsinnig onzinnig
unten beneden
unter onder
unter anderem onder meer
onder andere
unter den Tisch fallen lassen onder tafel schuiven
unter der Bedingung, dass mits
unter einander onder elkaar
unter Wasser stehen onder water staan
unter’s Auto/unter die Räder gekommen onder de auto gekomen (onder de auto komen)
unterbezahlt onderbetaald
Unterdrückung de onderdrukking
de verdrukking
unterhalten (versorgen) – unterhielt – unterhalten onderhouden – onderhield – onderhouden
Unterkörper het onderlichaam (de onderlichaams)
Unterkunft, Unterschlupf het onderkomen (de onderkomens)
Unternehmer der ondernemer (de ondernemers)
Unterricht, Lektion de les (de lessen)
unterrichtet geeft les (lesgeven)
unterschätzen – unterschätzte – unterschätzt onderschatten – onderschatte – onderschat
unterscheiden onderscheiden
Unterschied het verschil (de verschillen)
Unterschied zu het verschil met
Unterseite, Unterkante de onderkant (de onderkanten)
unterstrichen onderstreept
unterstützen ondersteunen
Unterstützung de steun [geen meervoud]
untersuchen onderzoeken
Untersuchung [Medizin]
Test, Examen
de keuring
Untersuchungen zufolge leben weniger gebildete Menschen durchschnittlich 12 Jahre kürzer. Volgens onderzoek leven laagopgeleide mensen gemiddeld 12 jaar korter.
untertauchen – tauchte unter – untergetaucht onderduiken – dook onder – is ondergedoken
Untertitel de ondertitel (de ondertitels)
Unterwäsche het ondergoed
unterwegs onderweg
unterwegs sein op stap zijn
Untreue de ontrouw [geen meervoud]
unverschämt, impertinent impertinent
Unvollkommenheit de onvolkomenheid (de onvolkomenheden)
unvorhersehbar onvoorspelbaar
Unwetter het onweer
unwiderstehlich onweerstaanbaar
Urheberrecht het auteursrecht
Urinprobe het urinemonster (de urinemonsters)
Urlaub de vakantie (de vakanties)
Urlauber de vakantieganger (de vakantiegangers)
Urlaubstag de vakantiedag (de ~dagen)
ursprünglich, natürlich oorspronkelijk
van oorsprong
van nature
Urteil [Gericht] het vonnis (de vonnissen)
Vase de vaas
Vater de vader (de vaders)
vegetarisches vegetarische (vegetarisch)
Venedig Venetië
verabreden afspreken
Verabredung treffen de afspraak maken
Verändere, wenn nötig, die Form. Verander zo nodig de vorm.
verändert veranderd (veranderen)
verändert, angepasst aangepast (aanpassen)
Veränderung de verandering (de veranderingen)
verantworten – verantwortete – verantwortet verantwoorden – verantwoordde – verantwoord
verantwortlich aansprakelijk
verantwortlich sein für belast zijn met
verarmen (verlottern) – verarmte – verarmt verpauperen – verpauperde – is verpauperd
Verb het verbum
Verbesserung de verbetering (de verbeteringen)
Verbesserungsvorschlag het voorstel van verbetering (de voorstellen van verbetering)
verbieten (untersagen) – verbot/-en – verboten verbieden – verbood, verboden – verboden
verbinde [am Telefon] verbind door (doorverbinden)
Verbindung de verbinding
verbraucht werden für – wurde verbraucht – ist verbraucht worden opgaan aan – ging op aan – is opgegaan
Verbrechen gegen die Menschlichkeit de misdaad tegen de menselijkheid
Verbrechen, Delikt het delict (de delicten)
Verbreitung de verspreiding (de verspreidingen)
Verbreitung einer Krankheit de verspreiding van een ziekte
Verdächtige(r) de verdachte (de verdachten)
verdächtigt werden etwas entwendet zu haben verdacht worden van iets te ontvreemd hebben
Verderben het verderf [geen meervoud]
verderben (verpfuschen) – verdarb, verdarben – (ist) verdorben bederven – bedierft, bedierven – (is) bedorven
verdienen verdienen
Verdopplung de verdubbeling (de verdubbelingen)
verdreifachen – verdreifachte – verdreifacht verdrievoudigen – verdrievoudigde – verdrievoudigd
verehren (anbeten) – verehrte – verehrt adoreren – adoreerde – geadoreerd
Verein, Vereinigung de vereniging (de verenigingen)
Vereinigte Nationen de Verenigde Naties (VN)
Verflechtung [Vermischung] de verstrengeling (de verstrengelingen)
verfolgen – verfolgte – verfolgt volgen – volgde – gevolgd
Verfolgung de achtervolging (de achtervolgingen)
verfügbar [Wohnung: bezugsfertig], vorhanden beschikbaar
Verfügbarkeit de beschikbaarheid
Verführer de verleider (de verleiders)
vergangenen/letzten [Zeit/Tage/Wochen…] afgelopen
Vergangenheit het verleden
vergessen – vergaß, vergaßen – vergessen vergeten – vergat, vergaten – (is) vergeten
vergesslich vergeetachtig
vergewaltigen – vergewaltigte – vergewaltigt verkrachten – verkrachtte – verkracht
Vergewaltiger de fraudeur (de fraudeurs)
de fraudeuse (de fraudeuses)
vergleichbar vergelijkbaar
vergleichen – verglich – verglichen vergelijken – vergeleek – vergeleken
Vergnügen, Belustigung, Entertainment het vermaak (de vermaken)
vergriffen, ausverkauft uitverkocht
verhaften – verhaftete – verhaftet aanhouden – hield aan – aangehouden
Verhaltensbiologe de gedragsbioloog (de gedragsbiologen)
Verhältnis, Beziehung de verhouding (de verhoudingen)
Verhältnismäßigkeit, Proportionalität de evenredigheid
verhandeln onderhandelen
negotiëren
Verhandlungssache de onderhandelingszaak
verheerend verwoestend
verheiratet gehuwd, getrouwd
verhindern (vorbeugen) – verhinderte(n) – verhindert voorkomen – voorkwam(en) – voorkomen
verirren, verlaufen verdwalen
verkappt, versteckt, getarnt verkapt
Verkäufer
Verkäuferin
de verkoper (de verkopers)
de verkoopster (de verkoopsters)
Verkaufsstand de stand (de stands)
Verkehr het verkeer
Verkehrsampel het stoplich (de stoplichten)
Verkehrsteilnehmer de weggebruiker (de weggebruikers)
verkohlen verkolen
verlagern – verlagerte – verlagert verplaatsen – verplaatste – verplaatst
verlängern verlengen
verlängern, fortschreiben, kaputt reißen doortrekken
verlassen – verließ(en) – verlassen verlaten – verliet(en) – verlaten
Verlegenheit, Schüchternheit de verlegenheid
Verleger [Buch] de uitgever
verleihen [Preis etc.] uitreiken – reikte uit – uitgereikt
Verletzung de blessure (blessuren, blessures)
Verliebtheit de verlieftheid (de verliefheden)
verlieren – verlor/-en – verloren verliezen – verloor, verloren – verloren
Verlust het verlies (de verliezen)
vermeiden – vermied/-en – vermieden vermijden – vermeed, vermeden – vermeden
vermieten verhuren
Vermieter de verhuurder (de verhuurders)
Vermittlung de bemiddeling (de bedmiddelingen)
vermutlich, anscheinend, wohl vermoedelijk
Vernachlässigung de verwaarlozing (de verwaarlozingen)
Vernehmung, Verhör het verhoor (de verhoren)
Vernichtung de vernietiging (de vernietigingen)
vernünftig verstandig
Verpackung de verpakking (de verpakkingen)
verpassen (verfehlen, versäumen, fehlen) missen – miste – gemist
verpasst gemist (missen)
verpfeifen – verpfiff – verpfiffen verlinken – verlinkte – verlinkt
verpflichtet, vorgeschrieben verplicht
Verpiss dich! Rot op!
verpissen (abdampfen) – verpisste – verpisst oprotten – rotte op – opgerot
verrottete Pflanzen planten die verrot zijn
verrückt sein niet goed wijs zijn
verrückt sein auf jemanden/etwas gek zijn op iemand/iets
Versagensangst de faalangst (de faalangsten)
Versalzung de verzilting (de verziltingen)
Versammlung, Besprechung de vergadering (de vergaderingen)
verschaffen (geben, liefern) – verschaffte – verschafft verstrekken – verstrekte – verstrekt
verschaffen – verschafte – verschaft
verschicken – verschickte – verschickt zenden – zond – gezonden
verschieben (hinausschieben) – verschob – verschoben uistellen – stelde uit – uitgesteld
verschiedene verschillende
verschlingen – verschlang – verschlungen opslokken – slokte op – opgeslokt
verschwenden (vergeuden) – verschwendete – verschwendet verkwisten – verkwistte – verkwist
verschwinden – verschwand – verschwunden verdwijnen – verdween – is verdwenen
Versehen, Irrtum de vergissing (de vergissingen)
versengen verschroeien – verschroeide – verschroeid
versessen sein auf jemanden/etwas dol zijn op iemand/iets
versetzt werden [Schule] (übergehen) – wurde versetzt – ist versetzt worden overgaan – ging over – is over gegaan
Version de versie (de versies)
Verspätung de vertraging (de vertragingen)
versperren – versperrte – versperrt versperren – versperde – versperd
versprechen beloven
Versprechen de belofte (de beloftes)
Verständnis, Einsicht, Vorstellung het begrip [geen meervoud]
verstaucht verstuikt
verstecken (verbergen) – versteckte – versteckt verbergen – verborg – verborgen
verstecken spielen verstoppertje spelen
versteckt vor den Kindern verstopt voor de kinderen
verstehen (begreifen) [inhaltlich] – verstand, verstanden – verstanden begrijpen – begreep, begrepen – begrepen
Versuch [nicht Experiment] de poging (de pogingen)
versuchen (probieren) – versuchte – versucht proberen – probeerde(n) – geprobeerd
Versuchskaninchen het proefkonijntje (de proefkonijntjes)
Versuchsperson de proefpersoon (de proefpersonen)
Verteidigungsminister de minister van Defensie
verteilen, austeilen uitdelen
Vertiefung het holletje
Vertrauen het vertrouwen [geen meervoud]
vertreten (darstellen) – vertrat – vertreten vertegenwoordigen – vertegenwoordigde – vertegenwoordigd
verursachen, hervorrufen veroorzaaken
verwahrlosen, vernachlässigen verwaarlozen
verwalten (managen) – verwaltete – verwaltet beheren – beheerde – beheerd
Verwaltung het beheer [geen meervoud]
Verwaltungskosten administratiekosten (geen enkelvoud)
verwechseln verwarren
verwehren weren
verweigern (ablehnen) – verweigerte – verweigert weigeren – weigerde – geweigerd
verweisen (weiterreichen) – verwieß/verwiesen – verwiesen verwijzen – verwees – verwezen
verwirrend verwarrend
verwittern, verschleißen verweren
verwunderlich verwonderlijk
Verwüstung, Zerstörung de vernieling (de vernielingen)
Verzeihung! Entschuldigung! Neem mij niet kwalijk!
Neemt u mij niet kwalijk!
verzichten auf, absehen von afzien van
Verzweiflungstat de wanhoopsdaad (de wanhoopsdaden)
viel – mehr (als) – (das) meiste veel – meer (dan) – (het) meest
viel ausmachen veel ertoe doen
Viel Erfolg! Veel succes!
Viel Spaß damit! Veel plezier ermee!
Viel Spaß! Veel plezier!
viel zu tun druk
viele veel
viele Grüße an doe de groeten aan (de groeten doen aan)
Viele Niederländer haben es nicht so mit unseren deutschen Nachbarn. Veel Nederlanders hebben het niet zo op onze Duitse buurtjes.
viele Tomaten veel tomaten (NICHT „vele“)
vielen, allerlei allerlei
vielleicht, vermutlich, möglicherweise misschien
wellicht
Vielmehr geht es darum… Veeleer gaat het erom…
vielseitig veelzijdig
ruim
vielseitig – vielseitiger – am vielseitigsten ruim – ruimer – het ruimest
vielversprechend veelbelovend
Vielzahl, Fülle de veelheid (de veelheden)
vier vier
Viertel het kwart
Viertel, Stadtteil
Nähe
de buurt
Viertelstunde het kwartier (de kwartieren)
Vignette het vignet (de vignetten)
violett paars
Vögel können beispielsweise auch… Vogels kunnen bijvoorbeeld ook…
Vogelscheuche de vogelschrikker (de vogelschrikkers)
voher, bevor, ehe alvorens
Vokabular, Wortschatz de woordenschat
Vokal de klinker (de klinkers)
Volkskrankheit de volksziekte (de volkszieten/s)
voll vol
voll [betrunken, Vlaams] zatt
vollauf volop
voller Fahrpreis vol tarief
völlig, vollständig volledig
vollkommen kostenlos geheel gratis
vollkommen, perfekt volmaakt
vollständig, lückenlos volledig(e)
Vollzeitjob de voltijds(e) job (de ~ jobs)
Volt de volt
vom Süden her zieht Regen auf vanuit het zuiden trekt regen op
vom Thema/Weg abkommen – kam ab – abgekommen afdwalen – dwaalde af – afgedwaald
vom Tisch sein van de baan zijn
von van
Von der ersten bis zur vierten Klasse… Vanaf de eerste tot en met (t/m) de vierde klas…
von der Rolle sein de kluts kwijt zijn
von etwas ausgehen van iets uitgaan
von etwas eine Idee bekommen een idee krijgen van iets
von etwas Gebrauch machen, sich einer Sache bedienen gebruik maken van iets
von Haus aus van huis uit
von jeher, von alters her, seit eh und je van oudsher
von klein auf van jongsafaan
von Kopf bis Fuß van top tot teen
von selbst, von sich aus vanzelf
von, über
in [z.B. „in zwei Wochen]
over
Vor 10 Minuten stand sie in der Küche und telefonierte. 10 minuten geleden stond ze in de keuken te telefoneren.
vor allem, insbesondere vooral
vor Angst van schrik
vor etwas warnen – warnte – gewarnt waarschuwen voor – waarschuwde – gewaarschuwd
vor Gericht erscheinen terecht staan voor
vor zwei Wochen twee weken geleden
vor
für
voor
voraus, voran, an erster Stelle voorop
Voraussetzung, Bedingung de voorwarde (de voorwaarden/voorwaardes)
vorbehalten – behielt vor – vorbehalten voorbehouden – behield voor – voorbehouden
vorbei voorbij
vorbereiten voorbereiden
vorbildlich voorbeeldig
vorerst voorkeur
Vorfahren de voorouders
Vorgänger de voorganger (de voorgangers)
vorgestern eergisteren
Vorgestern war Dienstag. Eergisteren was het dinstag.
vorher, im Voraus van tevoren
vorhersagen voorspéllen
vorkommen – kam vor – ist vorgekommen vóórkomen – kwam voor – is voorgekomen
vorläufig, zunächst voorlopig
Vorleger, Decke het kleedje (de kleedjes)
vorlesen, verlesen oplezen
voorlezen
Vorlesung het college (de colleges)
vorletzte voorlaatste
vormalig, ehemalig voormalig
Vorname de voornaam
Vorratsglas het stopflesje
Vorreiter, Trendsetter de voortrekker (de voortrekkers)
Vorsatz, Absicht, Plan het voornemen (de voornemens)
Vorschlag het voorstel
de voorslag
Vorschulkind, Knirps de kleuter (de kleuter)
vorsichtig voorzichtig
Vorspeise het voorgerecht
Vorstand, Leitung het bestuur
Vorstellung de voorstelling (de voorstellingen)
vorstoßen (vorrücken) – stieß vor – vorgestoßen oprukken – rukte op – opgerukt
Vorteil, Vergünstigung, Nutzen het voordeel (de voordelen)
vorteilig
nachteilig
voordelig
nadelig
Vorurteil het vooroordeel (de vooroordelen)
Vorverkauf de voorverkoop (de voorverkopen)
vorzeitig voortijdig
Vulkan de vulkaan (de vulkanen)
Waage de weegschaal
wach wakker
wachsen [z.B. Wirtschaft] groeien
Wächter, Aufseher de bewaker
wagen, trauen durven
wagen
wähl kies (kiezen)
Wahl de keuze (de keuzen)
Wahl, Urnengang, Bevorzugung de verkiezing (de verkiezingen)
wählen (aussuchen) – wählte, wählten – gewählt kiezen – koos, koozen – gekozen
Wähler [Politik] de kiezer (de kiezers)
Wahlkreis de kieskring (de kieskringen)
Wahllokal het stemlokaal
Wahlspruch [eines Staates] de wapenspreuk
wahr, auf Tatsachen beruhend waargebeurd
Während des Fahrens wird der Akku mit Bremsenergie und Ladestrom aus dem Motor aufgeladen. Tijdens het rijden wordt de accu opgeladen met remenergie en met laadstroom uit de motor
während eines Aufenthalts in Kenia tijdens een verblijf in Kenia
während, derweil, wogegen terwijl
Wahrheit de waarheid (de waarheden)
wahrnehmen, bemerken, sehen – nahm wahr – wahr genommen waarnemen – nam waar – waargenomen
wahrscheinlich waarschijnlijk
Wahrscheinlichkeit de waarschijnlijkheid (de waarschijnlijkheden)
Wal de walvis (de walvissen)
Wald het bos (de bossen)
Waldweg het bospad (de bospaden)
Wallonien ist von der Kohle- und Stahlindustrie abhängig gewesen. Wallonië is afhankelijk geweest van de kolen- en staalindustrie.
wallonische Parteien de waalse partijen
Walnuss de walnoot (de walnoten)
Wand, Mauer
die Mauer [die Berliner Mauer]
de muur (de muren)
de Muur
Wandermesse de wandelbeurs
Wandern wandelen
Wanderreise de wandelreis
Wanderung da wandelexcursie (de wandelexcursies)
Wange de wang
wann wanneer
Wann ist es dort Sommer? Wanneer is het daar zomer?
war was (zijn)
War der Weg (Anfahrt) stressig? Was het druk op de weg?
War der Zug pünktlich? Was de trein op tijd?
waren sehr traurig wegen/trauern um hebben verdriet gehad om (verdriet hebben om)
warm warm
Wärme de warmte
Warteliste de wachtlijst
warten wachten
Wartende, Anrufer wachtenden (de wachtender)
Warum damit aufhalten? Waarom daarme bezig te houden?
Warum ist es für Grundeigentümer interessant Wohnung auf Wasser zu bauen? Waarom is het voor grondeigenaren interessant om woningen op water te bouwen?
Warum sollte ich? Waarom zou ik?
Warum? Waarom?
was wat
Was (für) ein Wahnsinn! Wat een waanzin!
Was darf’s sein? (Einkauf) Zeg het maar.
Was den Lückentext betrifft… Wat de gatentest betreft…
Was fällt an der Grafik am meisten auf? Wat valt het meeste op in de grefiek?
Was fehlt Ihnen?
Was ist los?
Wat is er aan de hand?
Was für ein Jammer. Wat jammer.
Was für ein Unsinn! Wat een onzin!
Was für ein Wetter, oder? Wat een weer, hè?
was für ein
welches
wat voor
welk/welke
Was für/Welch‘ ein Zufall! Wat toevallig!
Was hälst du von…? Wat find je van…?
Was hältst du von der Suppe? Wat vind je van de soep?
Was hast du die ganzen Jahre getrieben/angestellt? Wat heb jij allemaal uitgespookt de afgelopen jaaren?
Was hast du Samstag gemacht? Wat heb je zaterdag gedaan?
Was hatten sie sich ausgedacht? Wat hadden ze verzonnen?
Was ich noch ein Mal betonen wollte. Wat ik wilde noch één keer beklemtonen.
Was ist damit nicht in Ordnung? Wat mankeert eraan?
Was ist der Sinn des Lebens? Wat is de zin van het bestaan?
Was ist passiert? Wat is er gebeurd?
Was kann man daran/dagegen machen? Wat is er aan te doen?
Was machen sie da? Wat doen ze daar?
Was machst du (so)? Wat doe je?
Was machst du denn da? Wat ben jij nou aan het doen?
Was machst du dieses Jahr an den Feiertagen? Wat doe je dit jaar met de feestdagen?
Was meinen Sie mit ‚tiptop‘? Wat bedoelt u met ‚tiptop‘?
Was sagst du? [informell] Wablieft?
Was sie alle reden, das ist mir ein Rätsel. Wat ze allemaal brabbelen dat is me een raadsel.
Was sind die Vor- und Nachteile von Genveränderungen? Wat zijn de voordelen en de nadelen van genetische modificatie?
Was soll ich damit? Wat moet ik ermee?
Was tue ich, wenn meine (OV-)Karte gestohlen wurde oder ich sie vergessen habe? Wat doe ik,als mijn kaart gestolen is of ik hem verloren ben?
Was weiß ich! Weet ik wat!
Weet ik veel!
Was wir machen/tun ist Folgendes: Wat we doen is als volgt:
Was würdest du tun, wenn du dein Leben noch mal neu beginnen könntest? Wat zou je doen als je je leven opnieuw mocht beginnen?
Was?
Nicht wahr?
Hè?
Waschbecken de wasbak (de wasbakken)
de wastafel (de wastafels)
waschecht, richtig rasecht
Wäscheleine de waslijn (de waslijnen)
waschen – wusch/-en – gewaschen wassen – waste, wasten – gewassen
Wäschetrockner de wasdroger (de wasdrogers)
Waschmaschine de wasmachine
Waschmittel het wasmiddel (de wasmiddelen)
Wasser het water
Wasserbehörde het waterschap (de waterschappen)
Wasserdampf de waterdamp [geem meervoud]
wasserdicht waterdicht
Wasserschaden, Leck de lekkage (de lekkages)
Wasserstand het waterpeil (de waterpeilen)
Wattwanderung het wadlopen
WC de wc
WC-Brille, Klobrille de wc-bril (de wc-brillen)
Website de website
Wechsel die Rollen. Wissel van rol.
Wechselspannung de wisselspanning (de ~spanningen)
wecke maak wakker (wakker maken)
weder… noch… noch… noch…
Weg, Pfad het pad (de paden)
Wegbeschreibung de routebeschrijving
wegen wegens
Wegen der starken Vermutung, dass dort etwas nicht stimmte, beschloss die Polizei die Website zu schließen. De politie besloot de website te sluiten vanwege de sterke vermoeden dat er iets niet klopte.
wegen, seitens vanwege
wegwerfen (wegschmeißen) – warf weg – weggeworfen wegsmijten – smeet weg – weggesmeten
wehen – wehte/-n – geweht waaien – woei, woeien – gewaaid
Wehr [Wasser] de waterkering (de waterkeringen)
wehrhaft, wehrfähig weerbaar
weiblich vrouwelijk
Weiche [Schienenverkehr] de/het wissel (de wissels)
Weide de wei (de weien)
Weihnachtsbaum de kerstboom
Weihnachtsmann de kerstman
Weil ich selbst nun auch kein Geld mehr abheben kann. Omdat ik nu zelf ook geen geld kan ophalen.
weil sie davon überzeugt sind omdat ze ervan overtuigd zijn
weil, da, darum omdat
Wein de wijn (de wijnen)
weinen (flennen, heulen) – weinte – geweint huilen – huilde – gehuild
weisen (zeigen) – wies/-en – gewiesen wijzen – wees, wezen – gewezen
weiß (Farbe) wit
Weißkohl de witte kool
weit (z.B. Kleidung) wijd
weit [Entfernung] ver
weit entfernt ver verwijdert
weit, geräumig ruim
weiter, ferner verder
voorts
weiterführende Schule(n) het voortgezet onderwijs [geen meervoud]
weiterradeln, weiter Radfahren door blijven fietsen
weiterspielen doorspeelen
weitgehend verregaand
weitreichend, weitgehend verstrekkend
Welche Erfindung wurde zuerst an Tieren getestet? Welke uitvinding werd eerst op dieren getest?
Welche Größe haben Sie? Welke maat hebt u?
welche Hausnummer welk nummer
Welche Marke suchen Sie? Welk merk zoekt u?
Welche Stadt könnte das sein? Welke stad zou dit zijn?
Welche Ursachen kann das haben? Welke oorzaken kan dit hebben?
welche(r)/was für ein welk(e)
welchem welk
Welcher Tag ist heute eigentlich? Welke dag is het eigenlijk vandaag?
Weltanschauung de levensbeschouwing (de levensbeschouwingen)
Weltkrieg de wereldoorlog (de wereldoorlogen)
Weltraum; hier: Raum, Räumlichkeit de ruimte (de ruimten)
weltweit mondiaal
wereldwijd
wendig wendbaar
wenig – weniger (als) – (das) wenigste weinig – minder (dan) – (het) minst
weniger schädliche Abgase minder schadelijke uitlaatgassen
weniger streng minder streng
wenigstens, jedenfalls, überhaupt tenminste
Wenn das Bällchen etwas berührt, bekommt man Punkte. Als het balletje iets raakt, krijg je punten.
Wenn das der Fall ist, dann ist das eine komfortable Position. Als dat het geval is, dan is dat een comfortable positie.
Wenn das nicht passiert/geschieht,… Als dat niet gebeurd…
wenn der Automarkt anzieht als de automarkt aantrekt
Wenn du keine Furcht hättest, bräuchtest du kein Mitglied werden. Als je er niet tegen op zou zien, hoefde je geen lid worden.
Wenn du selbst kein Handy hast… Wanneer je zelf geen gsm hebt…
Wenn eine Ampel rot ist,… Als een stoplich op rood staat …
wenn er erwachsen ist als hij volwassen is
wenn es um sexuelle Straftaten geht als het om seksuele delicten gaat
Wenn ich du wäre, dann bliebe ich ein paar Tage zu Haus. Als ik jou zou zijn, bleef ik een paar dagen thuis.
Wenn ich du wäre, würde ich das nicht tun. Als ik jou was, zou ik das niet doen.
Wenn ich ehrlich bin, denke ich das auch. Als ik eerlijk ben, denk ik dat ook.
Wenn ich so frei sein darf… Als ik zo vrij mag zijn…
Wenn ja, wann und mit wem? Zo ja, wanneer en met wie?
Wenn man auf Personen verweist benutzt man… Als je verwijst naar personen gebruik je….
wenn man bereit ist als je bereid bent
Wenn Sie da vorbei kommen… Als u daarlangs komt…
Wenn wir nicht miteinander sprechen und du nicht lesen könntest, könnte man kaum mit Mitmenschen kommunizieren. Als we niet met elkaar konden spreken en als je niet kon lezen, kon je nauwelijks met je medemens communiceren.
wenn, falls indien
Wenn’s sein muss… Als het moet…
wenn
als
als
wer wie
Wer bist du? Wie ben jij?
Wer damit etwas angefangen kann… Wie daarmee iets kan beginnen…
Wer ist denn an der Reihe? Wie is er aan de beurt?
Wer ist jünger? Wie is jonger?
Wer kann sie unterscheiden? Wie kan ze onderscheiden?
Wer kommt heute? Wie komen er vandaag?
Wer weiß… Wie weet…
Werbematerial het reclamemateriaal (de reclamemateriaalen)
werben – warb – geworben werven – wierf – geworven
Werdegang de ontwikkelingsgang (de ~gangen)
werden – wurde, wurden – ist geworden worden – werd, werden – is geworden
werden (sollen) – wurde, wurden – geworden zullen – zou, zouden – —
werfen gooien
werfen – warf/-en – geworfen werpen – wierp, wierpen – geworpen
Werkzeug het gereedschap (de gereedschappen)
Werkzeugkasten de gereedschapskist
wertbeständig waardevast
wertschätzen – schätzte wert – wertgeschätzt waarderen – waardeerde – gewaardeerd
wertvolle Dinge de dierbare dingen
wesentlich, entscheidend, ausschlaggebend cruciaal
Wespe de wesp (de wespen)
wessen wiens
van wie
Weste het west
Westen het westen
Wetter het weer
Wetterbericht het weerbericht (de weerberichten)
Wettkampf, Fußballspiel het wedstrijdje (de wedstrijd)
Wettstreit, Wettbewerb de wedstrijd (de wedstrijden)
wichtig belangrijk
widersetzen – widersetze – widersetzt verzetten – verzette – verzet
Widerstand de weerstand (de weerstanden)
Widerstandsheld de verzetsheld (de verzetshelden)
Widerstandsmessung de weerstandsmeting (de ~metingen)
widerstehen – widerstand – widerstanden weerstaan – weerstond – weerstaan
widrig, widerlich, eklig naar/nare
wie hoe
Wie ärgerlich. Wat vervelend.
wie auch immer hoe dan ook
Wie blöd/langweilig! Wat vervelend!
Wie buchstabierst du das? Hoe spel je dat?
Wie dumm/blöd! Wat naar!
Wat erg!
wie eingangs erwähnt zoals in de aanhef vermeld
Wie findest du die Suppe? Hoe vind je de soep?
Wie findest du…? Hoe vind je…?
Wie geht’s? Hoe gaat het (met jou)?
Hoe is het (met jou)?
Wie hat sich deine Einstellung dazu im Laufe der Zeit verändert? Hoe is je instelling erover veranderd binnen de tijd?
Wie heißt das auf Niederländisch? Wat is dat in het Nederlands?
Wie heißt du? Hoe heet jij?
Wie hoch sind seine Gewinnchancen? Hoe hoog is die kans dat ie kan winnen?
wie ihr wisst zoals jullie weten
Wie ist dein Name? Wat is jouw naam?
Wie ist dein Vorname/Nachnahme? Wat is jij voornaam/achternaam?
Wie ist deine Adresse? Wat is je/jouw adres?
Wie meinst du das? Hoe bedoel je dat?
Wie schön! Wat leuk/lekker/gezellig.
Wie sieht die Struktur aus? Hoe ziet de stuctuur eruit?
Wie sind Wörter in unserem Kopf gespeichert? Hoe zijn de woorden in ons hoofd opgeslagen?
Wie spät ist es? Hoe laat is het?
Wie steht’s mit…
Wie sieht es mit … aus?
Hoe staat het met…
Wie teuer is die Andivi? Hoe duur is de andijvie?
Wie viel Geld überweist du mir auf mein Konto? Hoeveel geld schrijf je over op mijn rekening?
Wie viel kann ich hierfür verlangen? [Geld] Hoeveel kan ik hiervoor vragen?
Wie viel kostet eine kleine Packung Champignons? Hoeveel kost een klein bakje champignons?
wie viel(e) hoeveel
Wie viele Menschen sind hier umgekommen? Hoeveel mensen zijn hier omgekomen?
wie, als wenn, so wie zoals
Wie/Woher kommt das? Hoe kommt dat?
wie
gerade [Zeit]
net
wieder weer
wiederherstellen (reparieren) – stellte wieder her – wiederhergestellt herstellen – herstelde – hersteld
wiederholen – wiederholte – wiederholt herhalen – herhaalde – herhaald
wiederholt herhaalt (herhalen)
Wiederholungsprüfung het herexamen
de herkansing (de herkansingen)
Wiederverwendung, Wiederverwertung het hergebruik [geen meervoud]
wiegen – wog/-en – gewogen wegen – woog, wogen – gewogen
wiehern – wieherte – gewiehert hinniken – hinnikte – gehinnikt
wieso hoezo
Will sagen (das heißt)… Dat wil zeggen…
willkommen welkom
Willkommensbrief de welkomstbrief
willkürlich, beliebig, zufällig willekeurig
Wimper de wimper (de wimperen)
Windhose de windhoos (de windhozen)
Windmühle de windmolen
Windstärke, Windkraft de windkracht (de windkrachten)
Wingeschwindigkeit de windsnelheid (de windsnelheden)
Wink, Hinweis de hint (de hints)
Winter de winter (de winters)
winzig piepklein
wir we
Wir bereiten uns auf eine Wanderreise vor. Wij bereiden ons voor op een wandelreis.
Wir brauchen keine Badewanne. Wij hoeven geen bad.
Wir freuen uns auf… We verheugen ons op…
Wir haben den Eindruck, dass es ihnen gut geht. We hebben de indruk dat het goed met ze gaat.
Wir haben die Wähler um Hilfe gebeten. We hebben de kiezers om hulp gevraagd.
Wir haben über den Film sehr gelacht. We hebben erg om de film gelachen.
Wir haben uns alle verlaufen. We zijn allemaal verdwaald.
Wir hoffen mit diesem Buch ein klein bisschen zu der Verbesserung der Situation bei zu tragen. Wij hopen met dit boek een klein beetje bij te dragen tot de verbetering van de situatie.
Wir hören Text 1. We luisteren naar tekst 1.
Wir kauften meterweise Stoff. We kochten meters stof.
Wir kennen einander drei Jahre. We kennen elkaar drie jaar.
Wir sind geradelt/Fahrrad gefahren. We hebben gefietst. („hebben“ omdat zonder bestemming)
Wir sind um 9 Uhr mit dem Kurs angefangen. Wij zijn om 9.00 uur met de cursus begonnen.
Wir sind zu zweit. We zijn met z’n tweeën.
Wir stimmen über Themen ab und lassen uns nichts links oder rechts zuordnen. Wij stemmen per onderwerp en laten ons niet links of rechts indelen.
wir überspringen auch Kapitel we slaan ook hoofdstukken over
wir waschen uns wij wassen ons
Wir werden damit Geld verdienen. Wij gaan daarmee geld verdienen.
Wir werden mal die realistischen Gegebenheiten nachstellen. We zullen even de realistische omstandigheden nabootsen.
Wir wollen nämlich alles, was sich auf die gleiche Art verhält, auch auf die gleiche Art beschreiben können. Wij willen namelijk alles wat op dezelfde manier bedraagd op dezelfde manier kunnen beschrijven.
wirbelnd wervelend
Wirbelsturm de wervelwind (de wervelwinden)
wirklich, echt heus
wirkungsvoll doeltreffend
wischen – wischte – gewischt afnemen – nam af – afgenomen
wischen (Computer: löschen) – wischte – gewischt wissen – wiste – gewist
wischen, feudeln dweilen
wissen – wusste, wussten – gewusst weten – wist, wisten – geweten
Wissen Sie vielleicht auch, ob der Zug Verspätung hat? Weet u misschien ook of de trein vertraging heeft?
Wissen Sie vielleicht auch…? Weet u misschien ook…?
Wissenschaft de wetenschap
Witwe de weduwe (de weduwen/weduwes)
witzig grappig
WLAN WiFi
Wo ist Tante Lena? – Die musste leider arbeiten. Waar is tante Lena? – Die moest helaas werken. („die“ bij personen)
Wo kann sie anprobieren? (Kleidung) Waar kan ik ze passen?
Wo kommst du her? Waar kom je vandaan?
Wo kommt es nun, dass… Waar komt het nu door dat…
Wo steht das? [im Buch] Waar staat dat?
Wo wohnst du? Waar woon je?
wo
wahr
waar
Woche het weekje (de week)
Wochenende het weekend
Wodurch unterscheidet sich die Bienensprache noch von der Menschensprache? Waarin verschilt bijentaal nog meer van mensentaal?
woher waar … vandaan
wohin waarnaartoe
Wohl, Gemeinwohl het welzijn [geen meervoud]
wohlhabend, vermögend gefortuneerd
Wohlstand de welvaart
wohlüberlegt weloverwogen
Wohn(ungs)genossenschaft de woningcorporatie (de woningcorporaties)
wohnen wonen
Wohnen Sie auch in Groningen? Woont u ook in Groningen?
wohnen, übernachten, logieren logeren
Wohngemeinschaft, WG de woongroep (de woongroepen)
Wohnraum de woomruimte
Wohnraumbeschaffung, Unterkunft de huisvesting (de huisvestigen)
Wohnst du schon lange in Groningen? Woon je al lang in Groningen?
Wohnumstände de woonomstandigheid (de woonomstandigheden)
Wohnung de woning
Wohnung im Obergeschoss de bovenwoning
Wohnungsamt het woningsbureau (de woningsbureaus)
Wohnungsangebot het woningsaanbod [geen meervoud]
Wohnungsbaugesetz de Woningswet (de wetten)
Wohnungsbaupolitik het volkshuisvestingsbeleid [geen meervoud]
Wohnungstypen soorte woonruimte
Wohnungswahl de woningkeuze (de woningkeuzen)
Wohnviertel de woonwijk (de woonwijken)
Wohnwagen pro Einwohner caravans per inwoner
Wohnzimmer de woonkamer
Wolke de wolk
Wolkenkratzer de wolkenkrabber (de wolkenkrabbers)
wolkenlos wolkenloos
wollen – wollte, wollten – gewollt willen – wilde, wilden – gewild
willen – wou, wouden (speektaal) – gewild
Wollen wir das später machen? Zullen we dat later doen?
Wollen wir etwas unternehmen? Zullen we wat gaan doen?
Wollt ihr schon mal etwas zu trinken bestellen? Willen jullie alvast iets te drinken betellen?
wollte wilde (willen)
womit waarmee
Womit kann ich Ihnen dienen? Wat is er van uw dienst?
Woran erkennst du das? Waaraan merk je dat?
Worauf warten wir? Waarop wachten wij?
Woraus leitest du das ab? Waar leid je dat uit af?
Wort het woord
Wörter die sich einander gleichen in Bezug auf den Klang woorden die op elkaar lijken kwa klank
Wörterliste de woordenlist
Wortführer, Sprecher de woordvoerder (de woordvoerders)
wörtlich, buchstäblich, förmlich letterlijk
Wortwahl de woordkeuze
Worüber war der Film? Waar ging de film over?
wovon waarvan
wow, toll wauw
Wozu ist das gut?
Wozu dient das?
Waartoe dient dat?
Wrack het wrak (de wrakken)
wunderschön, prachtvoll, wundervoll prachtig
wünsche wens (wensen)
wurde verletzt is verwond geraakt
Würdest du keine eine kleine Schwester haben wollen? Zou jij geen klein zusje willen hebben?
Würdest Du selbst Heelys kaufen? Zou je zelf Heelys kopen?
wütend boos
woedend
Y-Achse
X-Achse
de Y-as (de Y-assen)
de X-as (de X-assen)
Zahl het getal (de getallen)
zählbar telbaar
zahlen, abrechnen afrekenen
zahllos/-e tallos/talloze
zahllose talloze
zahlreich taalrijk
Zahn de tand
Zahnbürste de tandenborstel (de tandenborstels)
Zahnpasta de tandpasta (de tandpasta’s)
zart teer
Zauberwort het toverwoord (de toeverwoorden)
Zebrastreifen het zebrapad
Zehe [Körperteil] de teen (de tenen)
Zehn Grad im Sommer, findest du das nicht kalt? Tien graden in de zomer, vind je dat niet koud?
Zehncentstück het dubbeltje
zehnte tiende
Zeichentisch de tekentafel (de tekentafels)
Zeichnung de tekening
Zeigefinger de wijsvinger (de wijsvingers)
zeigen laten zien
zeigen – zeigte – gezeigt tonen – toonde – getoond
Zeile de regel
Zeit de tijd
Zeit totschlagen tijd doden
Zeit zum Trauern um de tijd om te treuren om
Zeitraum het tijdsbestek (de tijdsbestekken)
Zeitschrift, Heft het tijdschrift (de tijdschriften)
Zeitstrafe de tijdstraf (de tijdstraffen)
Zeitung de krant
Zelle [auch Gefängnis] de cel
Zellspannungskontrolle de celspanningscontrole (de ~controles)
Zentrum, Stadtmitte het centrum (de centrums/centra)
zerreißen – zerriss – zerrissen verscheuren – verscheurde – verscheurd
zerren sjorren
zerstampfen, pauken stampen
zerstückeln – zerstückelte – zerstückelt versnipperen – versnipperte – versnipperd
Zeug, Sachen, Klamotten het spul (de spullen)
Zeugnis het getuigschrift (de getuigschriften)
Zeugnis [Schule] het rapport (de rapporten)
Zeugnis, Diplom het diploma (de diploma’s)
ziehen – zog, zogen – gezogen trekken – trok, trokken – (is) getrokken
Ziel, Zweck, Tor het deol
Zielgruppe de doelgroep (de doelgroepen)
Zielsetzung de doelstelling (de doelstellingen)
ziemlich tamelijk
vry
best
best wel
nogal
ziemlich viel vrij veel
Zimmer de kamer
zimmerbreit kamerbreed
Zivilisation, Kultur de beschaving (de beschavingen)
zögern (zaudern) – zögerte – gezögert aarzelen – aarzelde – geaarzeld
zu te
zu blöde wat stom
zu etwas führen, etwas heraus kommen leiden tot iets
zu gegebener Zeit, zu passender Zeit te zijner tijd (t.z.t.)
zu Hause thuis
zu teil werden te beurt werden
zu Tränen gerührt sein tot tranen geroerd zijn
zu Unrecht ten onrechte
zu vermieten te huur
zu/an Silvester op oudejaarsdag
Zubehörteil het hulpstuk (de hulpstukken)
Zucchini de courgette
Zucker de suiker
Zuerst einmal ist menschliche Sprache… Ten eerste is menselijke taal…
Zufall het toeval (de toevallen)
zufrienden tevreden
Zug de trein
Zug einer Zigarette een trekje van een sigaret
zugänglich, erreichbar toegankelijk
zugehörig, dazugehörend bijbehorend
Zugehörigkeit, Mitgliedschaft het lidmanschap
zugestanden, zugesprochen, zugerechnet toegekend
zugleich tegelijk
Zukunft de toekomst
Zukunft [sprachlich] het futurum
zum Beispiel, etwa bijvoorbeeld
zum ersten Mal seit Monaten voor het eerst sinds maanden
zum ersten Mal seit Wochen voor het eerst sinds weken
zum ersten Mal, zuerst voor het eerst
zum Glück gelukkig
zum größten Teil voor het grootste gedeelte
zum letzten Mal voor de laatste keer
zum Stillstand bringen tot stilstand krijgen
zum Vorschein kommen te voorschijn komen
zunächst allereerst
zuordnen, einteilen, gliedern indelen
zur Ehre der Götter ter ere van de goden
zur Sprache kommen aan de orde kommen
zur Zeit von, während tijdens
zurück drängen terug dringen
zurückhalten (abhalten) – hielt zurück – zurückgehalten weerhouden – weerhield – weerhouden
zurückhaltend, reserviert terughoudend
Zurückhaltung de terughoudenheid
Zurückschalten
Rücksprache
de terugkoppeling (de terugkoppelingen)
zurückschlagen – schlug(en) zurück – zurück geschlagen terugslaan – sloeg(en) terug – teruggeslagen
zusammen samen
Zusammenarbeit, Kollaboration de collaboratie (de collaboraties)
Zusammenfassend kann man sagen, dass… Je kunt samenvattend zeggen dat…
Zusammenfassung, Resümee de samenvatting
zusammengedrängt samengepakt
Zusammenhang het verband (de verbanden)
zusammenschlagen – schlug zusammen – zusammengeschlagen in elkaar slaan – sloeg in elkaar – in elkaar geslagen
Zusammenspiel het samenspel
zusammenstürzen (einstürzen) – stürzte ein – ist eingestürzt instorten – stortte in – is ingestort
zusammenziehen, zusammen wohnen samenwonen
Zuschauer de toeschouwer (de toeschouwers)
zuspielen – spielte(n) zu – zugespielt toespelen – speelde(n) toe – toegespeeld
Zustand, Lage de toestand
zustande bringen tot stand brengen
Zutat, Ingrediens het ingrediënt (de ingrediënten)
zuverlässig, vertrauenserweckend betrouwbaar
Zwangsstörung dwangstoornis (de ~stoornissen)
zwanzig Jahre twintig jaar
zwanzigste twintigste
zwar, allerdings, freilich weliswaar
Zweck, Ziel, Tor het doel
zwei twee
zwei Fragen stellen twee vragen stellen
zwei mal zwei ist fünf twee keer twee is vijf
Zwei Paprika zum Preis von einer! Twee paprika’s voor de prijs van één.
zwei plus zwei ist ungleich fünf twee plus twee is ongelijk aan vijf
zweifeln an – zweifelte an – angezweifelt twijfelen aan – twijfelde aan – aangetwijfeld
zweite tweede
Zweite Kammer [des niederländischen Parlaments] de Tweede Kamer
zweite Klasse tweede klas
Zwiebel de ui
zwingen (veranlassen) – zwang – gezwungen dwingen – dwong – gedwongen
zwischen tussen
Zwischenüberschrift de tussenkop
ZZP zelfstandig ondernemer zonder personeel)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert